Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship between Instructional Leadership and Organizational Health in Primary Schools

ANTHROPOLOGIST, cilt.19, sa.1, ss.175-183, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship Between Organizational Justice and Organizational Commitment in Primary Schools

ANTHROPOLOGIST, cilt.18, sa.1, ss.145-152, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Relationship between Bureaucratic School Structure and Leadership Styles of School Principals in Primary Schools

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, sa.152, ss.71-86, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Matematiksel Yetkinlik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.65-82, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Hiyerarşileri.

Tübav Bilim Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.29-46, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ve teknoloji kullanımları arasındaki ilişki.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED, cilt.12, sa.2, ss.739-771, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNDE MOTİVASYON VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.48, ss.1-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Disiplinler arası yaklaşımla değer öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılması

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.20, sa.1, ss.67-88, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GIDA SEKTÖRÜNDE PERSONEL SEÇİM SÜRECİNİN BETİMLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, sa.8, ss.196-210, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımları ve öz yeterlilik inançları arasındaki ilişki.

Tübav Bilim Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.94-113, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasındaki ilişki

TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.9, sa.4, ss.1-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Increasing Social Awareness of Consumer Behaviors on Smart Grids Energy Systems

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, cilt.6, sa.4, ss.1588-1592, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The relationship between the emotional intelligence motivation and organizational commitment of primary school teachers

Middle Eastern African Journal of Educational Research, cilt.17, ss.31-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.289-308, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıfta motivasyon yönelimleri ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

ACED International Journal of Family, Child and Education, cilt.6, ss.103-124, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the problems of graduate students according to students viewpoints

Procedia social and Behavioral Sciences., sa.116, ss.3317-3321, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin değer algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki

Kastamonu Eğitim Dergisi,, cilt.22, sa.1, ss.273-290, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul yöneticilerinin öğretim liderliği özelliklerinin değerlendirilmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.34, sa.2, ss.227-247, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TIMSS 2011 sonuçları çerçevesinde okul iklimi değişkenine göre öğrencilerin matematik başarı puanlarının analizi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.33, ss.105-121, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.18, sa.3, ss.435-459, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Yaşanan Sorunlar ve Yeniden Yapılandırma

Eğitime Bakış Dergisi, cilt.8, sa.23, ss.135-139, 2012 (Hakemsiz Dergi)

İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik ile Örgütsel Adalet arasındaki İlişki

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi., cilt.10, sa.3, ss.411-437, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.31, sa.2, ss.551-567, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.57, sa.57, ss.5-34, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim kurumlarında örgütsel sağlık ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.571-602, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, sa.49, ss.7-30, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk ve ortaöğretim kurumlarında okul yöneticilerinin bilgilendirme işlevini gerçekleştirme düzeyleri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi., cilt.5, sa.1, ss.1-25, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Öğretmen Liselerinde Okutulan Eğitim Yönetimi Dersi Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.26, sa.2, ss.263-279, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An analysis of classroom rules in secondary schools in Turkey

Educational Research Quarterly, cilt.29, sa.3, ss.30-51, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Televizyonlarda yer alan şiddet içeren programların okulda şiddete etkisi ve şiddet önleme amacıyla okul yöneticilerinin alabileceği önlemler

Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.44-73, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitim yönetimi işlevlerinin değerlendirilmesi

Çağdaş Eğitim Dergisi, sa.303, ss.19-29, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Orta öğretim kurumlarında fiziksel ceza uygulamaları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.81-95, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik sertifikası programlarına yönelik tutumları

Toplumsal Düşünce Dergisi., cilt.3, sa.5, ss.41-48, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eğitimde toplam kalite yönetimi ve kalite yönetiminin araçları

Politeknik Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.53-61, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilgi Çağında İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Bileşenleri

Yeni Türkiye Dergisi., cilt.4, sa.19, ss.781-788, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi çağı ve örgütsel liderlik

Yeni Türkiye Dergisi., cilt.4, sa.20, ss.1205-1213, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk eğitim sisteminde teftiş ve denetim alt sisteminin gelişim süreci

Bilgi Çağında Eğitim Dergisi., cilt.1, sa.4, ss.27-30, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim ikinci kademe okullarda eğitimde fırsat ve imkan eşitliği

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi., cilt.3, sa.1, ss.11-21, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimat döneminde ilköğretim

Çağdaş Eğitim Dergisi., sa.232, ss.36-39, 1997 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Örgütsel değişme ve direnç

Çağdaş Eğitim Dergisi., sa.220, ss.40-43, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Yönetimde örgütleme süreci

