Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TEACHER CANDIDATES' VIEWS ABOUT CLASSROOM MANAGEMENT STRATEGIES

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.35, ss.53-64, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Examination of AbroadExperienced Students’ Coping Strategies

Asian Journal of Education and Training, cilt.6, sa.4, ss.602-607, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Göç Sürecinde Göçmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

International Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.43, ss.4785-4792, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.13, ss.29-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenme Stratejilerinin Ortaokul 6.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Başarılarına Etkisi

Social Sciences Studies JournalL, cilt.4, sa.15, ss.847-852, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLETÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

U L U S L A R A R A S IT Ü R K E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ D E R G İ S İU L U S L A R A R A S I T Ü R K E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ D E R G İ S İ, cilt.5, sa.9, ss.402-429, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Yerinde Kullanılan Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

IJOESS, International Journal of Eurosia Social Sciences,, sa.25, ss.248-257, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL EPİSTEMOLOJİLERI VE BENLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Eğitimde Kuram ve Uygulama ,Journal of Theory and Practice in Education, cilt.11, sa.2, ss.492-520, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşe Bağlılığın Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Rolü Akademisyenler Üzerine Bir Çalışma

G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.48-57, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı kim başlatabilir Kişilik özellikleri ve kimlik statüleri

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.29, ss.63-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öznel iyi olusun cinsiyet yas grupları ve kisiliközellikleri açısından incelenmesi

Türk Psikolojik Danısma ve Rehberlik Dergisi, cilt.36, sa.4, ss.139-151, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öznel İyi Oluş İle Algılanan Kontrol Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İlköğretim Online Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.952-959, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve başa çıkma

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.381-397, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk psikolojik danışma ve rehberlik dergisinde yayınlanan makalelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.4, sa.31, ss.80-87, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprem Stresiyle Başa Çıkmanın İyimserlik Ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

Türk PDR Dergisi, cilt.3, sa.25, ss.7-16, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Student teachers views on the role of motivation for mathematics teaching and learning

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.31-37, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Uyruklu ve Türk Üniversite Öğrencilerine Ait Sorunların Bazı Değişkenler Açısından İrdelenmesi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.21, sa.21, ss.165, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Auswirkungen der Migration auf den Gesundheits zustand

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.19, ss.117-120, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Konusundaki Görüşleri

PDR Kongresi 2019, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

OKUL- AİLE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Ergenlikte Flört Kaygısının Yordanması

EYFOR-8, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

German Curriculum Studies

Multiplier Event:Future Engineers With Multılingual Vocational Foreign Languages, Ankara, Türkiye, 18 Ağustos 2017

İyimserliğinin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı ve Duygusal Zeka

II.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi-Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Kavramına İlişkin Metaforları

4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Belek-Antalya, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

Rehberlik ve Psikolojik danışma öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme kavramına ilşkin metaforları

4. Uluslaraeası Eğitim Programları ve Öğretim kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.410-422

Die Rückkehr der älteren Arbeitsmigranten Eine Studie zur Remigration nach Türkei

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla S.K.Üniversitesi, Muğla, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2016

Beliefs of Research Assistants about the Qualities of Competent Academic Staff

EJER (2nd International Eurasian EducationalResearch Congress), Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.603-605

Research on Prospective Foreign Language Teachers' Self-Efficacy Beliefs

Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching (LINELT), Antalya, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2013, cilt.136, ss.491-495 identifier

Öğretmenlerin Kulandıkları Sınıf Kurallarını Belirleme Stratejileri: Öğretmen ve Öğretmen Adayları Görüşleri

1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010, ss.379-386

An analysis of the relationship between attitudes towards seeking psychological help and problem solving among university students

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1814-1819 identifier identifier

Turkısh Migrants Attitudes Toward Immigration 20 th Annual Conference of the German Peace Psychology Association

Conflict,Communication and Intergroup Relations ,University of Konstanz, Konstanz, Almanya, 15 Haziran - 17 Aralık 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm1: Aile Sisteminin Temel Kavramları

Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlığı, Searp Nazlı, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.2-22, 2020

Bölüm 5: Okul Döneminde (6-11Yaş) Gelişim

Eğitim Psikolojisi, Ayşegül Ataman, Editör, Vize Akademik, Ankara, ss.151-173, 2019

Bölüm 10: Son Yetişkinlik (Yaşlılık) Dönemi

Yaşam Boyu Gelişim, Filiz Dinç Yurtal, Editör, Nobel, Ankara, ss.272-288, 2019

Bölüm 1:Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Cengiz Şahin, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.3-35, 2019

9.Bölüm:Sınıfta İstenmeyen Davranışların Yönetimi

Sınıf Yönetimi, Yüksel,Galip Büyükalan Filiz, Sevil, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.246-271, 2017

Bölüm adı:(Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik),

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Cengiz Şahin, Editör, Pegema, Ankara, ss.3-35, 2016

Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Cengiz Şahin, Editör, Pegem, Ankara, ss.3-35, 2015

6. Bölüm: Bir Grup Rehberliği Programının İlköğretim 2. Kademede OkuyanBoşanmış Aile Çocuklarının Uyum Düzeylerine Etkisi

Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma veRehberlik Programları IV, Alim Kaya & Serdar Erkan, Editör, Pegem, Ankara, ss.321-371, 2015

Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi

Sınıf Yönetimi, Leyla Küçükahmet, Editör, PEGEM, Ankara, ss.193-220, 2012

Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi

Sınıf Yönetimi, L.Küçükahmet, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.187-206, 2005

Ders Kitabı ve Eğitimdeki Önemi

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Leyla Küçükahmet, Editör, Nobel, Ankara, ss.1, 2001