Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Babay Batir Babay Batir

Milli Folklor , vol.7, no.56, pp.179-182, 2002 (Scopus) identifier

Bedik

Milli Folklor , vol.7, no.53, pp.66-70, 2002 (Scopus) identifier

Bababy Batır

Milli Folklor , no.56, pp.179-182, 2002 (Scopus)

Rahmankul Berdibay

Milli Folklor , vol.7, no.56, pp.109-113, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÂŞIK VEYSEL'İN YOLCULUĞUNDA DÜNYA ALGISI

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına Âşık Veysel ve Türk Dünyası Halk Şairliği Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 November 2023, pp.45-52

KÜLTÜREL BELLEK-MEKÂN VE DİL İLİŞKİSİ: BAKÜ KIZ KALESİ EFSANESİ

XVIII. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLER KİTABI, Priştine, Kosovo, 25 - 28 September 2023, pp.61-64

Ozandan Âşığa İcra Ortamları

Bahşının Çağdaş Sanatı: Altın Mirasın Yeni Sesi, 06 May 2023, pp.12-18

BAYBURTLU ZİHNÎ’NİN ŞİİRLERİNDE SAVAŞIN İZLERİ

TÜRK HARP DİLİ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 21 June 2022, pp.475-483

Toplumsal Değişim ve Manilere Yansıması

Uluslararası 4. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 11 October 2022

Bayburtlu Zihni'nin Şiirlerinde Savaşın İzleri

Türk Harp Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 June 2022

BİR KADIN DESTAN KAHRAMANI: GÜLAYIM

Türk Dünyasında Alp Kadın Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 March 2022, pp.149-157

1980’DEN GÜNÜMÜZE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TOPLUMSAL DEĞİŞMELER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilge Tonyukuk Anısına III. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATLARI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 24 May 2021, pp.101-110

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ

Bilge Tonyukuk Anısına III. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATLARI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 21 - 22 May 2021, pp.87-100

YUNUS EMRE’DE TOPRAKTAN YARATILI -VAROLU -

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI YUNUS EMRE SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 24 May 2021, pp.260-266

Kahramanın Yolculğu: Ruşen'den Köroğlu'na

Uluslararası Türk Dünyasında Destan ve Köroğlu Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 24 June 2021, pp.171-180

Bilge Kadından Alp Kadına Cumhuriyet Kadını

IX. Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını Sempozyumu, Köstence, Romania, 02 September 2018

IDEAL PEOPLE AND THEIR CHARACTERISTICS IN KUTADGU BILIG

International Conference on "Kutadgu Biligi The Great Moniment of Word Turkıc Stuadies Topical Problem of is Study, Taşkent, Uzbekistan, 27 November 2020 Sustainable Development

Sosyal, Siyasî ve kültürel Açıdan Türk Kadını

Balkanlarda Türk Kadını Sempozyumu, 18 May 2009

KUTADGU BİLİG’DE SOSYAL DEĞERLER BAĞLAMINDA TEMELKARŞITLIKLAR: İYİ-KÖTÜ

XIV. ULUSLARARASI BÜYÜKTÜRK DİLİ KURULTAYIBİLDİRİLERİ KİTABI, Baku, Azerbaijan, 26 - 27 September 2019

Gelin-Kaynana anileri: Mizahi Unsurlar ve Gülme Teorileri

Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, Rize, Turkey, 13 - 15 May 2016, vol.155

KUTADGU BİLİG’DE ŞİKÂYET

YAZILIŞININ 950. YILI ANISINAULUSLARARASIKUTADGU BİLİG VE TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019

Ahmed Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde Sözün Değeri

Uluslararası Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sempozyumu, 3 - 05 April 2019, pp.293-298

MASALLARDA ANLATICI TİPOLOJİSİ

8. MİLLETLERARASITÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ-TÜRK HALK EDEBİYATI, İzmir, Turkey, 21 - 22 November 2011, vol.2, pp.239

