Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perspectives of Pre-Service Social Studies Teachers Towards Anthropolog

IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture), cilt.5, sa.8, ss.144-215, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Hemşirelerin ve Ebelerin Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Yaptıkları Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.19, sa.43, ss.149-176, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, cilt.5, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünlerin Kullanımına Yönelik Görüşleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.36, ss.19-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Tarihsel Bilgi Edinme Kaynaklarına Yönelik Görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.16, sa.2, ss.1-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Pre service social studies teachers perceptions of Good citizenship

Educational Research and Review, cilt.10, sa.5, ss.634-640, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Algısı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim FakültesiDergisi, cilt.34, sa.3, ss.415-436, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adayları için müze eğitimine ilişkin öz yeterlik inancı ölçeği geliştirme çalışması

Uluslararası İnsan Bilimleri, cilt.11, sa.2, ss.1306-1309, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik İnançları

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.16, ss.410-428, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparison of Turkish and American Pre service Social Studies Teachers Attitudes Toward Heritage Education

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.9, sa.8, ss.879-891, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Miras Eğitiminin Öğrencilerin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Tutumlarına Etkisi

Elementary Education Online, cilt.13, sa.2, ss.425-442, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miras Eğitiminin Öğrencilerin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Tutumlarına Etkisi

İlköğretim Online, cilt.13, sa.2, ss.425-442, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Görüşleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.405-420, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preservice Teachers Attitudes Toward the Inclusion of Heritage Education in Elementary Social Studies

Journal of Social Studies Education Research, cilt.2, sa.2, ss.1-21, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadelede Demokratik Süreç

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.2009, ss.1159-1177, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihi Yerlerin Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.483-506, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihî Yerlerin Kullanımı

Türklük Bilimi Araştırmaları, sa.23, ss.209-222, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Tarihsel Önem

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Duyarlılıkları ve Gerçek Yaşam Deneyimleri

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

Tarih Bölümü Öğrencilerinin Alan Gezileri ve Müze Ziyaretlerine Yönelik Görüşleri

V. International Symposium on History Education, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN BİLGİSİ VE MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNEYÖNELİK GÖRÜŞLERİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

Sosyal Bilimler Olarak Sosyal Bilgiler: Öğretmen Adaylarının Antropolojiye İlişkin Bakış Açıları.

2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018, ss.333-334

SOSYAL BİLİMLER OLARAK SOSYAL BİLGİLER: ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANTROPOLOJİYEİLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ KULLANIMINA YÖNELİKÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

2005 VE 2017 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANI

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ORTAK MİRAS KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Muğla, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÖÇ KAVRAMININ İNCELENMESİ

ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 6, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 2017 SOSYAL BİLGİLER TASLAKPROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6), Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.268-269

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’na Göre Karakter Eğitimi

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES, 6 - 08 Nisan 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihin Sunumuna Yönelik Görüşleri

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.460-468

Müze Gezilerini Anlamlı Kılmak: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Müze Gezilerine Yönelik Görüşleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ulusal Müzecilik Sempozyumu: Türkiye’de Müzecilik: Yeni Kavram ve Uygulamalar, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.230-239

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünlerin Kullanımına Yönel k Görüsleri

III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES III), Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.202-203

4 4 4 Eğitim Sisteminin Sosyal Bilgiler Dersine Yansımaları 4 ve 5 Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sosyal Bilgiler EğitimiSempozyumu III, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.14-15

Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Öğrenmenin Önemine Yönelik Görüşleri

3rd International Symposium on History Education, Sakarya, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2014, ss.91-99

Öğrencilerde Tarihsel Zaman ve Kronoloji Farkındalığını Geliştirmede Hikâyelerin Kullanımı

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, ss.183

Tarihi Yerlerle Tarih Eğitimi Bir Klavuz Örneği

Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.563-568

Çocuklarda Zaman ve Kronoloji Farkındalığını Geliştirmede Hikâyelerin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyomu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.376-382

Çocuklarda Zaman ve Kronoloji Farkındalığı Geliştirmede Hikayelerin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.376-382

Kitap & Kitap Bölümleri

Ortaçağ’da Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, BAHRİ ATA, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.69-131, 2017

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Tarih

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ahmet ŞİMŞEK Selahattin KAYMAKCI, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.143-170, 2015

SosyaI Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımı

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Klavuzu Sosyal Bilgiler, BÜLENT AKBABA, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.146-206, 2015

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temel Yaklaşımlar

Sosyal Bilgiler Öğretimi, Cengiz DÖNMEZ Kubilay YAZICI, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.47-57, 2015

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımı

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, Akbaba Bülent, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.145-206, 2013

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımı

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, AKBABA BÜLENT, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.145-206, 2013