Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Duygusal Zeka ile Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.16-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağrı Merkezi Çalışanlarının Çağrı Merkezi Teknolojileri ve Siber Saldırı-Tehdit Farkındalıkları

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.1-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kampüs Öğrencilerinin Eşzamanlı Uzaktan Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.14, sa.3, ss.276-291, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

International Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.4, ss.4910-4923, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.363-376, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yeni Medyada Sosyal Medya Araçları ile İş Edinimi Platformları: OfficeAngels Örneği

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.7, sa.2, ss.1-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Büro Teknolojileri Farkındalığı ve Kullanım Düzeyleri

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.5, sa.3, ss.251-272, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, cilt.2, sa.2, ss.48-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eğitimde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Facebook Örneği

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.4, sa.3, ss.55-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlişkisel Toplumda Sosyal İş Ağlarının Kariyer Gelişimi Açısından Önemi: LinkedIn Örneği

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.4, sa.3, ss.17-34, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bürolarda E-Toplantı Yönetimine Geçiş ve Uygulamalar

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.4, sa.3, ss.35-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin E-Öğrenme Bilişlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.4, sa.3, ss.1-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Destekli Öğretimde “E-Öğrenme Sistemi Sanal Sınıfım “ Uygulamasının Öğrencilerin Motivasyonlarına Etkisi

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.4, ss.8-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web-Based vs. Lecture-Based Instruction In Teaching Development Theories In Teacher Education

World Journal on Educational Technology (WJET), sa.3, ss.445-457, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Üyelerinin Bilimsel Kongre Tercihinde Etkili Olan Unsurları ve E-Kongre Hazırbulunuşluk Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.191-207, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almena ve Acar Metotları ile On Parmak Klavye Öğrenenlerin Performans Gelişim Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-22, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Standart Türk Klavyesinin Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi: WPR Modeli ve Örnek Bir Uygulama

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.44-65, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büro Yöneticilerinin Mobil ve Kablosuz İletişim Araçları Tercihlerini Etkileyen Faktörler ve E-Öğrenme Ortamlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.59-81, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büro Mobilyalarının Tasarımında Ergonominin Önemine İlişkin Bir Araştırma

Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.23-36, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetici Sekreterlerin Bilgisayar Temelli Uygulama Yazılımlarını Kullanma Düzeylerini ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.52-71, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büro Çalışanları Açısından Internet Bağımlılığının Önemine İlişkin Bir Araştırma

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, cilt.42, sa.2, ss.41-58, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büro Yönetimi Eğitiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Öğrenci Memnuniyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.39-66, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Ofis Sistemleri Üzerindeki Etkisi ve Ofislerde Görsel Otomasyon

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.49-73, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetici Sekreterlerin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Eğitim İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.29-66, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Durumlarının İncelenmesi

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Çorum, Türkiye, 22 Ağustos 2020

The Examination of The Use of Artificial Intelligence Systems in Career Guidance in Southern African Countries

Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.216-227

Electronic Government in Central Africa: Expectations and Challenges

International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Samsun, Türkiye, 22 Kasım 2019, ss.1-9

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Öğrenme Yaklaşımları ve Ders Tasarımı

International Open and Distance Learning Conference, Eskişehir, Türkiye, 14 Kasım 2019, ss.787-796

Kişiselleştirilmiş Fransızca Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına ve Derse İlgisine Etkisi

V. ULUSLARARASI TURKCESS EGİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.426-427

Anaokulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yaklaşımı

GlobETS: 2nd International Conference On Education, Technology And Science, Girne, Kıbrıs (Kktc), 11 - 14 Nisan 2019

Performans Tabanlı Öğretimin Voleybolda Manşet Pas Becerilerinin Gelişimine Etkisi

International Academic Research Congres (INES), ALANYA/ANTALYA, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.1564-1572

Matematik Eğitiminde Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerinin Gelişimine Performans Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 27 - 30 Haziran 2018, cilt.1, ss.382-392

Etkin Öğrenme Ortamlarında İşbirlikli Öğrenme Takımlarının Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Görevine İlişkin Performanslarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, Odessa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, ss.122-138

Bürolarda Çalışan Yöneticilerin ve Yönetici Asistanların İnovatif Ofis Teknolojileri Farkındalıkları

4 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 27 - 30 Haziran 2018, cilt.1, ss.405-418

Türkçe Metinlerde Kişiselleştirmenin Okuduğunu Anlamaya Etkisi

International Academic Research Congres (INES), ALANYA/ANTALYA, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.1553-1563

Eşzamanlı Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Karşılaştığı Problemler

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.169

E-Öğrenme Ortamlarında Uygulanabilirliği Açısından Performans Odaklı Öğretim Tasarım Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.548-549

Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Görüşleri

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2017), Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

Duygusal Zeka ile Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 20 - 23 Ekim 2017

Erken Çocukluk Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, ÜSKÜP, Makedonya, 6 - 09 Temmuz 2017

Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Web ve Mobil Tabanlı Eş Zamanlı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri

International Conference on Information Technologies in Education, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 04 Mayıs 2016

Uzaktan ve Yüz Yüze Hizmetiçi Eğitimin Etkililiğinin Karşılaştırılması

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

Uzaktan ve Yüz Yüze Hizmetiçi Eğitimin Karşılaştırılması

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

Ofislerde Internet Tabanlı Dikte ve Konuşma Tanıma Sistemleri: NCH Software - Web Dictate Örneği

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Bilecik, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2011

Web Destekli Grup Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci Görüşleri (Bilgi ve Belge Yön. Dersi Örneği)

VIII. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2009, ss.323-343

The Effects of Web-Based Learning in Teacher Education: A Case Study on the Development and Learning Course

12th Annual International Conference on Education ATINER, ATİNA, Yunanistan, 24 - 27 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Durumlarının İncelenmesi

Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-IV, Emel İslamoğlu Elif Alp, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.345-358, 2020

Performans Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Yeni Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulamaları, GÜLAY EKİCİ,MERAL GÜVEN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.542-594, 2013 Creative Commons License