Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Scale for attitudes of secondary education students towards nuclear power: A scale development study

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol.5, no.1, pp.395-406, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Attitudes of primary school students toward recycling

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.3, pp.1713-1720, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Bilimsel İçerik ve Kazanımlar Açısından İncelenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.101-122, 2021 (Other Refereed National Journals)

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Hakkında Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.2, pp.631-659, 2021 (Other Refereed National Journals)

Teachers’ views towards the effects of covid-19 pandemic in the education process in Turkey

Participatory Educational Research, vol.8, no.2, pp.17-30, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Identifying and Correcting Pre-Service Teachers’xx Misconceptions about the Alternation of Generations

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.4, pp.1047-1063, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the views of biology teachers on distance education: The case study of COVID-19 Pandemic

Journal of Education in Science, Environment and Health, vol.6, no.4, pp.246-258, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.1, pp.122-135, 2020 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Partenogeneze Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Düzeltilmesi

BAŞKENT UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.7, no.1, pp.81-91, 2020 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ekolojik Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.30, pp.98-113, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.352-372, 2019 (Other Refereed National Journals)

11.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABINDAKİ KONULARIN BİLİMSEL İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.999-1015, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Helping Students Comprehend the Needs of Living Things in Their Natural Habitats Through Creative Drama Technique: A Musical Chair Game

International Electronic Journal of Environmental Education, vol.9, no.2, pp.62-72, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyal Medyada Yer Alan Hatalı Sekizinci Sınıf Biyoloji Soruları Hakkında Farkındalıkları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.138-145, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ ÜNİTE/KONULARINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), vol.3, no.2, pp.145-154, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Misconceptions of Pre-Service Teachers Regarding the Spelling of Terms Identified with the Names of Scientists

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.14, no.4, pp.347-360, 2018 (Other Refereed National Journals)

AN INVESTIGATION INTO PRE-SERVICE TEACHERS’xx MOTIVATION TOWARDS RECYCLING BEHAVIORS

European Journal of Education Studies, vol.5, no.6, pp.70-82, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (JRES), vol.5, no.1, pp.124-138, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Akranlarının Çevre Algılarının İncelenmesi

Online Fen Eğitimi Dergisi,, vol.3, no.1, pp.25-32, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Biyoloji Konularının Bilimsel İçerik Açısından İncelenmesi

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.17-35, 2017 (Other Refereed National Journals)

MEB Ortaöğretim 11. Sınıf Biyoloji Ders KitabınınBilimsel İçerik Bakımından İncelenmesi

Gazi Eğtim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.3, pp.1115-1140, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Predictors of Behavior Factors of High School Predictors of Behavior Factors of High SchoolStudents Against Recycling Students Against Recycling

International Electronic Journal of Environmental Education, vol.6, no.1, pp.17-28, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating High School Students Attitudes Towards Beliefs about and Behaviors Associated with Water andEnergy Saving

International Journal of Education, vol.8, no.2, pp.122-135, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MEB Ortaöğretim 10 Sınıf Biyoloji Ders Kitabının Bilimsel İçerik Bakımından İncelenmesi

Journal of Bayburt Education Faculty, vol.11, no.2, pp.414-430, 2016 (Other Refereed National Journals)

Predictors of Behavior Factors of High SchoolStudents Against Recycling

International Electronic Journal of Environmental Education, vol.6, no.1, pp.17-28, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluating high school students anxiety and self efficacy towards biology

Educaitonal Rsearch and Reviews, vol.10, no.7, pp.987-993, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher Candidates Level of Concerns about Environment

International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, no.1, pp.21-29, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarına Etkisi

Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.339-359, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Strategies developed by pre service biology teachers against undesirable student behaviours

International Journal of Education and Research, vol.2, no.1, pp.1-10, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının çevreye yönelik olumsuz davranışlarının incelenmesi

Turkish Studies, vol.12, no.8, pp.335-346, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalarına İlişkin Yeterlik Algıları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.51-65, 2013 (Other Refereed National Journals)

Scale for attitudes of secondary education students toward nuclear power: A scale development study

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, pp.206-211, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğrencilerinin Geri Dönüşümle İlgili Bilgileri ve Geri Dönüşüm Davranışları

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.63-74, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının KPSS ile İlgili Görüşleri

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol.4, pp.160-170, 2011 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Duyarlı Davranışlarının İncelenmesi

Selçuk ÜniversitesiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.191-201, 2011 (Other Refereed National Journals)

Analysis of high school students’opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values.

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.2, pp.2350-2356, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Assessment of the factors that influence biology teacher candidates’ levels of academic self-efficacy.

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.2377-2382, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyoloji Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.20-29, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaöğretim Öğrencilerinin BiyoçeşitlilikOkuryazarlıklarının İncelenmesi

The 28th International Conference on Educational Sciences, 25 - 28 April 2019, pp.979-985

The 28th International Conference on Educational Sciences

The 28th International Conference on Educational Sciences, 25 - 28 April 2019

MEB Lise 11 Sınıf Biyoloji Kitabının Bilimsel İçerik Bakımından İncelenmesi

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 September - 02 October 2016

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Enerji Sorunlarına Bakış Açıları

I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, Turkey, 27 - 28 May 2016

The Evaluatıon Of The Perceptıons On Sustaınable Envıronment Of Elementary School Students By Newspaper News

14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCESUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION., 12 - 14 May 2016

The Evaluation of the Perceptions on Sustainable Environment of Elementary School Students by Newspaper News

14th International Teacher Education for Sustainable Development , Culture and Education, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Determination of Biology Teacher Candidates Attitudes towards Sustainable Environmental Education

14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, and Education, 12 - 14 May 2016

Investıgatıng Preservıce Teachers affectıve Dısposıtıons toward Envıronment

The Fifth International Congress of Educational Research, 6 - 09 June 2013

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanları İle Çevreye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

An investigation into candidate biology teachers' self-efficacy beliefs related to the teaching process

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2559-2563 identifier identifier

Analysis of biology candidate teachers' self-efficacy beliefs on environmental education

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2549-2553 identifier identifier

An analysis of candidate teachers' attitudes towards learning

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2564-2568 identifier identifier

An Analysis of Candidate Teachers Towards Learning

World Conference on Educational Sciences, 3 - 07 February 2011, vol.2, pp.2564-2568

Environmental worries of teacher trainees

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2214-2218 identifier identifier

An assessment of the factors that influence biology teacher candidates' levels of academic self-efficacy

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2377-2382 identifier identifier

Analysis of high school students' opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2350-2356 identifier identifier

Lise öğrencilerinin nükleer enerji konusundaki bilgi ve bilgi kaynaklarının analizi

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Giresun, Turkey, 18 - 20 November 2009, pp.43-50

Lise Öğrencilerinin Türkiye deki Nükleer Enerji Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 November 2009

Books & Book Chapters

Pre-Service Biology Teachers‟Values in Deciding on Ethical Dilemmas about Environment: Global Warming Example

in: Current Researches in Environmental Education, Ali Gül Nurcan Uzel, Editor, SRA Academic Publishing, pp.153-162, 2019

İnsan Merkezli Çevre Etiği Yaklaşımı

in: Çevre Etiği Temel İlkeleri ve Eğitimi, Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı, Solmaz AYDIN, Editor, Nobel, Ankara, pp.57-74, 2019