Lise öğrencilerinin fizik dersi tutumlarının CHAID analizi ve lojistik regresyon analizi ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: MEHMET ŞATA

Danışman: MEHTAP ÇAKAN

Özet:

Bu araştırma lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik tutumlarının ve bu tutumu etkileyen faktörlerin CHAID analizi ve lojistik regresyon analizi teknikleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi amacını taşımaktadır. Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ağrı İli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı liselerde okuyan öğrenciler, örneklemini ise seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilen 358 kız ve 368 erkek öğrenci olmak üzere toplam 726 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin fiziğe yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla, Tekbıyık ve Akdeniz (2010) tarafından geliştirilmiş olan "Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Güncel Fizik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyo-demografik bilgileri ise araştırmacı tarafından oluşturulan "Kişisel Bilgi Formu" aracığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 paket programı ile LİSREL 8.71 paket programı kullanılmıştır. LİSREL 8.71 paket programı kullanılarak yapılan analizler neticesinde araştırmada kullanılan fizik tutum ölçeğinin orjinalinde olduğu gibi dört alt boyuta sahip olduğu ve alt boyutların sırasıyla önem, kavrama, gereksinim ve ilgi boyutları olduğu görülmüştür. SPSS 21 paket programı kullanılarak yapılan analizlerde, hem lojistik regresyon analizi hem de CHAID analizi sonucunda lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik tutumları üzerinde etki düzeyi en yüksek olan değişkenin "fizik dersinde öğrendiği bilgi ve beceriyi günlük yaşantıda karşılaştığı olaylarda kullanma" ve "fizik dersini sevme" bağımsız değişkenlerin olduğu bulunmuştur. CHAID analizi ve lojistik regresyon analizinin sınıflandırma performansları incelendiğinde, lojistik regresyon analizinin ihmal edilebilir bir seviyede biraz daha iyi bir sınıflandırma oranına sahip olduğu bulunmuştur. Fakat CHAID analizinin lojistik regresyon analizine göre daha detaylı ve anlaşılır sonuç vermesi, bağımsız değişkenler arasındaki ortak etkiyi açıklaması ve bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında detaylı bilgiler sağlaması dikkate alındığında sınıflandırma çalışmalarında CHAID analizinin tercih edilmesi daha uygun gözükmektedir.