Advising Theses

Electrıcal Characterıstıcs And Scatterıng Analysıs Of Ultrathın Barrıer Gan-Based Hıgh Electron Mobılıty Transıstors

Postgraduate - 2018

Investıgatıon Of Structural And Optıcal Propertıes Of Zno And Mgzno Crystals Grown By Uscvd

Doctorate - 2021

Investıgatıon Of Structural And Electrıcal Propertıes Of Zno Thın Fılms By Mıst Chemıcal Vapor Deposıtıon Method On Sapphıre Wıth Dıfferent Orıentatıon

KASAP M. (Consultant)
Postgraduate - 2021

GaAs/AlGaAs yapıların geniş akım bandındaki elektriksel karakterlerinin incelenmesi

LİŞESİVDİN B. (Consultant)
Postgraduate - 2018

The Fabrıcatıon Of Au/(Mgo-Pvp) /N-Si (Mps) Schottky Barrıer Dıodes And The Investıgatıon Theır Electrıcal And Dıelectrıcal Propertıes

KASAP M. (Consultant)
Doctorate - 2021

Back Sıde Vıa Hole Etchıng Applıcatıon Of Sıc For Gan Based Fıeld Effect Transıstors

Postgraduate - 2019

Investıgatıons Of Low-Fıeld Transport And Hot-Electron Transport In Passıvated Algan/Gan Hemts Wıth Si3n4

Doctorate - 2018

The Investıgatıon Of The Effect Of Al, Ga, In And As Impurıtıes On Electronıc And Optıcal Propertıes Of Beta-Si3n4 Compound Wıth Densıty Functıonal Theory

Postgraduate - 2016

RF magnetron sputter sistemi ile pasif devre elemanı rezistör üretimi ve karakterizasyonu

Postgraduate - 2019

Investıgatıon Of The Electronıc Propertıes Of Zn, Cd And Hg Doped Graphene Sheets Wıth Ab-Inıtıo Methods

Postgraduate - 2018

Investigation of electronic and optical properties of wurtzite MgZnO with first principles calculations

Postgraduate - 2018

GaN tabanlı alan etkili transistörlerde SiC arka-yüzey geçiş deliği aşındırma uygulaması

Postgraduate - 2019 Sustainable Development

Investıgatıon Of Electronıc And Optıcal Propertıes Of Wurtzıte Mgzno Wıth Fırst Prıncıples Calculatıons

Postgraduate - 2018

GaN-temelli ultraince bariyerli yüksek elektron devingenlikli transistörlerinin benzetimi ve optimizasyonu

Postgraduate - 2016