Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Why are some universities better? An evaluation in terms of organizational culture and academic performance*

HIGHER EDUCATION RESEARCH & DEVELOPMENT, cilt.38, sa.6, ss.1213-1226, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Örgüt kültürü değerlendirme ölçeği Türkçe uyarlaması: geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.10, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sağlık Algılarının İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.273-290, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitelerde örgüt kültürü üzerine karşılaştırmalı bir inceleme

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.2, ss.963-987, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğretmenlerinin müdür kavramına ilişkin metaforik algıları

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.973-1002, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ortaöğretim Kurumlarında Örgüt Kültürü ile Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.23, sa.4, ss.675-716, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design and Evaluation Of Web Based Science Learning Environments

Turkish Online Journal Of Educational Technology, ss.99-106, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher and Classroom Context Effects on Academic Achievement of Primary School Students

Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition, cilt.11, sa.1, ss.223-240, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim okullarında örgütsel iklim ve örgüt sağlığının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.17, sa.1, ss.117-139, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship Between Organizational Learning and Workplace Bullying in Learning Organizations

Educational Research Quarterly, cilt.33, sa.3, ss.3-38, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğrenen örgüt özellikleri arasındaki ilişki üzerine nicel bir araştırma

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.14, sa.1, ss.75-98, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim okullarında örgütsel sağlık ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.44, sa.44, ss.529-548, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel sağlık üzerinde liderlik stillerinin etkisi

Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.57-91, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Leadership Styles on Organizational Health

EDUCATIONAL RESEARCH QUARTERLY, cilt.30, sa.3, ss.23-55, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Organizational Health and Robust School Vision in Elementary Schools

EDUCATION RESEARCH QUARTERLY, cilt.30, sa.1, ss.14-36, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ile liderlik stilleri arasındaki ilişki

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.46, sa.46, ss.199-226, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liderlik uygulamalarının içsel okul değişkenleri ile öğrenci çıktı değişkenlerine etkisi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.12, sa.4, ss.503-529, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okullarında Örgütsel Sağlık İle ÖğrenciBaşarısı Arasındaki İlişki

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.44, ss.529-548, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duyguların ve liderlik stillerinin öğretmenlerin performansı üzerinde etkisi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.11, sa.3, ss.401-442, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeyleri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.431-443, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sorunlar Çözümler ve Öneriler

Gazİ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.3, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de nüfus artışı ve genç nüfusun eğitim sürecindeki görünümü

Milli Eğitim, sa.142, ss.63-66, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal beceri ve çatısma

Milli Eğitim Dergisi, cilt.137, sa.137, ss.75-76, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yönetiminde Çatışma

Çağdaş Eğitim, cilt.20, sa.207, ss.26-30, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Söyleşi

9. Uluslarası Eğitim Yönetimi Forumu, 1 - 04 Kasım 2018

Ortaokul öğretmenlerinin müdür kavramına ilişkin metaforik algıları

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

Örgüt Kültürünün Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresinde (ICES 2017 UEBK), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.880-882

Örgüt kültürü değerlendirme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017