Araştırma Alanları

EĞİTİM, BİLİMSEL DİSİPLİNLER

Eğitim, Bilimsel Disiplinler, biyoloji, eczacılık, biyokimya, mühendislik, kimya, beslenme ve tıp dahil olmak üzere bilimsel disiplinlerdeki tüm eğitim kaynaklarını kapsamaktadır.

MİKROSKOPİ

Mikroskobik inceleme, mikroskop büyütmenin yorumlayıcı uygulamasına odaklanan kaynakları, çıplak gözle düzgün bir şekilde görülemeyen materyallerin çalışmasına dahil eder. Mikroskopide kullanılan aletler, doğada optik olabilir ya da dakika nesnelerinin (örneğin bir elektron mikroskobu) büyütülmüş görüntülerini yapmak için ışık dışındaki radyasyonu kullanabilir.

BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ

Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji, canlı organizmaların ürünleri üretmek veya insan ihtiyaçlarını karşılamak için sorunları çözmek için manipülasyonu üzerine geniş bir yelpazeyi kapsayan kaynakları içermektedir. Konular genetik mühendisliğini içerir; moleküler tanı ve tedavi teknikleri; genom veri madenciliği; gıda ve ilaçların biyoişlemi; zararlıların biyolojik kontrolü; çevresel biyoremidasyon; ve biyo-enerji üretimi. Bu kategori aynı zamanda ilgili sosyal, iş ve düzenleyici konularla ilgilenen kaynakları da kapsamaktadır.

MADDE BAĞIMLILIĞI

Madde Suistimali, alkol, uyuşturucu ve diğer bağımlılık maddelerinin davranışı, eğitimi, tedavisi ve araştırmasıyla ilgili kaynakları kapsar.

FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK

Farmakoloji ve Eczacılık, hayvan araştırmaları, klinik deneyimleri, dağıtım sistemleri ve ilaçların dağıtımı da dahil olmak üzere biyoaktif maddelerin keşfedilmesi ve test edilmesi ile ilgili kaynakları kapsar. Bu kategori aynı zamanda, biyokimya, metabolizma ve ilaçların toksik veya yan etkileri üzerindeki kaynakları içerir.

İMMÜNOLOJİ

İmmünoloji, immün yanıtın ve düzenlemenin tüm yönlerine, hücresel-moleküler düzeyde ve klinik seviyeye ayrılmış kaynakları kapsar. Diğer konular arasında, patojenler ve konak immünitesi arasındaki etkileşimin yanı sıra klinik immünoloji, yeni ortaya çıkan immünoterapiler ve hastalık seyrindeki immünolojik katkılar yer almaktadır.

BİYOLOJİ

Biyoloji kategorisi biyolojiye geniş ya da disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları içerir. Buna ek olarak, teorik biyoloji, matematik biyoloji, termal biyoloji, kriyobiyoloji ve biyolojik ritim araştırması gibi diğer kategorilerde yer almayan belirli bir biyoloji alanını kapsayan materyalleri içerir.

BİYOFİZİK

Biyofizik, fiziksel güçler ve enerji-ışık, ses, elektrik, manyetizma, ısı, soğuk, basınç, mekanik kuvvetler ve radyasyonun hücre içi, hücreler, ve tüm organizmalar üzerindeki etkilerine ve etkilerine odaklanan kaynakları kapsar.

ANATOMİ VE MORFOLOJİ

Anatomi ve Morfoloji, omurgalı veya omurgasız hayvanlarda yapının özelliklerini, üretimini ve organizasyonu tanımlayan kaynakları içerir. Konular embriyoloji, gelişimsel morfoloji ve fonksiyonel anatominin yanı sıra spesifik yapılar, sistemler veya organizmaları kapsar. Bitki yapısı ve embriyoloji ile ilgili kaynaklar tercihen BİTKİ BİLİMİ kategorisine yerleştirilir.

BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Biyokimyasal Araştırma Yöntemleri, biyomoleküllerin saflaştırılması ve analizi için yöntemler, canlı organizmaların ve dokuların (mikroskopi hariç) yapısının veya fonksiyonunun gözlemlenmesi ve biyomoleküllerin biyoteküllerin değiştirilmesine yönelik yöntemler de dahil olmak üzere, biyolojik ve biyokimyasal araştırmalarda kullanılan spesifik teknikleri açıklayan kaynakları içerir. özel araştırma uygulamaları. Bu kategori klinik uygulamaları veya teşhis araçlarının geliştirilmesini ve tasarımını kapsamaz.

FİZYOLOJİ

Fizyoloji, canlı hücrelerin, dokuların ve organizmaların normal ve patolojik işlevleriyle ilgili kaynakları içerir. Konular arasında fizyolojik fizyoloji, hücre fonksiyonunun moleküler biyokimyası, uygulanan fizyoloji ve patofizyolojik süreçlerde farmakolojik müdahale yer alır.

NÖRO-GÖRÜNTÜLEME

Nörogörüntüleme, beyin lezyonlarını ve zihinsel bozuklukları tedavi etmek, teşhis etmek veya izlemek için kullanılan haritalama teknolojileri üzerindeki kaynakları kapsar.

NEUROSCIENCES

Nörobilim, beyin, sinir fizyolojisi ve sağlık ve hastalıkta işlev hakkındaki tüm temel araştırma alanlarındaki kaynakları kapsar. Odaklanma alanları arasında nörotransmiterler, nöropeptidler, nörokimya, nöral gelişim ve nöral davranış bulunur. Kapsama ayrıca nöro-endokrin ve nöro-immün sistemlerde, somatosensoriyel sistemde, motor sistemde ve duyusal motor entegrasyonunda, otonomik sistemde ve sinir sistemi hastalıklarında bulunan kaynakları içerir.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Davranış Bilimleri, insanlarda veya hayvanlarda gözlemlenebilir eylemin biyolojik bağıntılarını ele alan kaynakları kapsar. Bunlar, saldırganlık, cinsel davranış ve öğrenme gibi doğal ve farmakolojik çeşitli faktörleri içerir. Bu kategorideki kaynaklar nörobiyoloji, deneysel psikoloji, etoloji, bilişsel değerlendirme ve nörolojik bozuklukların davranışsal sonuçlarını kapsamaktadır.

MÜHENDİSLİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, elektrik uygulamalarıyla ilgilenen kaynakları, genellikle motorlar ve jeneratörlerdeki gibi iletkenler aracılığıyla akım akışını ilgilendiren kaynakları kapsar. Bu kategori ayrıca, gazların veya vakumun yanı sıra yarı iletken ve süper iletken malzemeler yoluyla elektriğin iletimini kapsayan kaynakları içerir. Bu kategorideki diğer ilgili konular arasında görüntü ve sinyal işleme, elektromanyetik, elektronik bileşenler ve malzemeler, mikrodalga teknolojisi ve mikroelektronik bulunmaktadır.

MÜHENDİSLİK, MEKANİK

Mühendislik, Mekanik, ısı ve mekanik gücün üretilmesi, iletimi ve kullanımı ile aletlerin, makinelerin ve bunların ürünlerinin üretimi ve işletilmesi ile ilgili kaynakları içermektedir. Bu kategorideki konular arasında ısı transferi ve termodinamik, yorulma ve kırılma, aşınma, triboloji, enerji dönüşümü, hidrolik, pnömatik, mikroelektronik, plastisite, gerinim analizi ve aerosol teknolojisi yer almaktadır.

ROBOT

Robotik, robotların tasarım, eğitim ve uygulamalarına, çeşitli manipülasyon ve lokomosyon görevlerini yerine getirebilen mekanik aygıtlara ayrılmış mühendislik dalını kapsayan kaynakları içerir. Bu kategorideki kaynaklar, mekanik ve elektrik mühendisliği, sibernetik, biyonik ve yapay zeka alanlarından oluşmaktadır.

