Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A needs analysis study on technological pedagogical content knowledge of faculty members

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.26, no.5, pp.5337-5363, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Technological Pedagogical Content Knowledge Practicesin Higher Education: First Impressions of Preservice Teachers

Technology, Knowledge and Learning (ERIC), vol.26, pp.123-153, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evaluation of Professional Teaching Knowledge Courses

International Journal of Progressive Education (ERIC), vol.16, no.4, pp.248-269, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Professional Knowledge Courses in Teacher Education: Lecturer and Student Views (The Case of Gazi Education Faculty)

International Journal of Progressive Education (ERIC), vol.15, no.2, pp.140-156, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Öğretmenleri ve Ortaokul Öğrencilerinin Seçmeliİngilizce Dersine İlişkin Görüşleri

İlköğretim Online, vol.18, no.2, pp.584-599, 2019 (Other Refereed National Journals)

İngilizce öğretmeni özel alan yeterliği ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.22, no.1, pp.277-298, 2018 (Other Refereed National Journals)

Conflict situations between student teachers and mentor teachers

International Online Journal of Educational Sciences (H.W.Wilson), vol.10, no.5, pp.18-33, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medya okuryazarlığı eğitimi alanında yapılan çalışmaların tematik, metodolojik ve istatistiksel yönelimleri

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.4, pp.1155-1166, 2018 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik İnançları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.636-657, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE EĞİTSEL İNTERNET KULLANMA ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.636-657, 2017 (Other Refereed National Journals)

Eleştirel düşünme algısı: Lise öğretmenleri üzerine bir araştırma

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.62, pp.787-800, 2017 (Other Refereed National Journals)

sosyal Bilgiler Kılavuz Kitaplarının Yapılandırmacı Yaklaşım Doğrultusunda Değişen Öğretmen Rolleri Bağlamında Değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.134-154, 2017 (Other Refereed National Journals)

ELEŞTİREL DÜŞÜNME ALGISI: LİSE ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.62, pp.787-800, 2017 (Other Refereed National Journals)

Lise öğretmenlerinin yaşamboyu öğrenme eğilimleri ve eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.636-657, 2017 (Other Refereed National Journals)

LIBERAL ARTS COURSES IN TEACHER EDUCATION

European Journal of Education Studies, vol.3, no.10, pp.115-135, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim öğretmenlerinin öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.93-117, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Gender On Attitudes of Preservice Teachers Towards the Teaching Profession A Meta Analysis Study

Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.2, pp.445-456, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Job and Life Satisfaction of Teachers and the Conflicts They Experience at Work and at Home

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.6, pp.164-175, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Gender on the Attitudes towards the Computer Assisted Instruction A Meta Analysis

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.5, pp.250-261, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Erken Çocukluk Dönemi Öğretmenlerinin Eğitim Programı Geliştirme Sürecine Katkıları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.16, no.1, pp.215-234, 2015 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Döneminden Günümüze Türkiye deMüzik Eğitiminin Gelişimi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.10, pp.17-34, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının ve problem çözme yeteneklerinin gelişimi: Boylamsal bir çalışma.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.77-91, 2015 (Other Refereed National Journals)

The development of a student teachers concerns scale

EJER |Eurasian Journal of Educational Research Eurasian Journal of Educational Research, no.54, pp.151-170, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Uygulama öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının epistemolojikinançlarının karşılaştırılması

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.241-257, 2014 (Other Refereed National Journals)

“Investigation Of Work-Family, Family-Work Conflict Of The Teachers”, 5th World Conference on Educational Sciences

Procedia-Social and Behavioral Science, vol.116, no.2014, pp.4919-4924, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of work family family work conflict of the teachers

Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.116, pp.4919-4924, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim öğrencilerinde görülen madde bağımlılığı alışkanlığı ve yaygınlığı: Bartın ili örneği.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, pp.65-84, 2014 (Other Refereed National Journals)

Electronic source preferences of education faculty staff: A casestudy of Gazi University

EuropeanJournal ofResearch onEducation, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

An investigation of student teachers study strategies with respect to certain variables

Educational Research and Evaluation, vol.17, no.2, pp.69-84, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları

Journal of New World Sciences Academy-Education Sciences (NWSA), vol.6, no.4, pp.2569-2578, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Grup Çalışmalarına İlişkin Algıları

Journal of Kırşehir Education Faculty, vol.11, no.3, pp.205-223, 2010 (Other Refereed National Journals)

The Library Use Habits of Student Teachers

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.1, no.1, pp.2233-2240, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Duyuşsal ve Bilişsel Öğrenme Ürünlerine Etkisi

Türk Eğitim Bilimleri, no.6, pp.33, 2008 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Öğretmenlerinin Yaptıkları İşin Özelliklerinden Tatmin Durumları

