Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Opinions of Teachers on the Implementation of the Orff-Schulwerk Approach in Online Lessons

International Online Journal of Educational Sciences, vol.13, no.4, pp.949-964, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Online course adaptation process of Suzuki Early Childhood Education Program

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.10, no.3, pp.195-210, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Effect of the QR Code Game on Motivation in Suzuki Violin Lessons

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.4, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mobile Learning in Suzuki Violin Lessons: A Study of QR Code Game

Journal of Education and Training Studies, vol.7, pp.72, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Suzuki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.1, pp.37-46, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Müzik Dersinde Çevrilmiş Öğrenmeye İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.51, no.1, pp.105-118, 2018 (Other Refereed National Journals)

STUDENTS’ SELF-ASSESSMENTS REGARDING THE EFFECTSOF FLIP LEARNING PRACTICE IN MUSIC LESSONS

Turkish Studies, vol.12, no.18, pp.505-522, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing a Learning- Teaching Model for Violin Detache Bowing Technique

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, no.3, pp.630-642, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Müzik Performansının Alt Beceri Alanlarına İlişkin Profesyonel Müzisyenler ve Öğ

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.371-396, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim okulları düzeyinde düzenlenen özengen klasik müzik yarışmalarınınamaçları açısından değerlendirilmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.16, pp.2439-2456, 2016 (Other Refereed National Journals)

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin Farabi Değişim Programına yönelik görüşleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.48, no.1, pp.215-232, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bireysel Çalgı Keman Derslerinde Çevrilmiş Öğrenme Modelinin Uygulanması

ENAD Online Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, pp.27-42, 2014 (Other Refereed National Journals)

Çalgısal Belleğin Geliştirilmesinde Zihinsel Hazırlık Çalışmalarının Rolü

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.28, pp.19-32, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Başlangıç Keman Eğitiminde Kullanılan Basit Materyaller ve Uygulamada Sağladığı Yararlar

1. Uluslararası EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLERDE Yeni Ufuklar (ICES - 2018), 9 - 11 April 2018

Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerinde Çevrilmiş Öğrenme Uygulaması

MEB Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Turkey, 17 - 18 November 2017

Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Yapılan Bireysel Çalgı Derslerinin Bire Bir Yapılmasının Önemi

Uluslararası Gazi Sanat Sempozymu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015, vol.1, pp.481-495

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Yaz Dönemi Çalgı Çalışma Durumlarının Belirlenmesi

MUSPART Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 24 - 26 September 2014, pp.193-202

Books & Book Chapters

Suzuki Yaklaşımında Tonalizasyon Kavramı ve Örnek Çalışmalar

in: EĞİTİM BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Editor, IVPE 2020, pp.44-58, 2020

Okulöncesi Müzik Eğitiminde Orff ve Suzuki Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar- II, Doç. Dr. Onur Zahal, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.157-169, 2020 Creative Commons License

Müzikte Suzuki Metodunun Öğrenme Zihniyetleri Bağlamında İncelenmesi

in: Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları- II, Ömer Tuğrul Kara, Sedat Erol, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.105-122, 2020