Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Ninnileri Üzerine

Zeitschrift für die Welt der Türken , vol.2, no.2, pp.259-261, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçenin İki Dillilere Öğretiminin Temel Meseleleri ve Çözüm Önerileri

Türkiye’de ve Dünyada Türkçenin Öğretimi: Uygulamalar, Gelişmeler, Öneriler Çalıştayı, Turkey, 26 September 2022

KUZEY MAKEDONYA ÜNİVERSİTELERİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE

III. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, 20 May 2022

Almanya Örnekleminde İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

GÖÇÜN 60. YILINDA ALMANYA’DA TÜRKLER VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 7. ULUSLARARASI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 17 June 2021, pp.1-10

Türkçe Öğretiminde Bir Materyal Olarak Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi

II. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 12 November 2020

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AMAÇLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRLMESİ

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 October 2020

Dijital Yetkinlik Becerisinin Dil Eğitimi Ekseninde Geliştirilmesi ve Watpadd Uygulamaları

ULUSLARARASI ’EĞİTİMDE VE SOSYAL BİLİMLERDE YENİLİKLER’ SANAL SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 05 April 2019

İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA DİL ÖĞRETİMİ VE KÜLTÜRAKTARIMINDA TÜRK VE ALMAN MASALLARINDAN YARARLANMA

XI. ULUSLARARASITÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORUKONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, 9 - 11 May 2018

Millî Kültür Şûraları ve Türkçe Eğitimi

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, üsküp, Macedonia, 20 - 22 January 2018

Türkiye ve Almanya’xxda İki Dilli Türk Çocuklarına TürkçeÖğretimi İçin Hazırlanan Ders KitaplarınınDeğerlendirilmesi

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, üsküp, Macedonia, 20 - 22 April 2018

Dil Sosyolojisi Açısından Ninnilerde Çocuğa Verilmiş Statülerin Değerlendirilmesi

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 28 - 30 October 2017

Köln Üniversitesi Orientalistik Bölümü Öğrencilerinin MevlânâCelâleddîn-i Rûmî yi Tanıma Durumları

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017

Dünyada ve Türkiye’xxde Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması

I. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYALBİLİMLER SEMPOZYUMU, 11 - 14 May 2017

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yeni Harflerle TürkçeOkuma/Yazma Öğretimi ve İbrahim Necm (Dilmen)

I. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYALBİLİMLER SEMPOZYUMU, 11 - 14 May 2017

Belçika Üniversitelerinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Ve Öğretimi Flaman Bölgesi

X. International Turkic ART, and Protection of Cultural Herigate Symposium/ Art Activity, MOĞOLİSTAN, 21 - 27 September 2016

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocukları İçin Hazırlanan Türkçe Öğretim Programları

VI. Internatıonal Turkıc Art, Hıstory And Folklore Congress / Art Actıvıtıes, Konya, Turkey, 13 - 15 May 2016

Türkiye Moldova Arasında İmzalanan Kültür İş Birliği Anlaşmaları Çerçevesinde Gagavuz Türkçesi Ve Kültürüne Yönelik Politikalar

V. Internatıonal Turkıc Art, Hıstory And Folklore Congress / Art Actıvıtıes, Moldova, 13 - 16 April 2016

Materyal Destekli Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 November 2015

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürü Öğretiminde Geleneksel Çocuk Oyunlarından Yararlanma

I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı (TÜDÇOOK), Eskişehir, Turkey, 14 - 17 May 2015

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Kültürel Mirasın Aktarımı

Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle II. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 14 - 17 November 2013

Yurt Dışında Türkçe Ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olmak

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 October 2012

Okuma Kültürü Edinme ve Söz Varlığını Geliştirmede Sözlü Kültür Ürünlerinden Yararlanma

MEB Okuma Kültürü ve Söz Varlığını Geliştirilmesi Çalıştayı, Turkey, 19 - 23 October 2010

Avusturya da Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Davranışlarının Çeşitli Değişkenlere Açısından İncelenmesi

Avrupa’ya Türk Göçü’nün 50. Yılında Uluslararası Türkiye – Avusturya İlişkileri Sempozyumu Ve Türk Sanatları Sergisi, 24 - 28 October 2011

Okul Öncesi Dönemde Sözlü Edebiyat Ürünleriyle Türkçe Eğitimi

1. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Turkey, 20 - 21 December 2008

Turkish and Turkish Culture Education Programs of Turkish Children Abroad During Adaptation Process

IInd International Congress Of European Turks “Education And Integration, 14 - 16 October 2009

Yurt Dışında Türk Kültürünün Yaşaması ve Yayılmasında Türkçe ve Türk Kültürü Dersi

2. Fethiye Belediyesi Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, Turkey, 3 - 05 April 2009

Ayla Çınaroğlu Öyküleri ile Değerlerin Öğretimi

III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Sempozyum Dizisi: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 October 2007

Books & Book Chapters

YURT DIŞINDA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME VE ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN HAZIRBULUNUŞLUKLARI, KAYGILARI, BEKLENTİLERİ

in: YURT DIŞINDA TÜRKOLOJİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 1 Türkoloji Çalışmaları , Yılmaz Yakup, Çangal Önder, Editor, Fenomen Yayıncılık & RumeliYA Yayıncılık, pp.219-238, 2023

Akademik Yazma Öncesi Kaynak Tarama ve Okuma Listesi Oluşturma

in: Türk Dili 2, Şen Ülker, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.121-150, 2022

Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları

in: Türk Dili 1, Doç. Dr. Ülker ŞEN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.23-41, 2021

Yazı Dili ve Özellikleri

in: Yazı Dili ve Özellikleri, Ülker ŞEN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.2-21, 2021

İki Dillilik ve Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

in: Soru ve Cevaplarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi El Kitabı, Emrah Boylu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.89-95, 2021

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürel Simge Olan Şahsiyetlerin Kültür Aktarımı Aracı Olarak Kullanılması Üzerine Öğretici Görüşleri

in: Türkçe Eğitimine Adanan Bir Ömür Dr. Asiye Duman’a Armağan, Kalenderoğlu İhsan, Uysal Kanık Pınar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.261-276, 2020

Türkçe Ders Kitabı İncelemesi

in: Ders Kitabı İncelemesi, Demirel Özcan, Kıroğlu Kasım, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.242-266, 2020

11. Peronun Biletsiz Yolcuları: Göç, Çocuk, Edebiyat

in: Çocuk Edebiyatı, Tiryaki, Esra Nur, Uysal Başak, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.250-270, 2020

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı

in: Türkçe Öğretim Programları, Temur Nezir,Şengül Murat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.177-202, 2020

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürel Simge Olan Şahsiyetlerin Kültürel Aktarımı Aracı Olarak Kullanılması Üzerine Öğretici Görüşleri

in: Türkçe Eğitimine Adanan Bir Ömür Dr. Asiye Duman'a Armağan, Kalenderoğlu İhsan, Kanık Uysal Pınar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.277-292, 2020

Türkçe ve Türk Kültürü (Seviye 2)

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Genel Bir Bakış

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Ülker ŞEN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.2-21, 2019

Dil Eğitiminin Genel Kavramları

in: Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Ülker Şen, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-20, 2019

Metrics

Publication

82

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

20

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

8

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals