ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ömür Fatih KARAKULLUKÇU

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu araştırma; bireylerin eğitim düzeylerinin, boş zaman değerlendirme tercihleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatının çeşitli daire başkanlıklarında görev yapan 159 personel oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak 64 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 İstatistik Paket programı ile analiz edilerek, değişkenlerin frekans tabloları yüzde değerleri ile birlikte verilmiştir. Nitel değişkenler arasında anlamlı farkın olup olmadığına Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) testi yöntemi ile bakılmış ve .05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Ayrıca Katılımcıların eğitim durumlarına göre tercih ettikleri boş zaman aktivitelerine katılma sıklıkları çapraz tablolar olarak sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; bireylerin yeterli düzeyde boş zamana sahip olamadıkları ancak azda olsa sahip oldukları boş zaman sürecini, eğitim durumları yükseldikçe daha etkin ve planlı bir şekilde değerlendirmeye çalıştıkları anlaşılmıştır. Ayrıca eğitim seviyesi düşük olan bireylerin daha çok kendi başlarına, boş zaman faaliyetlerine katıldıkları; eğitim seviyesi yükseldikçe birlikte yapılan faaliyetlerin arttığı gözlenmiştir. Dolayısıyla eğitim düzeyinin, bireylerin boş zamanlarını değerlendirme tercihleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.