Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Genel Kültür Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.91-119, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sözbilimsel Yapı Kuramının Metinlerdeki Önemli Birimlerin Belirlenmesine Yönelik Kullanımı

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.635-656, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süreç Temelli Yazma Eğitiminin Bir Boyutu Olarak “Hazırlık”

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.326-342, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Not Alma Alışkanlıkları Ölçeği Geliştirme Çalışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, sa.2, ss.159-175, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Becerisi: Sorgulayıcı Bir Öz Değerlendirme Çalışması

Yeni Türkiye, sa.104, ss.315-322, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7 Sınıf Öğrencilerinin Anlamını Bilmedikleri Kelimeler ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Kelime Çalışmaları Bağlamında Kelime Öğretimi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.25, ss.279-295, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılara Türkçe Kelime Öğretiminde Market Broşürlerinden Yararlanma

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.10, sa.1, ss.89-98, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinleme Becerisinin Eğitimi Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.90-99, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7 Sınıf Öğrencilerine Verilen Yazma Eğitiminin Öğrencilerin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.49-65, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Utilization of Commercials in Turkish Language Teaching

International Journal of Social Sciences and Education, cilt.4, sa.3, ss.712-718, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinlediğini Özetleme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.28, ss.153-176, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinliklerden Yararlanma

Türklük Bilimi Araştırmaları, sa.27, ss.263-274, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Etkinlik Önerileri

Türk Eğitim Bilimleri, cilt.7, sa.1, ss.185-204, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinlik Temelli Çalışmaların Etkililiği

Türk Eğitim Bilimleri, cilt.6, sa.2, ss.261-286, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Becerileri

Türklük Bilimi Araştırmaları, ss.181-201, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dinleme/İzleme Becerisinin Eğitiminde Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı, Sivas, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2014, ss.83-90

Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Yazma Konuları

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 6 - 08 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Anlam Bilimi ve Uygulama Alanları

Kuramdan Uygulamaya Anlam Bilimi, Bilginer Onan, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.55-100, 2020

Dinleme/İzleme Eğitimiyle İlgili Temel Kavramlar

Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Prof. Dr. Halit Karatay, Editör, Asos Yayınları, Ankara, ss.103-119, 2019

Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Yazma Konuları

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Aytaş, Gıyasettin Uslu Üstten, Aliye, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.944-965, 2018

XVI. Yüzyıl Osmanlı Döneminde Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, Abdurrahman Güzel, Editör, Akçağ, Ankara, ss.131-145, 2017

Türkçe Dersi Öğretim Programı'ndaki Kazanımların Ders Kitaplarında Ele Alınış Sıklıklarına İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme

Murat Özbay a Armağan, Doç. Dr. Duygu Uçgun, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Balcı, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.463-474, 2015

Dinleme Eğitimi

Pegem Akademi, Ankara, 2013

Dinleme Eğitimi: Kuram, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme

Türkçe Öğretimi El Kitabı, Abdurrahman Güzel, Halit Karatay, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.151-180, 2013