Graves hastalığında serum endocan ve serum vegf düzeyinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: SAMİ AKSAN

Danışman: FÜSUN SAADET TÖRÜNER

Özet:

Graves hastalığı, TSH reseptör antikorlarına bağlı artmış tiroid hormon sentezinin görüldüğü otoimmün kaynaklı bir tiroid hastalığıdır. Graves hastalığında sistemik inflamatuvar yanıtın aterosklerozu hızlandıran risk faktörlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Endotel disfonksiyonu, ateroskleroz gelişim sürecinde görülen temel patolojik değişikliklerden biridir. KİMK artışının aterosklerotik süreçte vasküler dokuda görülen en erken değişiklik olduğu belirtilmektedir. Endocan ve VEGF düzeyinin inflamasyonla seyreden hastalıklarda endotel disfonksiyonunu gösterdiği düşünülmektedir. Çalışmamızda Graves hastalığında serum endocan ve VEGF düzeylerinin incelenmesi, KİMK ölçümlerinin yapılması ve bu parametreler arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçladık. Bu amaçla; bilinen başka bir hastalığı olmayan, yeni tanı almış, anti-tiroid tedavi almamış 31 Graves hastalığı olan ve yaş, cinsiyet açısından benzer 31 sağlıklı gönüllü kişiyi kontrol grubu olarak inceledik. Hasta grubunda hem tedavi öncesi, hem de tedavi sonrası ötiroidi sağlandıktan sonra serum endocan ve VEGF düzeylerine baktık ve bu değerleri kontrol grubu ile karşılaştırdık. Tedavi öncesinde 18, ötiroidi sağlandıktan sonra 13 Graves hastasında ve tüm kontrollerde KİMK ölçümlerini yaptık. Çalışmamızda, endotel disfonksiyonuyla ilişkili olduğu düşünülen serum endocan düzeyleri Graves hipertiroid hasta grubunda kontrol grubuna göre yüksek saptandı. Ötiroidi sağlandıktan sonra ise anlamlı farklılık bulunmadı. Serum VEGF düzeylerinde Graves grubu ve kontrol grubunda anlamlı farklılık saptanmadı. KİMK ölçümü Graves hipertiroid hasta grubunda kontrol grubuna göre yüksek olarak ölçüldü. Anti-tiroid tedavi sonrası bakılan KİMK'da azalma saptanmakla beraber kontrol grubunda ölçülen KİMK'ye göre hala yüksekti. Serum endocan düzeyleri ile TSH arasında negatif, sT3, sT4, Anti-Tg ve Anti-TPO arasında pozitif korelasyon bulundu. Benzer olarak KİMK ile TSH ve HDL arasında negatif; sT3, sT4, Anti-Tg, Anti-TPO, ALT, ALP ve GGT arasında pozitif korelasyon saptandı. Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız Graves hastalığında serum endocan düzeyinin ölçüldüğü ilk çalışmadır. Bulgularımız Graves hastalığında endotel disfonksiyonunu ölçmede serum endocan düzeyinin bir belirteç olarak kullanılabileceğini desteklemektedir. Bu konuda daha geniş çalışmalara gereksinim vardır.