Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Matematiksel Yetkinlik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.15, pp.65-82, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Hiyerarşileri.

Tübav Bilim Dergisi, vol.13, no.2, pp.29-46, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ve teknoloji kullanımları arasındaki ilişki.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED, vol.12, no.2, pp.739-771, 2018 (Other Refereed National Journals)

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNDE MOTİVASYON VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.48, pp.1-30, 2018 (Other Refereed National Journals)

Disiplinler arası yaklaşımla değer öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılması

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi., vol.20, no.1, pp.67-88, 2018 (Other Refereed National Journals)

GIDA SEKTÖRÜNDE PERSONEL SEÇİM SÜRECİNİN BETİMLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, no.8, pp.196-210, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımları ve öz yeterlilik inançları arasındaki ilişki.

Tübav Bilim Dergisi, vol.10, no.1, pp.94-113, 2017 (Other Refereed National Journals)

İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasındaki ilişki

TÜBAV Bilim Dergisi, vol.9, no.4, pp.1-12, 2016 (Other Refereed National Journals)

Increasing Social Awareness of Consumer Behaviors on Smart Grids Energy Systems

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, vol.6, no.4, pp.1588-1592, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The relationship between the emotional intelligence motivation and organizational commitment of primary school teachers

Middle Eastern African Journal of Educational Research, vol.17, pp.31-49, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.289-308, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sınıfta motivasyon yönelimleri ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

ACED International Journal of Family, Child and Education, vol.6, pp.103-124, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of the problems of graduate students according to students viewpoints

Procedia social and Behavioral Sciences., no.116, pp.3317-3321, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf öğretmenlerinin değer algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki

Kastamonu Eğitim Dergisi,, vol.22, no.1, pp.273-290, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul yöneticilerinin öğretim liderliği özelliklerinin değerlendirilmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, no.2, pp.227-247, 2014 (Other Refereed National Journals)

TIMSS 2011 sonuçları çerçevesinde okul iklimi değişkenine göre öğrencilerin matematik başarı puanlarının analizi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, no.33, pp.105-121, 2014 (National Refreed University Journal)

Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Yaşanan Sorunlar ve Yeniden Yapılandırma

Eğitime Bakış Dergisi, vol.8, no.23, pp.135-139, 2012 (National Non-Refereed Journal)

İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik ile Örgütsel Adalet arasındaki İlişki

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi., vol.10, no.3, pp.411-437, 2012 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi., vol.31, no.2, pp.551-567, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.57, no.57, pp.5-34, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim kurumlarında örgütsel sağlık ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.571-602, 2008 (Other Refereed National Journals)

İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, no.49, pp.7-30, 2007 (Other Refereed National Journals)

İlk ve ortaöğretim kurumlarında okul yöneticilerinin bilgilendirme işlevini gerçekleştirme düzeyleri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi., vol.5, no.1, pp.1-25, 2007 (Other Refereed National Journals)

An analysis of classroom rules in secondary schools in Turkey

Educational Research Quarterly, vol.29, no.3, pp.30-51, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitim yönetimi işlevlerinin değerlendirilmesi

Çağdaş Eğitim Dergisi, no.303, pp.19-29, 2003 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Orta öğretim kurumlarında fiziksel ceza uygulamaları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.81-95, 2003 (Other Refereed National Journals)

Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik sertifikası programlarına yönelik tutumları

Toplumsal Düşünce Dergisi., vol.3, no.5, pp.41-48, 2002 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Eğitimde toplam kalite yönetimi ve kalite yönetiminin araçları

Politeknik Dergisi, vol.2, no.1, pp.53-61, 1999 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Bilgi Çağında İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Bileşenleri

Yeni Türkiye Dergisi., vol.4, no.19, pp.781-788, 1998 (Other Refereed National Journals)

Bilgi çağı ve örgütsel liderlik

Yeni Türkiye Dergisi., vol.4, no.20, pp.1205-1213, 1998 (Other Refereed National Journals)

Türk eğitim sisteminde teftiş ve denetim alt sisteminin gelişim süreci

Bilgi Çağında Eğitim Dergisi., vol.1, no.4, pp.27-30, 1997 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İlköğretim ikinci kademe okullarda eğitimde fırsat ve imkan eşitliği

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi., vol.3, no.1, pp.11-21, 1997 (Other Refereed National Journals)

Tanzimat döneminde ilköğretim

Çağdaş Eğitim Dergisi., no.232, pp.36-39, 1997 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Örgütsel değişme ve direnç

