ÖDÜLLENDİRMENİN ORTAÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİ VE YÖNETİCİLERİ GÜDÜLEME DÜZEYİ ( ANKARA İLİ ÖRNEĞİ )


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ahmet Keskin

Danışman: MEHMET KORKMAZ

Özet:

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin MEB ödül sistemi hakkındaki görüşlerini ortaya koymak ve öğretmenlere yönelik olarak uygulanmakta olan resmi ödüller ile ödül olabilecek nitelikteki diğer özendiricilerin, yönetici ve öğretmenleri güdüleme düzeyini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2009/2010 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan 26 ortaöğretim okulunda görev yapmakta olan 306 öğretmen, 49 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından bir anket geliştirilmiştir. Anket hazırlanırken Şenufuk (2004) tarafından geliştirilen anketten faydalanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde yönetici ve öğretmenlerin MEB ödül sistemi hakkındaki görüşlerini, üçüncü bölümde ödül sisteminin motivasyon sağlama düzeyini, öğrenme amaçlı sorulara yer verilmiştir. Toplanan verilerin analizi, SPSS 16.00 for Windows paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmen ve okul yöneticilerinin ödül sistemi hakkındaki görüşleri olumsuzdur. Ödül sisteminin, çalışanlara duyurulması, ödüllerin belirleme sürecine çalışanların katılımının sağlanması ve ödül kriterlerinin açık olması en fazla olumsuz görüş belirtilen konular olmuştur. Yönetici ve öğretmenlerin ödül sistemi hakkındaki iii görüşlerinin sekiz demografik özelliğin dördünde (yönetici-öğretmen, ödül alıp-almama, okul türü, öğrenim durumu) anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırma sonucunda; ödüllerin genel olarak yönetici ve öğretmenleri oldukça güdülediği görülmüştür. Yönetici ve öğretmenleri en çok güdüleyen ödüller aşağıdaki gibidir. 1- Mesleki gelişim için yurtdışı gezi olanağı sağlanması. 2- Eğitim-Öğretim alanında yeni buluşlar ve katkılar sağlayanlara iki maaş ödül verilmesi. 3- Öğrencilerin kendisine değer verdiğini bilmesi ve hissetmesi. Yönetici ve öğretmenlerin ödüllerin güdüleme düzeyine ilişkin görüşlerine göre, sekiz demografik özelliğin dördünde (Cinsiyet, öğretmen-uzman öğretmen, branş, okul türü) anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuç olarak, ödüllendirmenin yönetici ve öğretmenleri motive etmesine rağmen uygulanmakta olan MEB ödül sisteminin adil ve şeffaf bir değerlendirmeyi sağlamadığı, uygulayıcı konumundaki üst yöneticilerin objektif bir tutum sergilemediği görülmüştür.