Kutadgu Bilig’de Tören Yemekleri

5.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.429-434

Sözlü Gelenekten Elektronik Ortama Halk Hikâyelerinde Anlatıcı Tipolojisi

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü KongresiTürk Halk Edebiyatı, Turkey, 20 - 22 November 2017

ORTA DÖNEM TÜRK DESTANLARINDA KADIN: BATTALNÂME ÖRNEĞİ

2 Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, 7 - 08 December 2018, pp.1007-1020

Hıfzı’nın Şiirlerinde Değerler

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZIULUSLARARASI SEMPOZYUMUBİLDİRİLER, 7 - 09 April 2018, pp.79-86

Ahmet Yesevi Hikmetlerinin Dili-Dilin Hikmeti

XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25 - 28 September 2018

YunusEmre’nin Şiirleride sosyal Ahlak ve Eleştiri

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 17 - 21 October 2018, pp.85-93

AHMED YESEVÎ HİKMETLERİNDE BİLGİ VEBİLGİNİN KAYNAKLARI

IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU, 18 - 20 October 2018

Köroğlu

VII. Köroğlu Sempozyumu, Turkey, 17 - 18 November 2018

Orta Dönem Türk Destanlarında Kadın: Battalnâme Örneği.

2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi., Turkey, 27 - 25 November 2018

Tük Dili ve Edebiyatı Derslerinde Materyal Kulanımıında Öğretmen Algısı

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 8 - 10 November 2018

Kutadgu Bilig’de Tasavvufî Unsurar ve Sonraki Döneme Aktarılması

Orhundan Anadoluya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 1 - 07 June 2018, pp.1598-1611

Afyonkarahisar’da İdealist Bir Öğretmen: Eflatun Cem Güney ve Taşpınar Yazıları

III: Uluslaraarası Afyonkarahisar Çalışmaları Sempozyumu, 5 - 07 April 2018, pp.53

Gelenekselden Modernizeye Halk Hikayeleri ve Dil Değişimi

XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, Bükreş, Romania, 25 - 28 September 2017, pp.372-378

Kazakistan Sahası Halk Hikayelerinde kadın Tipolojisi

Uluslararası Eğitim bilimleri ve Sosyal biilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017, pp.622

Yunus Emre’de Anasır-ı Erbaa-Toprak Anlayışı

Halk Kültüründe Toprak Uluslararasa Sempozyumu, 13 - 15 October 2017, pp.16

Mahtum Kulu Düşüncesinde Türtklük

1ULUSLARARASI TÜRKMEN ŞAİRİMAHTUMKULU FİRAKİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 19 March 2017, pp.1

Dede Korkut Kitabında Sadakat

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12 - 14 May 2017

Dede Korkut Kitabında And-Tire, Yemin ve söz Verme

Ağa Musa Axundov ve Azirbaycan Filologiyası Beynelhalk Elmi Konfrensın, Baku, Azerbaijan, 24 - 25 April 2017, pp.23-27

Türk Dili ve Edebiyatı kitaplarında Yer Alan metinlerde İdeal İnsan Anlayışı

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.17

Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Materyal ODestekli Öğretimin Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 17 - 18 April 2017, pp.18

Dede Korkut Kitabı’nda Ant Yemin Ve Söz Verme

Akademik Ağa Musa Axundov ve Azerbaycan Filologiyası Beynelxalk Elmi Konferansın Materialları, Baku, Azerbaijan, 24 April 2017, pp.23-27

Türk Dili ve Edebiyatı dersleri8de Materyal Destekli Öğretimin Başarısı ve kalıcılığa Etkisi

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu, 17 April 2017 - 17 April 2018

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Materyal Kullanımının Etkili ve kalıcı Öğrenmede Rolü

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapest, Hungary, 26 - 27 September 2016, pp.50-586

Köroğlu ile Ayvaz İki Yiğit Can Yoldaşı

VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu, Bolu, Turkey, 10 - 12 October 2016