Çağdaş Eğitim Dergisi., no.220, pp.40-43, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Yönetimde örgütleme süreci

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi., vol.2, no.4, pp.513-522, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrenen Bir Kurum Olarak Okullar

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Türkistan, Kazakhstan, 11 - 13 September 2019, pp.172-181

Türkiye’de Temel Eğitimde Öğretmen Yetiştirme

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Türkistan, Kazakhstan, 11 - 13 September 2019, pp.326-331

Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sağlık Ve Örgütsel Bağlılık Algılarının İncelenmesi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100. YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.134-142

İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE SORUMLULUK DEĞERİNİN DRAMA YÖNTEMİ İLE ÖĞRETİMİ

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCHCONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.154-158

Lisansüstü eğitimde okul etkililiğinin değerlendirilmesi.

5. Uluslararası sosyal bilimler kongresi., Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.701-704

İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinden seçme sürecine ilişkin analitik bir bakış.

5. Uluslararası sosyal bilimler kongresi, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.695-699

Uzaktan eğitimde

Dilet 2018, 12 - 13 December 2018

Bir Devlet Üniversitesinde, Farklı Demoğrafik Değişkenler Açısından Yönetici Güven Düzeyinin İncelenmesi

3. uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Buhara, Uzbekistan, 17 - 21 October 2018, pp.102-111

Evaluation Of School Effectiveness Based On Opinions Of Distance Education Students.

27. International conference on educational sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.277-281

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler Algısı

17. Uluslararası sınıf öğretmenliği sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

2016 Şubat Ayında Ataması Yapılan Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme SüreciniDeğerlendirmesi

17. Uluslararası sınıf öğretmenliği sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme ve problemler

Kaşgarlı Mahmut 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2017

School Effectiveness Scale: A Study of Reliability and Validity

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences:, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017

Organizational Commitment Questionnaire: A Study of Reliability and Validity.

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017

Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin görüşlerine göre örgütsel bağlılığın demografik özellikler açısından değerlendirilmesi.

16th International Primary Teacher Education Symposium, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.345-346

Disiplinler Arası Yaklaşımla Duygu ve Düşüncelere Saygı, Hoşgörü Değerlerinin Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), ALANYA, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.26

İlköğretim kurumlarında etik liderlik ile örgüt sağlığı arasındaki ilişki

. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu., Bodrum/Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Increasing Social Awareness of Consumer Behaviors On Smart Grids Energy Systems

Smart Grid Workshop (İstanbul Gelişim University), İstanbul, Turkey, 21 - 25 March 2016

Farklı branşlardaki öğretmenlerin hoşgörü değerine ilişkin görüşleri ve metafor algıları

II. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.175

Farklı branşlardaki öğretmenlerin değer eğitimi ile ilgili görüşleri

II. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi., Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.113

Sınıf öğretmeni adaylarının değer hiyerarşileri

. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu., Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015

Sınıf öğretmeni adaylarının değer hiyerarşileri

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2015

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sisteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi, 16 - 18 January 2014

Determination of the Problems of Graduate Students According To Students' Viewpoints

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.3317-3321 identifier

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okuyan Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri

IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu., Elazığ, Turkey, 20 - 21 May 2010

Sınıf Öğretmenlerinin Stres Kaynakları ve Başetme Yolları Kilis İli Örneği

18. Eğitim Bilimleri Kurultayı., Kuşadası, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009

İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 2006, Turkey, 14 - 16 April 2006

Milli Eğitim Bakanlığında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi., Konya, Turkey, 9 - 11 September 1998

The Role of Performance Evaluation in Improvement of Human Resources

International Education Symposium of Turkey, Turkish Republics and Asian Pacific Countries, 24 - 26 September 1997

Books & Book Chapters

Geleneksel Liderlik Yaklaşımları.

in: Eğitim Yönetiminde Liderlik, Nezahat Güçlü,Sekan Koşar, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-456, 2020

Eğitimin Amaç ve İşlevleri

in: Eğitime Giriş, Emin Karip, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-392, 2019

Bir Bilim Olarak Eğitimin Ekonomik Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Çağatay Özdemir, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.165-180, 2017

Örgüt Kültürü ve İklimi

in: Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Servet Özdemir, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-504, 2013

Okullarda Suç ve Şiddet

in: Eğitim Ve şiddet, Ş. Şule Erçetin, Editor, HEGEM, Ankara, pp.1-40, 2006

Türk Eğitim Sistemi

in: İLK GÜNDEN BAŞÖĞRETMENLİĞE, Ş. Şule Erçetin, Editor, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-380, 2004