1-Benzotiyazol-2-il-4-(o-, m-, p-sübstitüe fenilazo)-1H-pirazol-3,5-diamin azo boyarmaddelerinin sentezi, karakterizasyonu ve UV-GB spektrofotometresindeki davranışlarının incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: YASEMİN UMURHAN

Danışman: ALİ DİŞLİ

Özet:

Bu çalışmada, ilk olarak 2-hidrazinobenzotiyazol sentezlendi. Daha sonra çeşitli anilin türevlerinin diazonyum tuzları hazırlandı ve malononitril ile kenetlenerek 2-(sübstitüe fenilazo)malononitriller elde edildi. Elde edilen 2-(sübstitüe fenilazo)malononitrillerin, 2-hidrazinobenzotiyazoller ile halka kapanması yapılarak 1-Benzotiyazol-2-il-4-(sübstitüefenilazo)-1H-pirazol-3,5-diaminler elde edildi. Bileşiklerin yapıları FT-IR, 1H-NMR, COSY, LC-MS spektrumları ve element analizleri yardımıyla aydınlatıldı. Ayrıca UV-GB spektroskopisi yardımıyla, absorpsiyon spektrumları üzerine çözücü, derişim ve asit-bazın etkisi incelendi.