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.21-35, 2007 (Other Refereed National Journals)

Yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen rolleri ve etkileşim sistemi

Eğitim ve Bilim, vol.31, no.142, pp.56-64, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Davranışçılıktan yapılandırmacılığa: Eğitimde yeni bir paradigma

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.174-180, 2004 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İlköğretim okullarında öğretmen beklentilerini etkileyen öğrenci özellikleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.8, no.3, pp.390-413, 2002 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Öğretmen beklentileri ve öğrenciler üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.7, no.3, pp.359-395, 2001 (Other Refereed National Journals)

Etkin öğrenme yaklaşımının eğitim ortamlarında kullanılması

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.220-226, 2000 (National Refreed University Journal)

İsrail’de okulöncesi eğitim. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.50-56, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Expectations and Experience of Mentor Teachers in Relation to Teaching Practices

VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 4 - 06 September 2018

Humor Styles of Teachers and Creative Personality Features

6th International Congress on Curriculum and Instruction, 11 - 13 October 2018

Pedagojik Girişimcilik: İlkokul Programlarına Yansımaları

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2018), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Yükseköğretimde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18 - 22 April 2018

Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Programa Yönelik Görüşleri

5. Uluslararası Eğitim programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.229-230

Opinions of Candidate Teachers Attending Pedagogical Formation Certificate Program on the Program

Curriculum Studies in Basic Education. The 5th Curriculum and Instruction Congress, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY, SELF-ESTEEM ANDACADEMIC ACHIEVEMENT

5th International Congress on Curriculum and Instruction, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

THE PROBLEMS EMERGING IN THE ASSESSMENT OF THE OMB COURSES IN PRE-SERVICE TEACHER TRAINING

4th International Conference on Social Sciences Education Research, 8 - 10 September 2017, pp.32

Current Problem of Teachers in Turkish Education System

Humanities and SocialSciencesConference, 19 - 22 May 2017, pp.51

A Need Analysıs Study On Instructors’S Technologıcal Pedagogıcal Content Knowledge

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 April 2017, pp.594-595

Yabancı Dil Öğretmenleri ve Ortaokul Öğrencilerinin Seçmeli İngilizce Dersine İlişkin Görüşleri

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27 - 30 October 2016, pp.256-258

Medya Okur yazarlığı Alanında Yapılan Çalışmaların Tematik Metodolojik ve İstatistiksel Yönelimleri

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Bildiri Özetleri, 27 - 30 October 2016, vol.263

Perceptions of Secondary School Teachers on Cricital Thinking Curriculum studies in Teacher Education

The 4rd International Conference on Curriculum and Instruction., 26 - 30 October 2016

General Knowledge Courses in Teacher Training Wiews of Faculty Staff and Students Gazi Education Faculty

Curriculum studies in Teacher Education. The 4rd International Conference on Curriculum and Instruction, 27 - 30 October 2016

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. İstanbul Kültür Üniversitesi, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.156-157

Öğretmenlere Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkililiğine Yönelik Bir Değerlendirme

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. İstanbul Kültür Üniversitesi, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.161-162

The Effect of Gender on the Preservice Teachers Attitudes towards Teaching as a Profession A Meta Analysis

International Congress on Education for he Future: Issues and Challenges, 13 - 15 May 2015

Investigation of work-family, family-work conflict of the teachers

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.4919-4924 identifier

Books & Book Chapters

Beslenme Eğitimi Programı Geliştirme ve Değerlendirme

in: Beslenme Eğitimi, Nevin Şanler, Yasemin Akdevelioğlu, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.84-112, 2019

Türkiye’de Mikro Öğretim Çalışmaları ve Uygulamaları

in: Kuramdan Uygulamaya Mikro Öğretim, Hasan Hüseyin Şahan, Adnan Küçükoğlu, Editor, Pegem Akademi, pp.134-171, 2019

Vocational Preferences Of Teacher Candidates Who Got Training For Pedagogical Formation Certificate

in: Recent Researches in Education, Recep Efe,Irina Koleva and Emin Atasoy, Editor, Cambride Scholars Publishing, Cambridge, pp.484-497, 2018

Vocatıonal Preferences Of Teacher Candıdates Who Got Traınıng For Pedagogıcal Formatıon Certıfıcate

in: Recent Researches In Education, Recep Efe, Irina Koleva and Emin Atasoy, Editor, Cambride Scholars Publishing, Cambridge, pp.484-497, 2018

Gender Differences in Teachers and Student Teachers’ Self-Efficacy Beliefs: A Meta-Analysis

in: Current Advances in Education, Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jażdżewska, Hülya Yaldır, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, sofya, pp.587-603, 2016

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2015