Akşemeseddin in İnsan İdrak ve Hakikat Anlayışı

Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.253-263

Ahmed Yesevi nin İdeal İnsan Anlayışı

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Sempozyumu, 26 - 28 September 2016

DEDE KORKUT KİTABI NDA AİLE BİREYLERİ VE SORUMLULUKLARI

Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, Edirne, Turkey, 25 - 27 March 2016

Mahtumkulu Düşüncesinde Türklük

Uluslararası Türkmen Şairi Mahtumkulu Firaki Sempozyumu, 19 March 2015, pp.82-88

Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Öğretim Programlarında Yer Alan Konuların Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 28 September - 01 October 2015, pp.790-796

Mahdumkulu Düşüncesinde Türklük

Uluslararası Mahdumkulı Firaki Sempozyumu, 01 May 2015

Türk Rus Savaşı ve Azerbaycan Türkiye Ortak Kahramanı Mihrali Bey 1844 1906

Azerbaycanşunaslığın Aktüal Problemleri VI. Beynelhalk Elmi Konferansı, Baku, Azerbaijan, 5 - 07 May 2015, pp.239-243

Âşık Tarzı Türk Şiirinde Kadın Tasavvuru

Halk Kültüründe Kadın Uluslaraarası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 15 - 17 March 2015

Türk Masallarında Satıcı Tipi

Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumud, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 2012, pp.78-87

İrfan,. İnsan ve Toplumsal Değerler bağlamında Akşemseddin

Türk Dünyası Bilmgeler Zirvesi:Gönül Sultanları Buluşması, 26 - 28 May 2014

Mizah ve Türkü

Kültürümüzde türkü sempozyumu Bildirileri, 22 - 25 October 2011

Dede Korkut Hikayeleride Karakterler ve Değer Öğretimi

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 25 - 28 October 2010, pp.323-332

Türk masallarında Gülme ve Mizah Unsurları

I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 11 - 13 May 2010

Ömer Hulusi (1840-1910) Hayatı ve Eserleri

Osmanlı dönemi Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 1 - 02 May 2007

Fıkraların Toplumsal İşlevi ve basın Örnekleri

Ulusulararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı kurultayı, İçel, Turkey, 26 - 28 May 2000, pp.733-743

Ahilikte Eğitim ve Amaçları

II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 13 - 15 October 1999

Dirsehan Oğlu Boğaç Han Hikayesi nde Töre

IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, 5 - 06 November 1998

Tük Edebiyatında Münüzara vce Âşık Şenlik’xxin Münazaraları

Âşık Şenlik Sempozyumu Bildirileri, Turkey, 22 - 23 May 1997

Mehmet Tevfik ve Hazine i Letaif

Fikri ve Felsefi Yönleriyle Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Konya, Turkey, 11 July 1990

Books & Book Chapters

Yunus Emre'nin Şiirlerinde Sosyal Ahlâk ve Eleştiri

in: Prof. Dr. Zühâl Yüksel'e Armağan, Işılay Işıktaş Sava, Editor, Bengü, pp.108-115, 2023

Türk Manileri

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, 2022

Savaşın Tanıklığında Dilin Delili: Bayburtlu Zihni

in: METİN EKİCİ ARMAĞANI, Selami FEDAKAR- Muvaffak DURANLI, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.1701-1710, 2022

Akşemseddin

in: Cumhuriyetin 100. Ylında 10 Türk Büyüğü-Bilgeler ve Bilginler, Vahit Türk, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.70-103, 2022

.Kutadgu Bilig'de Tören Yemekleri

in: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat'a Armağan, Tayfun Haykır, Dinçer Apaydın, Merve Akbaş, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.265-270, 2022

Kangal’dan Göç ve Kangallı Âşıkların Şiirine Yansıması

in: KANGAL ARAŞTIRMALARI, Hüseyin CILGA, Cahit Can KANGAL, Editor, T.C. Kangal Belediye Başkanlığı, Ankara, pp.596-605, 2022

