İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 11. Sınıf Öğrencilerinin Atomun Yapısı ve Atom Modelleri Konusundaki Kavramsal Başarılarına Etkisi.


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nazan Erdamar

Danışman: Hüseyin Akkuş

Özet:

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim 11. sınıf kimya dersi Atomun Yapısı ve Atom Modelleri konusunda işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin kavramsal başarılarına etkisinin incelenmesidir. Araştırma Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir Anadolu Lisesinde 20152016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 11. sınıf öğrencileri ile, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak, 25 kişilik deney ve 24 kişilik kontrol grubu üzerinden yürütülmüştür. Deney grubunda, işbirlikli öğrenme tekniklerinden: Jigsaw, Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri ve Takım-Oyun-Turnuva teknikleri kullanılarak dersler işlenmiş, kontrol grubunda ise, geleneksel öğrenme yaklaşımı kullanılarak dersler işlenmiştir. Uygulama öncesi her iki gruba, öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerini belirlemek için Mantıksal Düşünme Yetenek Testi, Atomun yapısı ve atom modelleri konusundaki kavramsal başarılarını belirlemek amacıyla Atomun Yapısı ve Atom Modelleri Kavramsal Başarı Testi (KBT-i) ön test olarak ve öğrencilerin kimya derslerine olan tutumlarını belirlemek amacıyla Tutum Testi (TT-i) uygulanmıştır. Uygulama sonunda, yine deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kavramsal öğrenme düzeyleri arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla Atom Modelleri Kavramsal Başarı Testi (KBT-s), grupların tutumları arasında farkın olup olmadığını belirlemek için Tutum Testi (TT-s) son test olarak kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler t-testi ve Ancova kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre işbirlikli öğrenme yönteminin geleneksel öğrenme yaklaşımına göre öğrencilerin Atomun yapısı ve atom modelleri ile ilgili kavramsal başarıları üzerinde daha etkili olduğu tespit edilirken, tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bir diğer amacı ise; ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin, atomun yapısı ve atom modelleri konusundaki kavramsal başarılarını ölçmek amacıyla, seçeneklerde cevabın nedeninin de yer aldığı iki aşamalı çoktan seçmeli sorulardan oluşan Atomun Yapısı ve Atom Modelleri Kavramsal Başarı Testi geliştirilmesidir. 27 soru olarak hazırlanan test, ortaöğretim 11. sınıf öğretim programında belirtilen Modern Atom Teorisi ünitesinin ilk 3 kazanımı ve bu kazanımlarla ilgili açıklamalar gözetilerek hazırlanmıştır. Testin kapsam geçerliği için fen eğitiminde uzman 2 profesör, 1 doçent, 1 Dr. Arş. Görevlisi ve 25 yılık deneyime sahip 2 kimya öğretmeninin görüşüne başvurulmuş ve çalışmanın amacına uygun olduğuna karar verilmiştir. Testin güvenirliği, güvenirlik hesaplama yöntemlerinden biri olan cronbach alpha () ile hesaplanmıştır. Test, daha önceden bu konuyu görmüş olan 140 tane 12.sınıf öğrencisine uygulanmış ve cronbach güvenirliği 0,92 olarak hesaplanmıştır. Geliştirilen Atomun Yapısı ve Atom Modelleri Kavramsal Başarı Testinin geçerlik ve güvenirliğinin çok yüksek olduğu, madde analizine göre değerlendirildiğinde ise testten çıkarılan 1 soru hariç tüm maddelerin çok iyi madde sınıfında olduğu görülmüştür.