Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Öğretmenleri,Türkçe, TÖMER’ler ve Türkiye Hakkında GeliştirdikleriMetaforlar

Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, vol.1, no.2, pp.55-72, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde B2 Düzeyinde Türk Filmleriyle Kültür Aktarımı: Neşeli Günler Örneği

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.47-57, 2017 (Other Refereed National Journals)

TAYVANLI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.2, pp.497-511, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkmenistan’da Hoca Ahmet Yesevi İzleri ve Gözlü Ata

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.6, no.16, pp.107-115, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarında Duygu Bildiren İfadeler

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.6, no.17, pp.503-519, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkmen Şorta Sözleri ve Nasreddin Hoca Ependi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.3, pp.671-679, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TEMEL DÜZEY A1 A2 DERS KİTAPLARINDA KÜLTÜR AKTARIMI

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.4, no.12, pp.73-83, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A N Samoyloviçin Türkmen Edebiyatı ve Folkloru Araştırmalarına Katkıları

Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals)

Geleneksel Bir Türkmen Oyunu Küştdepme

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkmen Sözlü Halk Edebiyatında Laleler

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ayvaz Gökdemir e Saygı Ayvaz Gökdemir e Armağan

Türk Yurdu, no.261, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Bengü İzler

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2008 (Other Refereed National Journals)

Sovyetler Birliği Döneminde Bolşevik Rejimin Türkmen Folkloruna Etkileri

Türk Bilig Türkoloji Araştırmaları, no.16, pp.113-123, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nogay Destanlarında At Motifi

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Folklordan Romana Yuvaktaşı

Edebiyat Güncesi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKÇE ÖĞRENEN POLONYALI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMAKAYGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMUDİL – TARİH – COĞRAFYA, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.104-118

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALANI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN DURUMU VE GÜNCEL SORUNLARI

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 December 2019, pp.2624-2630

ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KİTAPLARINDA KARAHANLI DÖNEMİESERLERİNİN VE KUTADGU BİLİG’İN KULLANIMI

YAZILIŞININ 950. YILI ANISINA ULUSLARARASI KUTADGU BİLİG VE TÜRK DÜNYASISEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.344-358

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkiye’deki Dil Öğretim Merkezlerinin Durumu ve Akreditasyon Önerisi

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.1207-1215

Türkçe Öğretmenliği 2018 Lisans Programı ve Edebiyat Dersleri

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 December 2018

Türkmen Ataları ve Durdu Şair

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.735-745

Nogay Yıravları (Âşıkları) ve Karaydar ile Kızılgül Destanı

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.687-695

Klâsik Türkmen Edebiyatı Şairi ve Fıkra Tipi Mammetveli Kemine

16. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Çimkent, Kazakhstan, 4 - 06 September 2018, pp.13-19

Klasik Türkmen Edebiyatı Şairi Abdısetdar Kazı ve Cengnamesi

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarında Duygu Bildiren İfadelerin İncelenmesi

IX. Uluslaraarası Dünya Dili Türkçe Sempzoyumu, Ankara, Turkey, 2 November - 04 December 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Kültürlerarası İletişimsel Yeterlilik Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 28 April 2017

Sovyet Dönemi Türkmen Edebiyat Eğitimi ve İdeoloji

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017

Türkiye Nogayları ve Nogaycası Üzerine Bir Araştırma

I. Uluslararası ”Değişen Dünyada Türk Topluluklarının Geleneksel Kültürleri” Konferansı, Kazan, Russia, 12 - 15 April 2017

Dede Korkut Kitabına Adanan Üç Ömür Muharrem Ergin Mati Kösayev Hamit Araslı

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası, Ankara, Turkey, 19 - 23 October 2015, vol.2, pp.825-833

Türkmen Şairi Mahtumkulu nun Hayatı Sanatı ve Eserleri

UNESCO 2016 HOCA AHMET YESEVİ YILI, TÜRKSOY 2016 YUSUF HAS HACİB YILI TÜRK DÜNYASININ ÖNCÜLERİ PANELİ, Kırklareli, Turkey, 29 November 2016

Sovyet Dönemi Türkmen Edebiyatı ve Nurmırat Sarıhanov

Doğumunun 110. Yılında Nurmırat Sarıhanov Konferansı, İstanbul, Turkey, 28 November 2016

UNESCO Kültür Mirası ve Türkmen Göroglı Köroğlu Destanı

ııı. Uluslaraarsı Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.2, pp.163-166

