Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ DILEMMAS ABOUT PROTECTION OF TANGIBLE HERITAGE

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, cilt.6, sa.14, ss.1-30, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETME ÖĞRENME ANLAYIŞLARI

International Social Sciences Studies Journal, cilt.6, sa.67, ss.3354-3365, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MODÜLER ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

International Social Sciences Studies Journal, cilt.6, sa.60, ss.1419-1430, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

International Social Sciences Studies Journal, cilt.6, sa.60, ss.1471-1480, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perspectives of Pre-Service Social Studies Teachers Towards Anthropolog

IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture), cilt.5, sa.8, ss.144-215, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.795-805, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Hemşirelerin ve Ebelerin Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Yaptıkları Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.19, sa.43, ss.149-176, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), cilt.2, sa.2, ss.70-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, cilt.5, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünlerin Kullanımına Yönelik Görüşleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.36, ss.19-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Tarihsel Bilgi Edinme Kaynaklarına Yönelik Görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.16, sa.2, ss.1-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Pre service social studies teachers perceptions of Good citizenship

Educational Research and Review, cilt.10, sa.5, ss.634-640, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Algısı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim FakültesiDergisi, cilt.34, sa.3, ss.415-436, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adayları için müze eğitimine ilişkin öz yeterlik inancı ölçeği geliştirme çalışması

Uluslararası İnsan Bilimleri, cilt.11, sa.2, ss.1306-1309, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik İnançları

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.16, ss.410-428, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparison of Turkish and American Pre service Social Studies Teachers Attitudes Toward Heritage Education

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.9, sa.8, ss.879-891, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Miras Eğitiminin Öğrencilerin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Tutumlarına Etkisi

Elementary Education Online, cilt.13, sa.2, ss.425-442, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miras Eğitiminin Öğrencilerin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Tutumlarına Etkisi

İlköğretim Online, cilt.13, sa.2, ss.425-442, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Görüşleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.405-420, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preservice Teachers Attitudes Toward the Inclusion of Heritage Education in Elementary Social Studies

Journal of Social Studies Education Research, cilt.2, sa.2, ss.1-21, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadelede Demokratik Süreç

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.2009, ss.1159-1177, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihi Yerlerin Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.483-506, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihî Yerlerin Kullanımı

Türklük Bilimi Araştırmaları, sa.23, ss.209-222, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Tarihsel Önem

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Duyarlılıkları ve Gerçek Yaşam Deneyimleri

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

Tarih Bölümü Öğrencilerinin Alan Gezileri ve Müze Ziyaretlerine Yönelik Görüşleri

V. International Symposium on History Education, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN BİLGİSİ VE MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNEYÖNELİK GÖRÜŞLERİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

Sosyal Bilimler Olarak Sosyal Bilgiler: Öğretmen Adaylarının Antropolojiye İlişkin Bakış Açıları.

2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018, ss.333-334

SOSYAL BİLİMLER OLARAK SOSYAL BİLGİLER: ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANTROPOLOJİYEİLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ KULLANIMINA YÖNELİKÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

2005 VE 2017 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANI

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ORTAK MİRAS KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Muğla, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÖÇ KAVRAMININ İNCELENMESİ

ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 6, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 2017 SOSYAL BİLGİLER TASLAKPROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6), Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.268-269

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’na Göre Karakter Eğitimi

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES, 6 - 08 Nisan 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihin Sunumuna Yönelik Görüşleri

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.460-468

Müze Gezilerini Anlamlı Kılmak: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Müze Gezilerine Yönelik Görüşleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ulusal Müzecilik Sempozyumu: Türkiye’de Müzecilik: Yeni Kavram ve Uygulamalar, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.230-239

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünlerin Kullanımına Yönel k Görüsleri

III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES III), Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.202-203

4 4 4 Eğitim Sisteminin Sosyal Bilgiler Dersine Yansımaları 4 ve 5 Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sosyal Bilgiler EğitimiSempozyumu III, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.14-15

Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Öğrenmenin Önemine Yönelik Görüşleri

3rd International Symposium on History Education, Sakarya, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2014, ss.91-99

Öğrencilerde Tarihsel Zaman ve Kronoloji Farkındalığını Geliştirmede Hikâyelerin Kullanımı

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, ss.183

Tarihi Yerlerle Tarih Eğitimi Bir Klavuz Örneği

Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.563-568

Çocuklarda Zaman ve Kronoloji Farkındalığını Geliştirmede Hikâyelerin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyomu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.376-382

Çocuklarda Zaman ve Kronoloji Farkındalığı Geliştirmede Hikayelerin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.376-382

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğuşundan Bugünlere Sosyal Bilgilerin İyi Vatandaş Yetiştirme Hedefi

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Konular, Nadire Emel Akhan ve Serpil Demirezen, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.31-52, 2020

Ortaçağ’da Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, BAHRİ ATA, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.69-131, 2017

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Tarih

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ahmet ŞİMŞEK Selahattin KAYMAKCI, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.143-170, 2015

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temel Yaklaşımlar

Sosyal Bilgiler Öğretimi, Cengiz DÖNMEZ Kubilay YAZICI, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.47-57, 2015

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımı

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, Akbaba Bülent, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.145-206, 2013