Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik İnançları


Creative Commons License

Erdamar G. , Demirkan Ö. , Saraçoğlu G. K. , Alpan G.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.636-657, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 17 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.636-657

Özet

Bu araştırmanın amacı liselerde görev yapan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inanç düzeylerini ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın katılımcılarını MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları ve öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı konulu hizmet içi eğitim seminerlerine katılan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 158 Anadolu Lisesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği” ve “Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler Mart-Nisan 2016 tarihlerinde toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon, t testi ve varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek, eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik algılarının yeterli düzeyde olduğu, iki değişken arasında olumlu orta düzeyde bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri kadın öğretmenler lehine daha yüksektir. Yaşam boyu öğrenme eğilimi branş ve kıdeme göre, eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik algısı cinsiyet, branş ve kıdeme göre farklılık göstermemektedir.