An Investigation of Student Perceptions of The Solidarıty Value in The Social Studies Curriculum


Creative Commons License

Kılcan B., Akbaba B.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.22, no.1, pp.185-210, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.185-210
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

 This study aims to investigate how 8th-grade students perceive the solidarity value in the 6th- and 7th-grade social studies curricula. To this end, the study analyzed students’ metaphors for the solidarity value, paintings and caricatures drawn by students, and semi-structured interviews held with students. The study used qualitative research design and data triangulation methods (data collection through metaphors, semi-structured interviews, and document analysis). The study group consisted of 602 eight graders (317 girls and 285 boys) from nine different elementary schools selected through a maximum variation sampling method and located in the areas of upper, middle and lower socioeconomic status (SES) in the central districts of Ankara in the spring term of the 2011-2012 academic year. Content analysis was used in the analysis and interpretation of the data. The data analysis showed that, regardless of SES, a majority of the participants perceive solidarity as “the strength born of unity” and “a source of happiness that strengthens the bond and provides benefits”.

 Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler 6 ve 7. sınıf öğretim programında yer alan dayanışma değerinin sekizinci sınıf öğrencileri tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; öğrencilerin ilgili değere ilişkin geliştirdikleri metaforlar, çizdikleri resim/karikatürler ve o değere ilişkin öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler incelenmiştir. Nitel araştırma deseninde gerçekleştirilmiş olan araştırmada, üçgenleme şeklinde veri toplamaya uygun olarak nitelendirilen nitel araştırma teknikleri (mecazlar yoluyla veri toplama, yarı yapılandırılmış görüşme ve doküman analizi) birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubu; sosyo-ekonomik düzey (SED) verileri göz önünde bulundurularak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara ili merkez ilçelerden üst, orta ve alt SED’e sahip yerleşim yerlerinde maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan dokuz ilköğretim okulunda çalışmaya katılım gösteren 602 (317 kız-285 erkek) sekizinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; SED farkı gözetilmeksizin katılımcıların büyük bir çoğunluğunun dayanışmayı; “birliktelikten doğan kuvvet” ve “aradaki bağı kuvvetlendirip fayda sağlayan bir mutluluk kaynağı” olarak algıladıkları görülmektedir.