General Information

Institutional Information: Fen Fakültesi, Fizik, Genel Fizik

Names in Publications: M. Terlemezoglu, Terlemezoglu M., Terlemezoglu Makbule