Dede Korkut Kitabına Adanan Üç Ömür Muharrem Ergin Mäti Kösayev Hamit Araslı

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 23 October 2015

Mahtımgulı Hakkında Türkmenistan da Yapılan Çalışmalar

Uluslararası Mahtumkulu Firaki Sempozyumu, 19 - 21 March 2015

The Tradition of Turkmen Bahşi and Necepoglan Epos

Internatıonal Summıt on Epic Studies: Toward Diversity, Creativity and Sustainabilty , Bejing/China, 15 - 17 September 2012

Türkmen Şairi Mahdımgulı nın Şiirlerinde Milli Birlik ve Vatan Duygusu

I. Uluslar arası Alevi Bektaşi Bilgi Şöleni Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2011

Nogay Türklerinin Karaydar ile Kızıl Gül Destanı

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar, “Uluslararası Sempozyum ve Uygulama Atölyesi İstanbul, Turkey, 26 - 28 November 2011

Yabancılara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Başlangıç Temel A1 A2 Düzeyinde Kelime Öğretimi

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, I. Uluslararası Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 November 2011

Sözlü Tarih Destan İlişkisi Açısından Nogay Türklerinin Edige ve Mamay Destanları

Uluslararası Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Sempozumu, Turkey, 28 - 30 October 2010

Nogay Türklerinin Folkloru

I. Uluslararası Nogay Türkleri Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 9 - 10 May 2008

Books & Book Chapters

"HOCA" AHMED YESEVİ

in: "İdeal Öğretmen" Eğitimde İdeal İnsan ve Millîlik Arayışları, Arıcı Ali Fuat, Başaran Mustafa, Günaydın Yusuf, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.75-85, 2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Okuma-Anlama Etkinlikleri

in: II. Maarif Kongresi Eğitim Bilimleri, Koçak Muhammet,Tangülü Zafer,Kalkan Kazım, Editor, Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, pp.94-103, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Türkmen Şairi Mahtumkulu’nun Şiirlerinde İdeal İnsan

in: Umay Ana’dan Umay Hoca’ya Prof. Dr. Umay Günay Türkeş’e Armağan, Çetin, İsmet, Gül, Bülent, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.281-287, 2019

Bir Eğitim Öncüsü Selim Sâbir Efendi’xxnin Nahv-i Osmânî Adlı Eserinde ”İdeal İnsan” Arayışı

in: İdeal Türk, Eğitimde İdeal İnsan ve Millîlik Arayışları, Ali Fuat Arıcı, Mustafa Başaran, Editor, TEDEV, İstanbul, pp.219-245, 2019

Türkmen Edebiyatında ve Anlatılarında Karacaoğlan/Garacaoglan

in: Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa ÖZKAN’xxa Armağan, Kalenderoğlu, İhsan, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.271-279, 2019

Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı

in: Türk Halk Edebiyatı, Genel Bilgiler, Çetin, İsmet, Editor, Nobel, Ankara, pp.285-453, 2019

Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Türkmen Edebiyatı Ders Kitaplarının İncelenmesi

in: Prof. Dr. Alemdar YALÇIN Armağanı, Aytaş, Gıyasettin Uslu Üstten Aliye, Editor, Akçağ, Ankara, pp.753-765, 2018

Klasik Türkmen Edebiyatı Şairi Abdısetdar Kadı ve Cengnamesi

in: Divanlar Arasında Bir Ömür, Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı, Koç Keskin, Neslihan Eflatun muvaffak, Editor, Akçağ, Ankara, pp.389-397, 2018

Klâsik Edebiyatımızda Mizahi Bir Yergi Tipi: Pinti Hamîd

in: Ahmet Mermer Armağanı, Koç Keskin Neslihan Eflatun, Muvaffak, Editor, Akçağ, Ankara, pp.617-639, 2018

Türkmenistan'da Mahtumkulu Hakkında Yapılan Çalışmalar

in: Kaygusuz un Bilge Torunu Abdurrahman Güzel e Armağan, Hamiye Duran, Editor, TKAE Yay., Ankara, pp.183-189, 2016

Geçmişten Günümüze Türkmen Masalları

in: Türk Dünyası Masal Araştırmaları Tastarakay dan Keloğlan a, Özkan, İsa, Editor, TKAE, Ankara, pp.449-462, 2015

Expert Reports