Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Turkish grandmothers’ experiences of caring for their grandchildren: a qualitative study

Early Child Development and Care, vol.190, no.3, pp.284-295, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Preschool teachers' views about classroom management models

EARLY YEARS, vol.38, no.1, pp.35-52, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Examination of Home-Based Number and Operation Training Program on Early Mathematics Ability and Mother-Child Relationship

lnternational Electronic Journal of Elementary Education, vol.14, no.3, pp.319-333, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Türkiye’deki Göçmen Ailelerin Çocuklariyla İlişkileri ve Uyum Süreçlerinin İncelenmesi

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.11, no.2, pp.1190-1209, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Çocuk Evlerinde Yaşayan Çocukların Dil Gelişim Düzeyleri ile Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), vol.1, no.7, pp.56-77, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Portfolyoya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.21-44, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Geometri Eğitim Programının Çocukların Geometri Becerilerine ve Şekilsel Yaratıcılıklarına Etkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.231-256, 2021 (Other Refereed National Journals)

Babaların Kendilerinin Ve Babalarının Babalık Rollerine Bakış Açılarının İncelenmesi

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.7, no.15, pp.107-129, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

BABALARIN VE BÜYÜKBABALARIN ÇOCUKLARININ HAYATINA KATILIM DURUMLARI

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Grandparent-grandchild relationships from the perspectives of grandparents and parents

International Journal of Humanities and Education, vol.7, no.16, pp.568-586, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Çocukluk Döneminde Çocuk-Ebeveyn İlişkisi ile Çocukların Yalnızlık ve Sosyal Memnuniyetsizliklerinin İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.6, pp.1873-1889, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmalarına İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Okul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmalarına İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi, vol.6, no.12, pp.46-60, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel Okullarda Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Doyumları

Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.63, pp.736-745, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocukların Coğrafi Farkındalıkları: Montessori Eğitiminin Yansımaları

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.39, pp.1-35, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Eğilimleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.311-331, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AMASYA İLİ ÖRNEKLEMİNDE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖĞRETMEN ve AİLE GÖRÜŞLERİNE GÖRE AİLE KATILIM ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.10, no.40, pp.78, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.2, pp.749-776, 2018 (Other Refereed National Journals)

Nesilden Nesile Kültürel Aktarımda Oyun ve Oyuncakların Rolü

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.1, pp.1-12, 2018 (Other Refereed National Journals)

Involvement of Fathers in The Lives of Children in Preschool Age

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.16, pp.401-436, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ’NİN 48-72 AYLIK ÇOCUĞU OLAN BABALAR İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.355-370, 2017 (Other Refereed National Journals)

Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarınaİlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.319-343, 2017 (Other Refereed National Journals)

Anne Eğitim Programı’nın anne çocuk iletişimine etkisinin incelenmesi

TURAN-SAM, vol.9, no.35, pp.270-279, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Babalık Rolü ve Babalık Rolü Algısı

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergis, vol.2, no.2, pp.1-10, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönemde Bir Uygulama Örneği:Spor ve Spor Dalları

International Journal of Science Culture and Sport, pp.200-2013, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Medyanın Aile Katılımında Kullanılabilirliği Üzerine Bir İnceleme

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.5, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programlarında aile katılımının dünü ve bugünü

Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.45, pp.619-625, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Anne Baba ve Çocukların Doğal Gözlemleri Bir Kitapçı Ortamında Anne Çocuk mu Baba Çocuk mu

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.5, pp.2293-2308, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönemde Anne Baba Çocuk ve Kitap

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.5, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ERZURUM ÖRNEKLEMİNDE ŞEHİR MERKEZİ VE KIRSAL BÖLGEDE YAŞAYAN ANNELERİNÇOCUKLARININ OYUN VE OYUNCAKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching, vol.4, no.4, pp.298-311, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlı Bireylerin Yaşlı ve Çocuk Etkileşimine İlişkin Görüşleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.1, pp.231-245, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mother child relation and factorsaffecting this relation

International Journal of ScienceCulture and Sport, vol.2, no.3, pp.79-88, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The reflection of Violence Perception on Drawings at Preschool Period Children

International Journal of Early Childhood Education Research, vol.1, no.1, pp.37-47, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Analysis of Male Preschool Teachers Thoughts Regarding Their Careers

İnternational Journal of Early Childhood Education, vol.18, no.1, pp.73-93, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aile Öğretmen İletişim ve İşbirliği Ölçeği

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.19, no.3, pp.793-804, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitim Programında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi

Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, vol.5, no.17, pp.30-39, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Aile Eğitim Programları ve Etkililiği Dünyada Neler Uygulanıyor

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.25, pp.1-19, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitim Programlarına Aile Katılımı

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi,, vol.13, no.1, pp.23-30, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

5 6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.19-34, 2005 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.3, pp.123-144, 2002 (Other Refereed National Journals)

0 6 Yaş Döneminde Anne Baba Eğitiminin Önemi

Mesleki Eğitim Dergisi, vol.1, no.1, pp.58-62, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Resimlerinde Müze

9.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 22 - 23 February 2021, vol.1, pp.474-482

Türkiye’de Okul Öncesinde Aile Katılımı ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 November 2021

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Pandemi Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 October 2021

Aile Katılımının Çok Boyutlu Yararları Ve Pandemi Sürecinde Önemi

9.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 22 - 23 February 2021, vol.1, pp.74-78

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Resimli Çocuk Kitaplarına Yer Verme Durumlarının İncelenmesi

SADAB VII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 24 - 25 October 2020, pp.177-188

Resimli Çocuk Kitaplarında Akran İlişkilerinin İncelenmesi

SADAB VII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 24 - 25 October 2020

EBEVEYNLERİN AİLE İKLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

4. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 6 - 08 December 2019, pp.838-851

Türkiye’de Kodlama Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmalara Genel Bir Bakış

2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, 23 - 27 October 2019, pp.207

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi-IECEC-UOEK 2019

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi-IECEC-UOEK 2019, 2 - 05 October 2019, pp.629-644

ÖZEL ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.77-87 Sustainable Development

ANNE BABALARIN ÇOCUKLARINA OYUNCAK VE KIYAFET ALIRKEN YAŞADIKLARI DURUMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.710-721

Teknoloji Çağında Oyun ve Önemi

3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, pp.616-625

Çocuk Evlerinde Yaşayan Okul Öncesi Dönem Çocuklar ve Gelişimlerinin Desteklenmesi

3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, pp.817-829

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özgecilikleri ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişki

V. International Eurasion Educational Research Congress, Alanya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.165-174

Ben Öğretmen Olsaydım: Okul Öncesi Çocuklarının Öğretmenlerine Yönelik Görüşleri

V. International Eurasion Educational Research Congress, Alanya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.151-164

Babaların Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri: Kız Babası- Erkek Babası Olmak

6th International Conference on Science Culture and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.29

Okul Öncesi Dönemdeki Roman Çocukların Anne ve Babalarına Yönelik Algılarının İncelenmesi

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Öğretmen-Aile İletişiminde Whats App Gruplarının Kullanılabilirliğine Yönelik Bir İnceleme

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Çocukların Coğrafi Farkındalıkları: Montessori Eğitiminin Yansımaları

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Nesilden Nesile Baba Katılımı

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Öğretmen Adaylarında Bir 21. Yüzyıl Becerisi: Farklılıklara Saygı

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Baba Çocuk İlişkisinin Babaların Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Cezaevinde Çocuk Olmak

Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi (CRC-2017), Düzce, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.53-54

Cezaevinde Annesiyle Birlikte Kalan Çocukların Oyun Hakları

Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi (CRC-2017), Düzce, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.52-53

Male and female preschool teachers’ emotional reactions

69th OMEP World Assembly and International Conference “Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017

The Views of Teachers over the Father Involvement to Preschool Education Programs

2nd International Conference, Mediterranean Cultures and Societies Knowledge, Health and Tourism, Algarve Faro, Portugal, 4 - 05 May 2017

Anne Babanın Çocuğun Hayatına Katılımı: Sinema, Restoran ve Oyun Alanı

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Demografik özelliklere göre çocukların kişiler arası problem çözme becerilerinin incelenmesi

1. Uluslar arası Kadın Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 14 - 15 April 2016, pp.208-219

Okul öncesi dönemde bir uygulama örneği Spor ve spor dalları

5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 13 - 15 April 2016, vol.4, pp.200-213

Preschool Teachers Views About Disciplinary Models

Uluslararası Eğitim Kongresi:Gelecek İçin Eğitim, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015

Türk Toplumunda Aile Çocuk İlişkilerine Genel Bir Bakış

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 38. ICANAS, Ankara, Türkiye, 2007, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.775-790

Sosyal Değişim Sürecinde Değişen Babalık Rolü

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 38. ICANAS, Ankara, Türkiye, 2007, 10 - 15 September 2007, pp.765-773

Aile Çocuk iletişimi

3. Uluslararası Çocuk ve iletişim Kongresi, 11 - 13 October 1998

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Sorunlarının İncelenmesi

IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 1997

Books & Book Chapters

Erken Çocukluk Eğitiminde Endüstri 4.0 ve Uygulamaları

in: ENDÜSTRİ 4.0 VE UYGULAMALARI, Şık Aydın, Özbek Cevdet Yiğit, Editor, Detay, Ankara, pp.67-98, 2021

Büyük ebeveynlerin torun bakımına ilişkin görüşleri

in: Gençlikten yaşlılığa eğitimde yeni yaklaşımlar, Aytemur, Begüm, Editor, İKSAD, pp.105-138, 2020

Development and Education Studies

in: Development and education studies, Bekir, Hatice Bayraktar, Vedat Karaçelik, Şerife Nur, Editor, Hiperlink Education Communication, pp.57-74, 2020

Kadın Çalışmalarına Sosyolojik, Kültürel ve Edebi Bir Bakış

in: Akademisyen Anne Olmak, Orçin, Gizem Ağaoğlu, Yasemin, Editor, İKSAD, pp.200-222, 2020

ANNELER MÜZELER HAKKINDA NELER BİLİYOR?ÇOCUĞUMLA MÜZEDE BİR GÜN

in: Eğitim Bilimleri, Demirel, Yüksel, Editor, İKSAD, pp.219-266, 2020

Erken Çocuklukta Gelişim

in: Çocuk Sağlığı ve ilk Yardım, Balcı Akpınar, RevaKüçükoğlu, Sibel, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.35-71, 2019

Self-Regulation in the Development of Children

in: Theory and Practice in Social Sciences, Viliyan Krystev, Recep Efe, Emin Atasoy, Editor, St. Kliement Ohridski University Press, Sofya, pp.192-199, 2019

Teknoloji ile Büyüyen Çocuklar

in: Dijital Çocukluk ve Dijital Ebeveynler, Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı, Hasan Hüseyin Aygül ve Erdal Eke, Editor, NOBEL YAYINEVİ, Ankara, pp.89-112, 2019

TECHNOLOGY AND MY CHILD: THE VIEWS OF FATHERS OVER HOW THEIR CHILDREN USE TECHNOLOGY

in: Recent Researches in Education, R. Efe, I. Koleva and E. Atasoy, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.469-483, 2018

FATHER-CHILD RELATIONSHIP AND FATHERINVOLVEMENT IN THE PRESCHOOL PERIOD1

in: Recent Researchesin Education, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.71-87, 2018

The Effect of the Program for Distinctive Fathers Education(PDFE) on the Attitudes of Fathers with Their Children

in: Educational Sciences Research in the Globalizing World, I. Koleva, H. Asude Başal, M. Tufan, E. Atasoy, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.1-10, 2018

Father-Child Relationship and Father İnvolvement in the Preschool Period

in: Recent Researchesin Education, Recep Efe,Irina Koleva, Emin Atasoy, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.71-87, 2018

Factors Affecting Family-Child Communication

in: Current Trendsin Preschool Education-1, Ü. Deniz, T. Çetin, N. Obralic, V. Bayraktar, Y. Yıldırım, Editor, LAP LAMBERT Acedemic Publishing, pp.1, 2018

Role of Family in Promoting Math Skills in Early Childhood

in: Current Trends in Educational Sciences, Efe, Recep Koleva İrina Atasoy, Emin Kotseva Violeta, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.635-647, 2017

Father, Child and Father Education Program

in: Current Trends in Educational Sciences, Efe,R., Atasoy,E., Koleva,I., Kotseva,V., Editor, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, pp.275-287, 2017

A comparitive analysis of self-regulation skills of undergraduate students at the departments of enginering and education

in: Current Advances in Education, Atasoy Emin, Efe Recep, Jazdzewska Iwona, Yaldır Hülya, Editor, St. kliment Ohridski University press, pp.235-247, 2016

Dört-beş yaş çocuklarının öz düzenleme becerilerinin incelenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Ö. Demirel, S. Dinçer , Editor, PEGEM Yayıncılık, pp.459-474, 2016

Değişen Aile Yapısı, Aile İçi Roller ve Aile İçi İlişkiler

in: Dünyada Türkiye de Kadın ve Şiddet, Korkmaz, Murat; Demiray, Emine; Sevil, Ümran; Hablemitoğlu, Şengül; Taşkıran, Yavuz, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.167-191, 2015

Değişen Aile Yapısı, Aile İçi Roller ve Aile İçi İlişkiler

in: Dünya da Türkiye de Kadın ve Şiddet, Murat Korkmaz, Emine Demiray, Ümran Sevil, Şengül Hablemitoğlu, Yavuz Taşkıran, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.167-191, 2015

Family At Preschool Education "Parent Teacher Collaboration"

in: Preschool Education In Turkey and In The World A Theorical and Empirical Perspective, Handan Asude Başal, Esra Ömeroğlu, Zdravka Kostova, Meral Taner Derman , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.110-121, 2014

Examining Elemantary School Students’ Opinions on Violence

in: Multidiciplinary Perspectives on Education, Hasan Arslan, Georgeta Rata, Ercan Koryürek, Mehmet Ali İçbay, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.205-214, 2014

Family at Preschool Education "Parent Teacher Collaboration"

in: Preschool Education in Turkey and in the World a Theorical and Empirical Perspective, handan Asude Başal, Esra Ömeroğlu, Zdravka Kostova, Meral Taner Derman , Editor, ST. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.110-120, 2014