Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Şairlerin Gözüyle Mecmua

Turkish Studies, vol.10, no.4, pp.575-588, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Divan Şiirinde Beden Dili

Divan Edebiyat›Araflt›rmalar› Dergisi, no.10, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Bilgiler Işığında Divan Şiiri Şekil Bilgisi

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol.34, no.2, pp.295-237, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Şiir Dilinin Kebk-i Hırâmânı ya da Geh Gâh”

Türk Kültürü - Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Muaşşerden Uzun Musammatlar ve Bilinmeyen Nazım Şekillerinden Yirmilik

Turkish Studies, vol.4, no.2, pp.864-899, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şiirsel Bir İmge Olarak Halep Kumaşı

Turkish Studies, vol.2, no.4, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Fuzûlî’xxnin Şiirlerinde Şekil Arayışları ve Şekil Yönünden Tipik Bir Terkib-Bendi”

Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, 2006 (Other Refereed National Journals)

Yeni Bilgiler Işığında Üsküdarlı Şeyh muhammed Nasuhi

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Osmanlı Şair Okulu”

Journal of Turkish Studies, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Manzum Bir Şathiyye Şerhi Mehmed Nesim Efendi nin Tuhfe i Verdiyyesi

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol.26, no.2, pp.69-95, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Divan Şiirinde Ritm Arayışları

Türk Dili, no.589, pp.87-92, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.6, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Mersiye Şairinin İşi Acıyı Bal Eylemek

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.19, no.207, pp.482-497, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Rûhî’nin Dostları”

Türk Kültürü Araştırmaları Prof. Dr. Oktay Aslanapa’yaArmağan, 1995 (Other Refereed National Journals)

Divan Şiirinde Belge Redifler

Yedi İklim, vol.10, no.67, pp.65-68, 1995 (Other Refereed National Journals)

Ümmî Divan Şairleri

Türklük Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.367-391, 1993 (Other Refereed National Journals)

Divan Şiirinde Söz Konusu Edilen Kitap Adları Üzerine

Millî Eğitim, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

İsmail Beliğ Nuhbetü l Âsâr Li Zeyli Zübdeti l Eş ar

Türk Kültürü Araştırmaları, vol.24, no.1, pp.144-151, 1986 (Other Refereed National Journals)

Âşık Çelebi ye Göre Hayâli Bey

Türk Kültürü Araştırmaları, vol.23, pp.373-393, 1985 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Nazım Şekli Öğretimine Farklı Bir Bakış”

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 17 - 18 April 2017

Books & Book Chapters

Makaleler

Berikan, 2020

Bir Köy Vardı

Kurgan Edebiyat, 2018

Asker Şairlerinn Dilinden Cezayir

in: Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gıyasettin Aytaş-Aliye Uslu Üstten, Editor, Akçağ, pp.188-206, 2018

Fransızların Atatürk’ün Hayatı ile Türk İnkılabı ve Türk Kadını KonuluGerçekleşmeyen İki Film Önerisi

in: Bilimin İzinde Prof. Dr. Pakize Pervin Aytaç Armağanı, Reyhan Gökben Saluk, Editor, Kurgan Edebiyat, pp.65-82, 2018

”Mütercim Asım’xxın Burhan-ı Katı’xx Tercümesi’xxndeki Türkçe Tasnifi

in: Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı, Leyla Karahan, Editor, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, pp.263-274, 2017

Şairlerin Dilinden Cezayirli Askerlerin Yerli Kadınlarla İlişkide Karşılaştıkları Problemler

in: Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağan, Musa Şamil YÜKSEL, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, pp.179-190, 2017

XVI. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı

in: Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış Eski Türk Edebiyatı, M. Kayahan Özgül, Editor, Kurgan Edebiyat, Ankara, pp.105-193, 2013

XIII-XV. Asır Klâsik Türk Edebiyatı

in: Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış Eski Türk Edebiyatı, M. Kayahan Özgül, Editor, Kurgan Edebiyat, pp.1-104, 2013

Tercî-bent Hakkında Yeni Bilgiler

in: Müjgân Cunbur Armağanı, Tuncer Gülensoy, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, pp.178-193, 2010

Klasik Nazım Şekillerinin Oluşumu ve Sistematiği

in: Prof Dr Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, , Editor, Gazi Kitabevi, pp.487-538, 2005

Klasik Nazım Şekillerinin Oluşumu ve Sistematiği

in: Prof Dr Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, , Editor, Gazi Kitabevi, pp.487-538, 2005

Kırım Hanlık Dönemi Yazılı Edebiyatı

in: Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 13 Kırım Türk Tatar Edebiyatı, , Editor, Kültür Bakanlığı, pp.239-336, 1999

Şeyh Galip Divanı'nda Nazım Şekilleriyle İlgili Problemler

in: Şeyh Galip Kitabı, , Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pp.179-183, 1995

Münâcât Antolojisi

Türkiye Diyanet Vakfı, 1992

Şeyhi Divanı

Akçağ Yayınevi, 1990

Episodes in the Encyclopedia

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 1998