Akşemseddin'in Şiirlerinde İnsan

in: Doğan Kaya Armağanı, S.S. Yılmaz-H. Çelikten-E.K. Çelikten, Editor, Vilayet Kitabevi, Sivas, pp.1499-1508, 2021

Kutadgu Bilig'de İnsan-Gönül Tasavvuru

in: Dr. Himmet BİRAY Armağanı, Nergis Biray, Sema Eynel, Editor, Kesit, İstanbul, pp.303-309, 2021

Yunus Emre'den Âşık Veysel'e Dünyanın Faniliği

in: Türk Dünyası 30 Yıllığı, Y. Gürler, G. Akangin, Editor, Atayurt, Ankara, pp.60-69, 2021

Yunus Emre'nin Anasır-ı Erba-Toprak Anlayışı

in: Hüseyin Özbay'a Armağan, Mustafa Kurt-Aliye Uslu Üstten, Editor, Kurgan, Ankara, pp.386-393, 2021

DEDE KORKUT KİTABI‟NDA SADÂKAT VE İHANET

in: PROF. DR. VAHİT TÜRKARMAĞANI, , Editor, KESİT, pp.1031-1038, 2020

Kemal Mualim Olmasaydı Ne Olardı?-Türk Halk Hikayelerinde Kadın Tipolojisi

in: Mitolojinin Elçisi Kemal Abdula Armağanı, Ahmet Bican Ercilasun, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.195-202, 2020

Yunus Emre’xxnin Anasır-ı Erba-Toprak-Anlayışı

in: Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı, Erhan Çapraz vd, Editor, Kömen, Konya, pp.165-170, 2020

Kemal Muallim Olmasaydı Ne Olardı?-Türk Halpk Hikayelerinde Kadın Tipolojisi

in: Mitolojinin Elçisi Kamal Abdulla Armağanı, A.Bican ERCİLASUN, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.195-202, 2020

Kazakistan Sahası Halk Hikalyelerinde Kadın Tipolojisi

in: Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı, , Editor, KÖMEN, pp.423-428, 2019

Geçiş Dönemi Eserlerinde Türk Ailesi ve Değerler:Dede Korkut Kitabı Örneği

in: Altay Toplulukları Aile ve Aile Değerleri, İ.Şahin, F.Solak, G. Ercilasun, Editor, TDBB, İstanbul, pp.365376, 2019

Dede Korkut Kitabında Aile Bireyleri ve sorumlulukları

in: Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, K. Deniz-Y. Doğan-B.Uysal-M. Altunbay, Editor, Akçağ, pp.156-172, 2018

Nevruzun Edebiyata yansıması:Türkiye ve Türkmenistan Örneği

in: Kaygusuzun Bilge torunu Abdurrahman Güzel e Armağan, , Editor, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, pp.411-415, 2016

Ruhsal (Bütüncül) Zeka ve Edebiyat Eğitimi (Doktora tezinden üretilmiştir.)

in: Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, Çetin, İsmet, Editor, Nobel Dağıtım, Ankara, pp.89-106, 2015

Türk Edebiyatı Öğretiminde Araç-Gereç ve Kullanımları

in: Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, İsmet ÇETİN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.289-315, 2015

Mizah ve Türkü

in: Prof Dr Erman Artun Armağanı, , Editor, Öz Baran Ofset, pp.547-563, 2015

Göç ve Türk Halk Türkülürine Yansıması

in: Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı, Bülent Gül, Editor, Öncü Kitap, pp.1-212, 2013

Türk Masallarında Gülme ve Mizahî Unsurlar

in: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanrı, Ekrem Arıkoğlu, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.1-8, 2008

Meddah

in: Geleneksel Türk Tiyatrosu, , Editor, TKA Vakfı, pp.1-32, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Expert Reports

Metrics

Publication

113

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

14

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals