Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arapça Öğretiminde Müzikal Ritmik Zekâ Türüne Yönelik EtkinliklerinKullanılması

Eskiyeni, sa.39, ss.223-241, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mahmud Derviş’in ‘Cidâriyye’ Adlı Şiirinde Ritim ve Âhenk

Disiplinlerarası sosyal bilimler dergisi, sa.4, ss.45-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başka Dilde Yaşamak: Arap Dilinde Yaşayan Türkçe Kelime ve Yapılar

Uluslararası Dil Araştırmaları, sa.22, ss.119-133, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu ve Batı Kaynaklarında Haçlı Seferlerinde Yaşanan İnsanlık İhlalleri

Uluslararası Suçlar ve Tarih, ss.5-27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıpçak Türklerinin ArapMedeniyetine Katkıları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.7, ss.207-217, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Şiirinde Türk İmajı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.29, ss.641-656, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Kültüründe Nadire ve Nasreddin Hoca Nükteleri

Türk Yurdu, sa.255, ss.57-60, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FOLKLOR/ EDEBİYAT DOĞU EDEBĠYATLARI ÖZELSAYISI

Nüsha, sa.24, ss.155-158, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abbasi Döneminde İki Muhalif Şair ve Şiirlerinde Ortak Temalar

Nüsha, sa.24, ss.21-36, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Matbacılığının Gelişiminde Bir Sayfa: Cevaib Matbası

Nüsha, sa.14, ss.79-102, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih El Kitabı (Selçuklular’dan Bugüne)

Nüsha, sa.13, ss.117-118, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kenan Demirayak, Mehcer Edebiyatından İki Örnek: Reenkarnasyon Öyküleri

Nüsha, sa.9, ss.211-213, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Kazım Ürün, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair Ahmet Şevki

Nüsha, sa.8, ss.183-184, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jacob M. Landau, (Çeviren: Bedrettin Aytaç), Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl)

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, sa.13, ss.335-337, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emrullah İşler-Musa Yıldız, Arapça Çeviri Kılavuzu

Nüsha, sa.4, ss.159-160, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hanif Şairlerin Şiirlerinde Monoteist Yapı (Yüksek Lİsans Tezinden Üretilmiş)

Nüsha, cilt.1, sa.1, ss.124-134, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Arapça Yazma Becerilerinin Kazandırılmasında Edebi Tasvirin Rolü

I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

İmam-ı Azam’ın Künyesi ”Ebu Hanife”nin Mana ve Menşeini Tarihi ve Edebi Metinlerle Anlamlandırma

İMAM-I AZAM ULUSAL SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.299-304

Ortadoğu’da Selahaddin Olmak Hayalden Gerçeğe

Uluslararası Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011, ss.914-919

el-Banurama el-Mısrıyye fî Manzumâti Mehmed Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, KAHİRE, Mısır, 1 - 06 Kasım 2010

en-Nukatu’l-MüşterekeBeyne’s-Sekafeti’t-Türkiyyeve’l-Arabiyye

I. Uluslararası Suriye-Türkiye Ortak Kültür Dünyası Konferansı, HALEP, Suriye, 16 - 17 Ekim 2010

en-Nasru Yuhalliduhu’ş-Şuara Mehmed Akif Ersoy Nemuzecen

MEHMET AKİF ERSOY SEMPOZYUMU, KAHİRE, Mısır, 28 Mart 2010

Nil, Dicle Fırat Arasında Üç Hoca Bir Eşek

21. Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak Uluslarası Nasrettin Hoca Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2008, ss.669-683

Divanü Lügati’t-Türk’ün Metodolojisinin Arapça Sözlük Geleneğiyle Karşılaştırılması

Rize Üniversitesi Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2008, ss.249-257

Arap Edebiyatında Artuklu Haçlı Mücadelesi

I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2007, ss.43-55

Haçlı-Moğol İstilaları Karşısında Müslümanlar

VIII. Kur’xxan Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2005, ss.75-86

Kitap & Kitap Bölümleri

Arapça Öğretiminde Yöntemler

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Arapça Klasik Metinler

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Arapça Modern Metinler

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Türk Askeri Kıyafetler Tarihi

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Arap Edebiyatında Metaforik Anlamda Yol ve Yolculuk

Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk, İbrahim Şahin, Deniz Depe, Editör, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.125-135, 2018

Haçlılara Kılıç ve Kalem Çekenler

Vadi Yayınevi, tezden üretilmiş, İstanbul, 2016

Türk Kültür Dünyasında ve Edebiyatında Ebu’xxl-Ala el-Ma’xxarri

Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı, Prof. Dr. Ahmet Kartal, Doç. Dr. Mehmet Mahur Tulum, Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.561-575, 2013

İslam Öncesi Hanif Edebiyatı

Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1996