Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

"OCAK" (COOKER) IN OTTOMAN POETRY

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.63, pp.321-336, 2012 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

FUNCTIONS OF ORDERS IN OLD ISTANBUL CONSIDERING A MAP DRAWN IN THE 19TH CENTURY

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.58, pp.89-103, 2011 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Şairlerin Gözüyle Mecmua

Turkish Studies, vol.10, no.4, pp.575-588, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zâtî nin Hazer Et Gazeli

Turkish Studies, vol.7, no.1, pp.745-752, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Bilgiler Işığında Divan Şiiri Şekil Bilgisi

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol.34, no.2, pp.295-237, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Âşığın Trajik İkilemi Vuslat ve Ayrılık

Turkish Studies, vol.5, no.3, pp.135-145, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Şiir Dilinin Kebk-i Hırâmânı ya da Geh Gâh”

Türk Kültürü - Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

”Rumeli Şairlerinin Klasik Türk Şiirine Katkıları”

Hikmet İlmî Araştırma Dergisi, no.13, 2009 (Non-Refreed Journal)

Gazelde İkileme Redif ve İkilime Kafiye

Turkish Studies, vol.4, no.2, pp.79-118, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muaşşerden Uzun Musammatlar ve Bilinmeyen Nazım Şekillerinden Yirmilik

Turkish Studies, vol.4, no.2, pp.864-899, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

”İşitelim Ey Yarenler: Yunus Emre Şerhi”

Türk Edebiyatı Dergisi, no.419, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Ahmed i Rıdvan Divanı na Göre Eski Harfli Metinlerde Vezin İmlâ İlişkisi

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, vol.3, no.6, pp.159-172, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Rumeli Şairlerinde İntihal ve Tevârüd”

Hece, no.107, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Halep te Kınalızade Hasan Çelebi nin Şairler Meclisi

Gazi Türkiyat/Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, pp.137-148, 2007 (Other Refereed National Journals)

”Tenkitli Divan Neşirlerinde Nazım Şekli Problemleri”

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (Tunca Kortantamer Özel Sayısı-1), vol.2, no.3, pp.189-199, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şerh i Mütûn Profesörü Ömer Ferit Kam ın Âsâr ı Edebiye Tetkikatı Adlı Eseri

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, vol.2, no.3, pp.173-188, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

VEFATININ 150 YILINDA SELÂNİKLİ AHMET MEŞHÛRÎ

turkish studies, pp.262-273, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Halep’xxte Kınalızade Hasan Çelebi’xxnin Şairler Meclisi”

Gazi Türkiyat/Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Vefatının 150 Yılında Selânikli Ahmet Meşhûrî

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, vol.2, no.4, pp.262-273, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Ümmî Şair Enverî’xxnin Bir Gazeline Nazireler”

GEFAD Gazi Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ümmî Şair Enverî nin Bir Gazeline Nazireler

Gazi Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.117-127, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Gazel Merkezli Klasik Nazım Şekillerinin Öğretimi”

Millî Eğitim, no.169, 2006 (Other Refereed National Journals)

”Fuzûlî’xxnin Şiirlerinde Şekil Arayışları ve Şekil Yönünden Tipik Bir Terkib-Bendi”

Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, 2006 (Other Refereed National Journals)

”Bursalı İsmail Hakkı’xxnın Eserlerinde Hayatına Dair Anekdotlar”

İlmî Araştırmalar-Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 2006 (Other Refereed National Journals)

Redife Farklı Bir Bakış Çift Çapraz Redifle Yazılmış Tek Kafiyeli Şiirler

Bilig, no.33, pp.167-188, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Ümmî Şair Enverî ve Divanı”

Bilge, no.37, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Gazelde Cinaslı Çift Redif Kullanımı

İlmi Araştırmalar, no.16, 2003 (Other Refereed National Journals)

”Gazelde Cinaslı Çift Redif Kullanımı”

İlmî Araştırmalar-Dil ve Edebiyat İncelemeleri, no.16, 2003 (Other Refereed National Journals)

Manzum Bir Şathiyye Şerhi Mehmed Nesim Efendi nin Tuhfe i Verdiyyesi

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol.26, no.2, pp.69-95, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Giritli Salacıoğlu Divanı”

Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2001 (Other Refereed National Journals)

”Anadolu-Orta Asya Edebî İlişkileri”

Türk Kültürü, 2000 (National Non-Refereed Journal)

”Türk Edebiyatında Hû Şiirleri”

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.3, 2000 (Other Refereed National Journals)

Rumeli Şairlerinde Yöresel Kültür

Bilig, no.14, pp.99-109, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Rumeli Şairlerinde Reel Sevgili ve Âşık Tipi”

Gazi Eğitim Fak. Dergisi, 1999 (Other Refereed National Journals)

”Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.6, 1998 (National Non-Refereed Journal)

18 yy Tezkirelerindeki Divan Şairleri

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, no.22, pp.49-85, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Ruşen Ferit Kam Hakkında Bir Monografi”

Bilge, 1997 (National Non-Refereed Journal)

”Divan Edebiyatı Yazıları”

Dergâh, no.87, 1997 (National Non-Refereed Journal)

”Divan Edebiyatında Yeni Nazım Şekilleri mi?”

Türk Kültürü, no.410, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yahyâ Bey Divanında Mizah

Türk Edebiyatında Mizah, Rize, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.471-481

”Nazım Şekli Öğretimine Farklı Bir Bakış”

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 17 - 18 April 2017

”Ahmed-i Rıdvan Divanında Dil Kullanımı”

Klasik Edebiyatımızın Dili, 27 - 28 April 2012

Divan Şiirinde Destan Kahramanı Efrasiyap ya da Alp Er Tonga

VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu, 10 - 12 October 2016

”Nâbî Divanında Nazım Şekilleri”

Vefatının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu, Turkey, 7 - 09 December 2012

”Şekilden Türe Kaside Tarzı”

Kasideye Methiye: Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler, Turkey, 27 April 2012

”Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Excel Kullanımı”

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Ali Emîrî Hatırasına), Turkey, 15 - 17 November 2012

”Biyografik Çalışmalarda Bilgisayarın Yeri”

Mustafa İsen Adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyum Bildirileri, 6 - 08 May 2010

”Divan Şiirinde Bosna / Bosna u Divanskoj Poeziji”

Bosna’xxdan Divan Şiirine Bakış / Pogled na Divansku Poeziju iz Bosne, 17 May 2011

”Edebiyat Eğitiminde Divan Tahlillerinin Yeri”

Bahtiyar Vahapzade Hatırasına I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 22 - 24 October 2010

”Şairin Şaire Övgüsü veya Birrî’xxnin Nâbî Methiyesi”

Şair Nâbî Sempozyumu, Turkey, 13 - 15 November 2009

”Rumeli Üslûbu”

Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına), Turkey, 25 - 27 November 2010

Aşık ve Sevgili Dilinden Karşılıklı Konuşmaya dayalı Soru Cevap Şiirler

Ulusal Eski türk Edebiyatı sempozyumu, Turkey, 15 - 16 May 2009

Ahmed-i Rıdvan Divanı’xxna Göre Eski Harfli Metinlerde Vezin-İmlâ İlişkisi

II. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına), Turkey, 15 - 16 May 2008

”Şerh-i Mütûn Profesörü Ömer Ferit Kam’xxın Âsâr-ı Edebiye Tetkikatı Adlı Eseri”

I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu: Prof. Dr. Tunca Kortantamer Anısına, Turkey, 25 - 26 May 2007

”Sebk-i Hindî Bağlamında Divan Şiirinde Hind Sözcüğü”

V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslararası- (Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına), Turkey, 16 - 18 October 2009

Halep te Kınalızade Hasan Çelebi nin Şairler Meclisi

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 25 - 27 April 2007, pp.301-308

”Mehmet Âkif Ersoy’xxun Yakın Dostlarından Ömer Ferit Kam”

I. Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, 19 - 21 November 2008

”Heykel Kelimesinin Divan Şiirindeki Anlamları”

VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20 - 25 October 2008

Rumeli Şairlerine Göre Rumeli Coğrafyası

38. ICANAS, 10 - 15 September 2007, pp.419-442

”Divan Dünyasından Bir Tabir: Alilik Eylemek”

2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 17 - 19 October 2007

”Amasyalı Tâcî Bey Ailesinin Türk Edebiyatına Katkıları”

I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 13 - 15 June 2007

”Tenkitli Divan Neşirlerinde Nazım Şekli Problemleri”

II. Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Turkey, 10 - 12 April 2006

”Rumeli Şairlerinin Şiirlerinde Hıristiyanlık Unsurları”

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 12 - 13 April 2007

”Gaziantepli Bostanoğlu Şıh Mehmet Mecmuası”

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 June - 01 July 2006

”Güllü Sözler”

I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, Turkey, 2 - 03 June 2005

”Bursalı İsmail Hakkı’xxnın Eserlerinde Hayatına Dair Anekdotlar”

I. Uluslararası İsmail Hakkı Bursavî Sempozyumu, 26 - 27 May 2000

Books & Book Chapters

Tek Kafiyeli Klasik Nazım Şekillerinin Gazel Merkezli Öğretimi

in: Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, İsmet Çetin, Editor, Nobel, Ankara, pp.117-130, 2019

Klasik Türkk Şiirinde Rüya

in: Umay Ana’dan Umay Hoca’ya Prof. Dr. Umay Günay Türkeş’e Armağan, İsmet Çetin-Bülent Gül, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.257-265, 2019

Ali Ekrem bolayır’xxın Şerh-i Mütuna Medhal’i

in: Divanlar Arasında Bir Ömür: Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı, Neslihan Koç Keskin-Muvaffak Eflatun, Editor, Akçağ, pp.241-256, 2018

Divanlarda Müjdelik Geleneği

in: Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gayasettin Aytaş-Aliye Uslu Üstten, Editor, Akçağ, pp.315-327, 2018

Selanikli Meşhuri Divanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap, 2017

Ahmed-i Rıdvan Divanı

Kültür ve turizm Bakanlğı e-kitap, 2017

”Nazire ve Sebk-i hindî Bağlamında Nâilî ve Fehîm-i Kadîm”

in: Vefatının 350. Yılında Nâilî-i Kadîm, Serpil Akgül, Editor, Grifon, Ankara, pp.37-46, 2017

Ruhsal (Bütüncül) Zeka ve Edebiyat Eğitimi (Doktora tezinden üretilmiştir.)

in: Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, Çetin, İsmet, Editor, Nobel Dağıtım, Ankara, pp.89-106, 2015

Tek Kafiyeli Klasik Nazım Şekillerinin Gazel Merkezli Öğretimi

in: Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, İsmet Çetin, Editor, Nobel, pp.111-124, 2015

XIII-XV. Asır Klâsik Türk Edebiyatı

in: Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış Eski Türk Edebiyatı, M. Kayahan Özgül, Editor, Kurgan Edebiyat, pp.1-104, 2013

Zâtî'de Terkip-Mana İlişkisi

in: Prof Dr Leyla Karahan Armağanı, , Editor, Akçağ, pp.343-354, 2013

Nâbî Divanında Nazım Şekilleri

in: Şair Nâbî, , Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.245-265, 2012

Tercî-bent Hakkında Yeni Bilgiler

in: Müjgân Cunbur Armağanı, Tuncer Gülensoy, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, pp.178-193, 2010

Meşhurî Divanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2009

Klasik Nazım Şekillerinin Oluşumu ve Sistematiği

in: Prof Dr Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, , Editor, Gazi Kitabevi, pp.487-538, 2005

Klasik Nazım Şekillerinin Oluşumu ve Sistematiği

in: Prof Dr Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, , Editor, Gazi Kitabevi, pp.487-538, 2005

”Çift/Çapraz-Mütekerrir Mısralı Şiirler”

in: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’xxe Armağan, , Editor, Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı, pp.229-244, 2004

Çift/Çapraz-Mütekerrir Mısralı Şiirler

in: Prof Dr Abdurrahman Güzel e Armağan, İsmet Çetin, Editor, Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı, pp.229-244, 2004

Kırım Hanlık Dönemi Yazılı Edebiyatı

in: Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 13 Kırım Türk Tatar Edebiyatı, , Editor, Kültür Bakanlığı, pp.239-336, 1999

Expert Reports