Basketbol Antrenörlerinin Problem Çözme Becerilerinin ve Karar Verme Yöntemlerinin İncelenmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Can Çavin Ötkan

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu araştırma, basketbol antrenörlerinin problem çözme becerilerinin ve karar verme yöntemlerinin tespiti, bazı demografik değişkenler doğrultusunda incelenmesi ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Betimsel model kullanılan araştırmada veri toplama aracı olarak Problem Çözme Envanteri, Melbourne Karar Verme I-II Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu basit tesadüfi yöntemle belirlenen 286 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, öncelikle Kolmogorov Smirnov sınaması yapılmış, verilerin normal dağılım göstermedikleri tespit edilmiş, sonrasında ise istatistiki yöntem olarak frekans, yüzde dağılımları, ikili gruplarda fark analizi için Mann Whitney-U, çoklu gruplarda fark analizi için Kruskal Wallis ve ilişkisel tespitler için Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Antrenörlerin problem çözme becerilerine ilişkin sonuçlarda, katılımcıların problem çözme becerilerinin orta seviyede olduğu görülmektedir. Planlı yaklaşım alt boyutunda, baş antrenörlerin puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yardımcı antrenörlerden düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Milli takım antrenörlüğü tecrübesi bulunmayan katılımcıların ise olumsuz alt boyutlardan aceleci yaklaşım puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde milli takım antrenörlüğü tecrübesi bulunan gruptan yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Meslek yaşı, eğitim durumu, çalıştırılan takımın cinsiyeti, gelir durumu algısı ve lisanslı basketbol oynama tecrübesi değişkenlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı sonuçların mevcut bulunmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların karar verme yöntemlerine ilişkin elde edilen sonuçlarda, kaçıngan karar verme, erteleyici karar verme ve panik karar verme alt boyutları ile yaş değişkeni arasında pozitif yönde ve düşük seviyede anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, baş antrenörlerin kaçıngan ve panik karar verme alt boyutlarındaki puan ortalamalarının yardımcı antrenörlere oranla istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet, lisans mezuniyet bölümü, antrenörlük yapılan seviye, çalıştırılan takımın cinsiyeti, lisanslı basketbol oynama tecrübesi değişkenlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir.