İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİ İLE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ayşe BEKTAŞ

Danışman: MEHMET KORKMAZ

Özet:

Bu araştırmada, ilköğretim okullarında çalışan okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile sınıf öğretmenlerinin motivasyonu arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Araştırma tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırma kapsamında gerekli verilerin toplanması amacıyla Riggio tarafından geliştirilen Yüksel (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan 'Sosyal Beceri Envanteri' ve bu araştırma kapsamında geliştirilen 'Motivasyon Anketi' adlı veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Trabzon ili merkez ve ilçelerindeki ilköğretim okullarından basit tesadüfi örnekleme tekniği ile seçilen 200 öğretmen ve 78 okul yöneticisi olmak üzere toplam 278 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde Bağımsız Örneklemler t Testi (Independent Sample t Test) Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Pearson Korelasyon katsayısı, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Analizler için elde edilen sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Analizler SPSS 18.0 (PASW 18.0) paket programı kullanılarak elde edilmiştir. İlköğretim okulu yöneticilerinin sosyal becerilerinin mesleki kıdeme göre karşılaştırılması sonucunda Duyuşsal Duyarlık boyutunda anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Öğrenim durumuna göre yapılan karşılaştırmalar sonucunda Duyuşsal Anlatımcılık, Duyuşsal Kontrol, Sosyal Duyarlık ve Sosyal Kontrol boyutlarında anlamlı düzeyde farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin motivasyonu cinsiyete göre karşılaştırılması sonucunda Yönetici-Bireysel İhtiyaç İlişkisi boyutunda anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin motivasyonlarının mesleki kıdeme göre karşılaştırılması sonucunda hiçbir boyutta anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin motivasyonlarının öğrenim durumuna göre karşılaştırılması sonucunda Yönetici İle Çalışma ve Yönetici Saygısı boyutlarında anlamlı farklılık olduğu gözlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda, İlköğretim okulu yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile ilköğretim öğretmenlerinin motivasyonlarının orta düzeyde, olumlu yönde ve anlamlı ilişkinin olduğu belirlenmiştir. İlköğretim okulu yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile ilköğretim sınıf öğretmenlerinin motivasyonları arasındaki yordayıcı ilişkilerin belirlenmesi için yapılan regresyon analizi sonucunda Duygusal Anlatımcılık, Duyuşsal Duyarlık ve Duyuşsal Kontrol değişkenlerinin Yönetici ile Çalışmayı; Duygusal Anlatımcılık ve Duyuşsal Duyarlık değişkenlerinin Yönetici Saygısını; Sosyal Anlatımcılık ve Sosyal Duyarlık değişkenlerinin Yönetici Bireysel İhtiyaç İlişkisini; Sosyal Anlatımcılık ve Sosyal Kontrol değişkenlerinin Yönetici Tutum ve Davranışlarını anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.