Bolu İli Seben İlçesi Kozyaka Köyü'Nün Geleneksel Konut Dokusunun İncelenmesi Ve Koruma Önerileri


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Sinem Çiftcioğlu

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Bu çalışma Bolu ili Seben ilçesinde yer alan Kozyaka Köyü'nün geleneksel konut dokusunu konu etmektedir. Çalışmanın amacı, Kozyaka Köyü'nde yer alan sivil mimarlık örneklerini belgelemek, mevcut dokuya uyumsuz yapıların, müdahalelerin ve eklentilerin olumlu ve olumsuz etkilerini saptamak, çalışma alanının olanakları ve çevresel değerleri doğrultusunda bölgenin sürdürülebilir turizm türleriyle geleneksel yaşam biçiminin ve sahip olduğu kültürel mirasın devamlılığını sağlamak için genel müdahale kararları vermektir. Çalışmada Kozyaka Köyü'nün belgelenmesi kapsamında yerinde tespit ve analiz yöntemleri kullanılarak, alanın tamamında ve tek tek yapılarda çalışmalar yapılmıştır. Giriş ve sonuç bölümleri dâhil sekiz bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, tezin amacı, kapsamı, sınırlılıkları ve çalışmada yararlanılan yöntemler anlatılmıştır. İkinci bölümde, koruma ve kırsal alan koruma kavramı ile dünyada ve Türkiye'de bu kavramların tarihsel süreç içerisindeki gelişimi incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Seben ilçesinin fiziksel, sosyal ve tarihi yapısına değinilmiş, dördüncü bölümde ise çalışma alanının fiziksel ve sosyoekonomik durumu açıklanarak köydeki yapıların mimari özellikleri ele alınmıştır. Beşinci bölümde genel değerlendirme yapılarak konutların sahip olduğu mimari değerlere göre nitelikleri belirlenmiş ve korunacak, değerlendirilecek ve düzenlenecek alanlar bölgelenmiştir. Altıncı bölümde, çalışma alanının turizm potansiyeli doğrultusunda yapılara yeni işlevler önerilerek sürdürülebilir turizm türlerinin planlaması yapılmıştır. Yedinci bölümde ulaşıma, altyapıya, alana, belirlenen alt bölgelere ve yapılara yönelik müdahale kararları verilerek, yeni yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Bilim