İletişimsel yöntem ışığında yazınsal bir tür olan kısa öykü ile yaratıcı çalışma biçimleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: AYŞE ADIYAMAN

Danışman: ÖZLEM FIRTINA

Özet:

Bu çalışmada yazınsal bir tür olan kısa öykünün yabancı dil Almanca öğretiminde nasıl kullanılacağı incelenmiştir. Geleneksel metin analiz yönteminin aksine, Alman yazınından seçilen kısa öyküler, iletişimsel yöntemde de arzu edildiği gibi öğrencilerin ders süreci boyunca merkezde ve aktif olmalarının sağlanacağı yaratıcı çalışma biçimleriyle ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, yazınsal metinlerin, özellikle de kısa öykülerin, yabancı dil Almanca öğretimindeki öneminin bilimsel literatür ışığında vurgulanarak, yaratıcı çalışmaların yardımıyla dersin nasıl daha zevkli ve verimli bir hale geleceğinin kanıtlanmasıdır. Araştırmanın evrenini, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca Öğretmenliği Bilim Dalı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2010-2011 yılı bahar döneminde Almanca Öğretmenliği programı üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bulgular, yabancı dil öğretiminde sadece kurma metinlere dayalı bir yabancı dil öğretiminden ziyade, yazınsal metinlerin de ele alındığı bir öğretim sürecinin önemini ortaya çıkarmıştır. Ancak, yazınsal metinlerin yabancı dil öğretim sürecinde öğrencileri pasif kılan geleneksel metin analizi yöntemi yerine aktif roller alacakları ve yaratıcılıklarını kullanacakları yaratıcı çalışma biçimleriyle ele alınmasının gerekliliği belirtilmiştir. Dört temel dil becerisine göre sınıflandırılarak, dil becerilerinin birlikte ve koordineli bir şekilde gelişmesi sağlanmıştır. Öğrencilerin kişilik gelişimleri de hem yazınsal metinlerden, hem de yaratıcı çalışma biçimlerinden olumlu yönde etkilenmiştir. Bu bulgular ışığında yazınsal metinlerin doğru kullanımının yabancı dil öğrenimine büyük ölçüde katkı sağladığı anlaşılmış ve bu konuda somut öneriler verilmiştir.