Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İngilizce Öğrenme ve Öğretmeyle İlgili Araştırmaların Farklı Değişkenler Açısından Analizi: Kosova ve Arnavutluk Örneği

Turkish Studies - Educational Sciences, cilt.15, sa.1, ss.325-343, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE ÜSTBİLİŞSEL OKUMA FARKINDALIKLARI

Türkiye Sosyal Araştırmalar Degisi, cilt.23, sa.2, ss.437-450, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lisans Ogrencilerinin Ust Bilissel Okuma Farkindaliklari: Cesitli Degiskenlere Gore Bir Inceleme

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.30, ss.199-216, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Self Regulated Learning Questionnaire: Reliability and Validity Study

Educational Policy Analysis and Strategic Resaerch, cilt.13, sa.4, ss.108-123, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reflective Thinking Skills of Primary Scool Students Based on Problem Solving Ability

International Journal of Academic Research Part B, cilt.5, sa.5, ss.41-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 4 ve 5 Sınıflarda verilen Ev Ödevleri Konusunda Veli Görüşleri

G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, sa.29, ss.29-41, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişüstü Yetileri Kullanma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, sa.2, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemi Mesleki ve Teknik Eğitim Reformları

E.Ü. Ege Eğitim Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.39-59, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Yuvası ve Ailesi ile Yaşayan Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Anlayışının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.23, ss.1-13, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapısalcı Öğrenme Ortamları ve Öğretmenin Rolü

Çağdaş Eğitim Dergisi, sa.284, ss.39-44, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.99-116, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşünme Becerilerini Geliştirme ve Düşünmenin Öğretimi

Milli Eğitim Dergisi, sa.152, ss.73-79, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokratik Değerlerin Benimsenmesinde Eğitimin Rolü

Yeni Türkiye Dergisi, sa.3, ss.599-601, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi

INTERNATIONAL PEGEM CONFERENCE ON EDUCATIONULUSLARARASI PEGEM EĞİTİM KONGRESİ, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2020, ss.176-177

Öğretmenlerin Matematik Öğretimi ve Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri

I.Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, ss.19

Öğrencilerin ‘Etkili Ders’ Kavramına İlişkin Görüşleri: Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Bir Durum Çalışması

10. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.278-288

Group Work in the Context of Teacher Education: Teacher Educators’Perceptions

10. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.187-190

Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlara İlişkin Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.1224-1233

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Sürecine İlişkin Algıları

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.1572-1585

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ve Üst Bilişsel Okuma Farkındalıkları

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.369-371

Farkl Bakış Açılarından Yaşamboyu Öğrenme

8th International Congress on New Trends in Education- 8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.136

Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Öğretmen Algısı: Bir Metafor Çalışması

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.146-155

Lisansüstü Öğrencilerin Bakış Açısından Akademik Yaşam

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.109-118

The attitudes of university students towards learning

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 Haziran 2012, cilt.83, ss.947-953 identifier

İlköğretimde Ev ödevlerinin Eğitimde Başarıya Etkisi Konusunda Veli Görüşleri

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Burdur, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011

İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Dayalı Yansıtıcı Düşünme Becerileri

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.295-296

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişüstü Yetileri Kullanma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. International Conference on new Trends in Education and Their Implications, 27 - 29 Nisan 2011

Öğretmenlerin Kulandıkları Sınıf Kurallarını Belirleme Stratejileri: Öğretmen ve Öğretmen Adayları Görüşleri

1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010, ss.379-386

The relationsip between the use of metacognitive strategies and reading comprehension

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2301-2305 identifier identifier

The Views of BELTEK Participants on Their BELTEK Courses

Further Education ın The Balkan Countries, Konya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2008, cilt.1, ss.149-158

Kitap & Kitap Bölümleri

5. Bölüm: Akademisyenlerin öğretim yaklaşımları konusunda nitel bir araştırma: Akademisyen ve öğretmen adaylarının görüşleri

Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.65-79, 2017

7. Bölüm: Eğitim Açısından Toplumsal Değişme ve Yenileşme

Eğitim Bilimine Giriş, Prof.Dr. Karip Emin, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.163-179, 2015

Bölüm 5: Öğrenme ve Öğretme Stratejileri

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Filiz, Büyükalan Sevil, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.97-114, 2014

Bölüm 10: İlköğretim Ders Programlarının Değerlendirilmesi: F- İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi

Konu Alanı Ders Kitabı İceleme Kılavuzu, Prof.Dr. Leyla Küçükahmet, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.296-313, 2011

Teknik Liselerin Değerlendirilmesi

M.E.B.Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yayınları, No: 12, Ankara, 1997