Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


Türk T., Yetim S.

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education , no.11, pp.241-279, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu araĢtırma, MEB Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı’nın üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi açısından Bilim ve Sanat Merkezi’nde görev yapan matematik öğretmenlerin görüĢlerine göre değerlendirilmesi amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin altı bölgesinde bulunan 52 Bilim ve Sanat Merkezi’nde görev yapan 111 matematik öğretmeni oluĢturmaktadır. AraĢtırmada nicel araĢtırma deseninden tarama modeli kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak “Üstün Yetenekliler Eğitim Programlarına Yönelik Öğretmen GörüĢleri Ölçeği” kullanılmıĢtır. Öğretmenlerden elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda Bilim ve Sanat Merkezi’nde görev yapan matematik öğretmenlerinin genel olarak MEB Matematik Dersi Öğretim Programı’nın üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için uygun olduğunu düĢündükleri görülmüĢtür. DeğiĢkenlere göre baktığımızda ise cinsiyet değiĢkenine göre öğretmenler benzer cevaplar vermiĢler ve öğretim programını üstün yetenekli öğrencilerin eğitimleri açısından uygun olarak değerlendirmiĢlerdir. Mesleki kıdem değiĢkenine göre gerek programın tüm öğelerinde gerekse genelinde görüĢler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Bu farklılık 21 ve üstü yıl kıdeme sahip öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi açısından öğretim programının uygunluğuna katılmamalarından kaynaklanmıĢtır. Eğitim durumu değiĢkeninde lisans mezunu öğretmenler, yüksek lisans ve doktora mezunu öğretmenlere göre öğretim programını üstün yetenekli öğrencilerin eğitimleri açısından uygunluğunu daha düĢük olarak değerlendirmiĢlerdir. Bölge değiĢkeninde ise anlamlı farklılık bulunmayıp altı bölgede bulunan matematik öğretmenleri öğretim programını üstün yetenekli öğrencilerin eğitimleri açısından uygun olarak değerlendirmiĢlerdir Elde edilen veriler doğrultusunda, program geliĢtirme uzmanlarına, öğretmenlere, kurumlara ve alandaki araĢtırmacılara öneriler verilmiĢtir.