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi., cilt.2, sa.4, ss.513-522, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğrenen Bir Kurum Olarak Okullar

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Türkistan, Kazakistan, 11 - 13 Eylül 2019, ss.172-181

Türkiye’de Temel Eğitimde Öğretmen Yetiştirme

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Türkistan, Kazakistan, 11 - 13 Eylül 2019, ss.326-331

Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sağlık Ve Örgütsel Bağlılık Algılarının İncelenmesi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100. YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2019, ss.134-142

İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE SORUMLULUK DEĞERİNİN DRAMA YÖNTEMİ İLE ÖĞRETİMİ

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCHCONGRESS, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.154-158

Lisansüstü eğitimde okul etkililiğinin değerlendirilmesi.

5. Uluslararası sosyal bilimler kongresi., Üsküp, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, ss.701-704

İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinden seçme sürecine ilişkin analitik bir bakış.

5. Uluslararası sosyal bilimler kongresi, Üsküp, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, ss.695-699

Uzaktan eğitimde

Dilet 2018, 12 - 13 Aralık 2018

Bir Devlet Üniversitesinde, Farklı Demoğrafik Değişkenler Açısından Yönetici Güven Düzeyinin İncelenmesi

3. uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Buhara, Özbekistan, 17 - 21 Ekim 2018, ss.102-111

Evaluation Of School Effectiveness Based On Opinions Of Distance Education Students.

27. International conference on educational sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.277-281

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler Algısı

17. Uluslararası sınıf öğretmenliği sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018

2016 Şubat Ayında Ataması Yapılan Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme SüreciniDeğerlendirmesi

17. Uluslararası sınıf öğretmenliği sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018

Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme ve problemler

Kaşgarlı Mahmut 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2017

School Effectiveness Scale: A Study of Reliability and Validity

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences:, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017

Organizational Commitment Questionnaire: A Study of Reliability and Validity.

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017

Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin görüşlerine göre örgütsel bağlılığın demografik özellikler açısından değerlendirilmesi.

16th International Primary Teacher Education Symposium, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.345-346

Disiplinler Arası Yaklaşımla Duygu ve Düşüncelere Saygı, Hoşgörü Değerlerinin Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), ALANYA, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017, ss.26

Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Olduğu Değerler ile Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kuşadası/Aydın, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

İlköğretim kurumlarında etik liderlik ile örgüt sağlığı arasındaki ilişki

. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu., Bodrum/Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

Increasing Social Awareness of Consumer Behaviors On Smart Grids Energy Systems

Smart Grid Workshop (İstanbul Gelişim University), İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Mart 2016

Farklı branşlardaki öğretmenlerin hoşgörü değerine ilişkin görüşleri ve metafor algıları

II. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.175

Farklı branşlardaki öğretmenlerin değer eğitimi ile ilgili görüşleri

II. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi., Kırıkkale, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.113

Sınıf öğretmeni adaylarının değer hiyerarşileri

. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu., Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Sınıf öğretmeni adaylarının değer hiyerarşileri

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sisteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi, 16 - 18 Ocak 2014

Determination of the Problems of Graduate Students According To Students' Viewpoints

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.3317-3321 identifier

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okuyan Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri

IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu., Elazığ, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2010

Sınıf Öğretmenlerinin Stres Kaynakları ve Başetme Yolları Kilis İli Örneği

18. Eğitim Bilimleri Kurultayı., Kuşadası, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009

İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 2006, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2006

Milli Eğitim Bakanlığında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi., Konya, Türkiye, 9 - 11 Eylül 1998

The Role of Performance Evaluation in Improvement of Human Resources

International Education Symposium of Turkey, Turkish Republics and Asian Pacific Countries, 24 - 26 Eylül 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

Geleneksel Liderlik Yaklaşımları.

Eğitim Yönetiminde Liderlik, Nezahat Güçlü,Sekan Koşar, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-456, 2020

Eğitimin Amaç ve İşlevleri

Eğitime Giriş, Emin Karip, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-392, 2019

Bir Bilim Olarak Eğitimin Ekonomik Temelleri

Eğitim Bilimine Giriş, Çağatay Özdemir, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.165-180, 2017

Örgüt Kültürü ve İklimi

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Servet Özdemir, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-504, 2013

Okullarda Suç ve Şiddet

Eğitim Ve şiddet, Ş. Şule Erçetin, Editör, HEGEM, Ankara, ss.1-40, 2006

Türk Eğitim Sistemi

İLK GÜNDEN BAŞÖĞRETMENLİĞE, Ş. Şule Erçetin, Editör, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-380, 2004