Acil Serviste Maksillofasiyal Bilgisayarlı Tomografi Çekilen Travma Hastalarında Klinik Bulguların Bilgisayarlı Tomografi Sonuçları ile ilişkisinin Değerlendirilmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Uğur Gülöksüz

Danışman: MEHMET AKİF KARAMERCAN

Özet:

Maksillofasiyal yaralanmalar, acil servise travma ile başvuran hastaların %25 inde görülen, önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir. Bu çalışmadaki amacımız Wisconsin Kriterleri nin etkinliğini ve diğer klinik bulguların maksilofasiyal BT sonuçları ile arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma retrospektif olarak yapılmış olup, 16/07/2010-15/07/2015 tarihleri arasında acil servise travma nedeniyle başvuran ve maksillofasiyal+kraniyal BT çekilmiş olan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, kan alkol düzeyi, GKS, AVPU skalası, yaralanma mekanizması, geçirilmiş kraniyal-servikal operasyon ya da yaralanma öyküsü, bilinç kaybı olup olmaması, emniyet kemeri ve kask kullanıp kullanılmaması, fizik muayene bulguları ve maksillofasiyal, kraniyal ve servikal BT sonuçları incelendi. Araştırma verilerine göre; başvuru sırasında bilinç kaybı ve kraniyal patoloji ile maksillofasiyal kırık arasında anlamlı ilişki saptandı. Eşlik eden servikal patoloji, entübasyon durumu, emniyet kemeri, kask kullanımı ile maksillofasiyal kırık arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Wisconsin Kriterleri nden GKS<14, kemikte basamaklanma veya instabilite, periorbital kontüzyon ve maloklüzyon ile maksillofasiyal kırık arasında anlamlı ilişki bulunmuşken, diş kaybı anlamlı değildi. Bakış kısıtlılığı, zigoma ve maksiler kemik üzerinde hassasiyet gibi bazı fizik muayene bulguları maksillofasiyal kırıkla ilişkili bulundu. Wisconsin Kriterleri nin sensitivitesi %78,1 iken, klinik olarak önemli olan patolojileri saptayamama oranı %12,6 bulundu.Wisconsin Kriterleri nin çoğu maksillofasiyal BT endikasyonlarını belirlemede kullanışlı gibi görünse de, Wisconsin Kriteleri nin bu amaç için tek başına kullanımları uygun görünmemektedir. Anlamlı bulunan muayene bulguları ya da bilinç kaybı gibi klinik bulguların eklenmesi ile Wisconcin Kriterleri nin revize edilmesi gereklidir.