Bağımsızlık Sürecinde Spor Federasyonlarına Yapılan Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Serdar Solmaz

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu çalışma, federasyon başkanları ile yapılan görüşmeler ışığında, federasyonların bağımsızlık süreci boyunca geçirdiği yasal düzenlemelerin idari ve mali açıdan yarattığı değişiklikleri saptamak, mevcut denetim sistemi hakkında görüşler almak ve yasal beklentileri tespit ederek öneriler geliştirmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenen toplam 9 federasyon başkanından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında, 8 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler aynı gün bilgisayara aktarıldıktan sonra yazıya çevrilmiştir. Elde edilen verilere betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. 2004 yılında uygulamaya giren özerklik yasası ile başlayan yeni idari ve mali yapılanma Türk sporu açısından olumlu bir gelişmedir. Geçen zaman çerçevesinde ve gelinen son noktada, 2011 yılında bağımsız olarak anılmaya başlayan spor federasyonlarının mali, idari ve mevcut denetim sistemi üzerinde yasal eksiklikler mevcuttur. Spor federasyonları hakkında çıkartılacak yeni yasa ve yönetmeliklerin tüm federasyonları kapsayacak bir şekilde çıkarılması gerekmekte, idari anlamda daha şeffaf olması amacı ile federasyon başkanlarının seçimine ilişkin kanun maddesinin, sponsorluk yasasının tekrar gözden geçirilmesi ve kulüpler yasasının çıkması gerekmektedir. Ayrıca, federasyonların denetim mekanizmalarının bağımsız olması ve denetleme kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir.