Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A critique on improvement plans: A tool for transformation of squatter housing areas in Ankara

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.24, sa.2, ss.27-36, 2007 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Yönetimi: GAP Turizm Master Planı’na Eleştirel Bir Bakış

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.18-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Locational Preferences of Transnational Corporations in Turkey: From the Last Period of the Ottoman Empire to the 2000s

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.1-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerinden Bir İrdeleme

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Participation in Regional Planning: An Evaluation on Izmir and West Black Sea Development Agencies

PLANLAMA-PLANNING, cilt.26, sa.2, ss.101-116, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Multinational Corporations and Their Effects on Environment Pollution Haven Hypothesis Testing in the Case of Turkey

Gazi University Journal of Science, Part B: Art, Humanities, Design and Planning, cilt.4, sa.2, ss.25-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Stratejik Planlama Uygulamaları ve Avrupa Birliği Ülkeleri Karşılaştırması

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, sa.40, ss.163-188, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Revisiting Transnational Corporations' Literature: The Implicit Emphasis on Spatial Reflections

Gazi University Journal of Science, cilt.22, sa.1, ss.41-50, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de yenilikçilik ve teknoloji geliştirme politikaları

İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt.4, sa.19, ss.85-93, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A core-periphery analysis of Ankara as to socio-economic characteristics

11th International Conference The Economies of the Balkanand the Eastern European Countriesin the changing world, bükreş, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2019

Bölgesel Çalışmalarda Yakınlık Kavramı Üzerine Kuramsal Bir Açılım

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Giresun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

Ulusal ve Uluslararası Akademik Yazında Suriyeli Göçmenler Üzerine Bir Söylem Analizi.

UTİAK, Uluslararası Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Kongresi: Ortadoğu’da Göç Hareketleri ve Değişen Dinamikler, 10 - 12 Mayıs 2018

Savaşta Kadın Olmak: Suriyeli Mülteci Kadınlara Yönelik Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçeve

UTİAK, Uluslararası Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Kongresi: Ortadoğu’da Göç Hareketleri ve Değişen Dinamikler, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Sürdürülebilirlik ve Kentsel Gelişim: Türkiye Kentlerine Yönelik Çıkarımlar

2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 22 - 24 Ekim 2018

Ulusal Uluslararası Akademik Yazında Suriyeli Göçmenler Üzerine Bir Söyle Analizi

Uluslararası Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Kongresi: Ortadoğu’da Göç Hareketleri ve Değişen Dinamikler, 10 - 12 Mayıs 2018

Urban Enclaves Caused by Migration: Little Aleppo in Ankara, Turkey

ICMDHS 2018 : 20th International Conference on Migration, Development and Human Security, 25 - 26 Ocak 2018

New Paradigms for Development of Rural Areas in The Context of Regional Development Policies

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

Southeastern Anatolia Project and the Changes in the Economic, Social and Spatial Structure of Southeastern Anatolia Region

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

The Place of the Capitals Main Square Kızılay in the Social Memory of the Citizens

ICONARCH – III International Congress of Architecture and Planning, Konya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.434-450

Mekansal Yeniden Yapılanmada Sınır Tanımayan Kent Bölgeler

ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 Kasım 2016

Küreselleşme Dinamiklerinin Yerleşim Sistemleri Üzerine Etkisi

ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 Kasım 2016

Limitless Urban Regions In Spatial Restructuring

International Congress of Management, Economy and Policy- ICOMEP, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.1, ss.526-529

The Role Of FDI in the Regional Integration A Case Study From EU And Turkey

8th International Conference "The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World", Hırvatistan, 5 - 08 Mayıs 2016

Foreign Capital and Urban Environment A Case Study from Turkey

New Ideas and New Generations of Regional Policy in Eastern Europe, 7 - 08 Nisan 2016

THE POLLUTION HAVEN HYPOTHESIS AND MULTINATIONAL CORPORATIONS A CASE STUDY FROM TURKEY

MSU ICenter for European, Russian and Eurosian Studies, Lansing, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 Kasım 2015

Bölgesel Kalkınma Planlarının Sürdürülebilirlik Bağlamında İrdelenmesi İzmir Kalkınma Ajansı Örneği

II. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.1079-1085

Sürdürülebilir Turizm Planlaması Teoriden Ve Uygulamadan Örnekler

II. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.600-606

EVALUATING THE SUSTAINABILITY OF POLY CENTERED SPATIAL DEVELOPMENTS IN METROPOLITAN AREAS

2nd ISBS International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.626-634

Başarılı Bir Ekonomik Kalkınma İçin iyi Yönetişim Gerekli mi dir

13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mart 2010

Ankara Technology Development Zones Within The Context of Innovation Strategies in Turkey

Çankaya University First Annual Workshop on Innovation and Entrepreneurship, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2007

Cultural Tourism as a Tool for Sustaining Local Values Beypazari Case

The 8th SEAGA Conference, Sustainability and Southeast Asia, Singapore, Singapur, 28 - 30 Kasım 2006

Local Governments Role in Conservation and Evaluation of Cultural and Historical Values Beypazarı Case

42nd ISoCaRP Congress, Cities Between Integration and Disintegration, İstanbul, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2006

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Şehir Planlama Eğitimindeki Rolü

3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2004, ss.189-199

Kitap & Kitap Bölümleri

The Relationship Between Locational Preferences of Banking Sector and Socioeconomic Structures of Cities in Turkey

Economic Development and Financial Markets. Contributions to Economics, Śliwiński A., Polychronidou P., Karasavvoglou A, Editör, Springer, Cham, ss.169-175, 2020

Türkiye’de Uluslararası Göç ve Göçmenlerin Yer Seçimi Kararlarını Etkileyen Faktörler

Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Güler, M., Turan, A.M., Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.400-412, 2017

Integrated Solid Waste Management Systems for Sustainable Cities: The Case of Ankara,

Ecology, Planning and Design, Koleva, I., Duman Yüksel U., Benaabıdate, L., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.382-394, 2017

Kapsamlı Planlamadan Stratejik Mekansal Planlamaya: Türkiye Örneği

80 Sonrası Mekan ve Planlama, Aysu Uğurlar,Demet Erol,Ebru Vesile Öcalır Akünal,Fatma Erdoğanaras,Kübra Cihangir Çamur,Leyla Alkan,Nilgün Görer Tamer,Sevinç Bahar Yenigül,Ülkü Duman Yüksel,Zeynep Özdemir, Editör, Gazi, Ankara, ss.21-38, 2016

Bölge Planlama

Kent Planlama: Temel Kavramlar, Yaklaşımlar ve Deneyimler, F. Eke,N.A. Sat, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.161-175, 2013

Kent Planlama, Kent Plancısı ve Kamu Yararı

Kent Planlama: Temel Kavramlar, Yaklaşımlar ve Deneyimler, Eke,F.,Sat,N. A., Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.15-21, 2013

Kent Planlamasına Giriş

Ankara Üniversitesi, Ankara, 2011

Yenilikçilik ve Mekan Ankara daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, Yayın No: MMO/546, Ankara, 2011

Yönetişim altyapısının doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerine etkisi: Türkiye örneği

Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama, Prof. Dr. Feral Eke’ye, Ç. Varol,A. Gürel Üçer,A. Uğurlar,Ö. Aras,S. Özkazanç, Editör, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yay., Ankara, ss.302-314, 2011

Ankara Technology Development Zones within the Context of Innovation Strategies in Turkey

Innovation Policies Business Creation and Economic Development A Comparative Approach, N. Aydogan, Editör, Springer, New York, ss.137-158, 2009

La Defanse: Bir Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği

Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar; Prof. Dr. Orhan Kuntay’a Armağan, D. Erol,N.A. Sat,O. Kırsaçlıoğlu,L. Alkan,Ö. Aras,S. Polat,E. Aksoy, Editör, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, ss.395-406, 2007

Üretim Ağlarının Firmalar Üzerine Etkileri: Ankara Tekstil Sanayi Örneği

Şehircilik Çalışmaları, , Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Editör, Gazi Ünv., Ankara, ss.3-19, 2005