Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of the Classification Accuracy of Music Education Special Aptitude Exams

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, sa.3, ss.1573-1577, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Measurement Tool for Repeated Measurement of Assessment of University Students' Writing Skill: Development and Evaluation

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.11, sa.2, ss.113-130, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Grup Başarısına Göre Madde ve Kişi Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.1, ss.249-270, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination the Effect of Missing Data Techniques of Item Parameters

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.8, sa.4, ss.490-510, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Türkçe öğretmen adaylarının sosyal ve akademik yeterlik algılarının incelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.868-883, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adaptation of Organizational Justice in Sport Scale into Turkish Language: Validity and Reliability Study

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, sa.2, ss.207, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe öğretmen adaylarının 15 yaş grubu öğrencilerin okuma becerilerine yönelik görüşleri

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.15, ss.266-284, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Restricted with parameters which are estimated from measurement test theory

International Journal of Environmental and Science Education - IJESE, cilt.11, sa.18, ss.13093-13110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sözlü anlatım dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Amasya Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.447-467, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazılı anlatım değerlendirme ölçütlerinin ikili karşılaştırmalar yöntemiyle önem derecelerinin belirlenmesi

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, sa.21, ss.375-390, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Examination of Model Fit Indexes with Different Estimation Methods under Different Sample Sizes in Confirmatory Factor Analysis

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.7, sa.2, ss.432-442, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of using relative and absolute criteria to decide students passing or failing a course

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.9, ss.1-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yapısal eşitlik modellemesinde parametrelerin klasik test kuramı ve madde tepki kuramına göre sınırlandırılmasının uyum indekslerine etkisi

Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.57-71, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek lisans programına girişte öğrencilerin sınıflandırılma doğruluğunun incelenmesi: Gazi Üniversitesi örneği

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.47, sa.1, ss.171-186, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başarıyı etkileyen faktörlerin önem derecelerinin ardışık aralıklar yöntemiyle ölçeklenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.1-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşamalı dersler arasındaki ilişkilerin kanonik korelasyon tekniğiyle incelenmesi: Sınıf öğretmenliği örneği

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.3, sa.1, ss.210-220, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitelerde ölçme ve değerlendirme birimi: Gazi Eğitim Fakültesi örneği

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.1075-1093, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ekolojik Okuryazar Eğitiminin Çocukların Çevreye Yönelik Farkındalık ve Tutumlarına Etkisi

VIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.2755-2756

Ekolojik Okuryazar Eğitiminin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ekolojik Farkındalık ve Çevreye Yönelik TutumlarınaEtkisi

VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.2752-2754

Üniversite öğrencilerinin yazma becerilerinin ölçülmesine yönelik boylamsal bir ölçme aracı geliştirilmesi ve aracın değerlendirilmesi

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Sırbistan, 5 - 08 Eylül 2018

Denk olmayan gruplarda Kernel eşitleme yönteminden elde edilen sonuçların karşılaştırılması

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Sırbistan, 5 - 08 Eylül 2018

Yüksek lisans programına girişte öğrencilerin sınıflandırılma doğruluğunun incelenmesi

III. Ulusal Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012

Sözel Yetenek Testinde Kısa Cevaplı ve Çoktan Seçmeli Madde Türünden Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması

VI. International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 5 - 08 Eylül 2018

Kayıp veri ile baş etme yöntemlerinin madde parametrelerine etkisi

26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Sözlü anlatım dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Üniversiteye girişten mezuniyete üniversite öğrencilerinin akademik performanslarının incelenmesi

IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 9 - 13 Haziran 2014

Edebiyat eğitiminde yaratıcı düşünme

I. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2010