BİLGİSAYAR BİLİMİ, SİBERNETİK

Bilgisayar Bilimi, Sibernetik, yapay (makine) ve biyolojik sistemler içinde ve arasında kontrol ve bilgi akışlarına odaklanan kaynakları içerir. Bu kategorideki kaynaklar yapay zeka, otomatik kontrol ve robotik alanlarından oluşmaktadır.

BİLGİSAYAR BİLİMİ, BİLGİ SİSTEMLERİ

Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri, insanlar, makineler veya her ikisi tarafından okunabilen elektronik bilgilerin edinilmesi, işlenmesi, depolanması, yönetimi ve yayılmasına odaklanan kaynakları kapsar. Bu kategori aynı zamanda telekomünikasyon sistemleri ve tıp bilişimi, kimyasal bilgi işlem sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri ve bazı kütüphane bilimleri gibi disipline özgü konular için kaynakları içermektedir.

BİLGİSAYAR BİLİMİ, İNTERDİSİPLİNER UYGULAMALAR

Bilgisayar Bilimleri, Disiplinlerarası Uygulamalar, bilgisayar teknolojisi ve bilgi yönetimi, mühendislik, biyoloji, tıp, çevre çalışmaları, jeoloji, sanat ve beşeri bilimler, tarım, kimya ve fizik gibi diğer disiplinlere metodoloji uygulanması ile ilgili kaynakları içerir.

BİLGİSAYAR BİLİMİ, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Bilgisayar Bilimi, Yazılım Mühendisliği, donanımın işleyişini kontrol eden ve çalışmasını yönlendiren programlar, rutinler ve sembolik dillerle ilgili kaynakları içerir. Ayrıca bu kategoride ele alınan bilgisayar grafikleri, dijital sinyal işleme ve programlama dilleridir.

BİLGİSAYAR BİLİMİ, YAPAY ZEKA

Bilgisayar Bilimi, Yapay Zeka, etkili bir akıl yürütme, problem çözme, bilgi temsili kullanma ve çelişkili veya muğlak bilginin analizini gerçekleştiren makineler oluşturmak için araştırma ve tekniklere odaklanan kaynakları kapsar. Bu kategori, uzman sistemler, bulanık sistemler, doğal dil işleme, konuşma tanıma, örüntü tanıma, bilgisayar görüşü, karar destek sistemleri, bilgi tabanları ve sinir ağları gibi yapay zeka teknolojileri ile ilgili kaynakları içermektedir.

TIP, ARAŞTIRMA VE DENEYSEL

Tıp, Araştırma ve Deneysel, genel tıbbi araştırmaları açıklayan kaynakları, aşı geliştirme, doku replasmanı, immünoterapiler ve diğer deneysel tedavi stratejileri dahil olmak üzere çok çeşitli tıbbi uzmanlık ve uygulamalarda son derece yeni teknikler ve klinik müdahalelere özel bir vurgu yaparak açıklamaktadır. Bu kategorideki kaynaklar, in vitro veya hayvan modellerini ve küçük ölçekli klinik çalışmaları kullanarak, gelişimin erken aşamalarındaki klinik müdahaleleri yansıtmaktadır.

KLİNİK NEUROLOJİ

Klinik Nöroloji, nörolojide klinik araştırma ve tıbbi uygulamanın tüm alanlarındaki kaynakları kapsar. Odak, geleneksel nörolojik hastalıklar ve bunama, felç, epilepsi, baş ağrısı, multipl skleroz ve klinik ve sosyoekonomik önemi olan hareket bozuklukları gibi hastalıklara odaklanmaktadır. Bu kategori, nörolojik tanı ve tedaviyi etkileyen pediatrik nöroloji, nöroşirürji, nöroradyoloji, ağrı yönetimi ve nöropsikiyatri gibi tıbbi uzmanlık alanlarına da yer vermektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sinirbilim ve Davranış
Psikiyatri