Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"OCAK" (COOKER) IN OTTOMAN POETRY

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, sa.63, ss.321-336, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FUNCTIONS OF ORDERS IN OLD ISTANBUL CONSIDERING A MAP DRAWN IN THE 19TH CENTURY

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, sa.58, ss.89-103, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A different view of "Redif": Pre-rhyme in Ottoman divan poetry

BILIG, sa.46, ss.193-214, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şairlerin Gözüyle Mecmua

Turkish Studies, cilt.10, sa.4, ss.575-588, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zâtî nin Hazer Et Gazeli

Turkish Studies, cilt.7, sa.1, ss.745-752, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bilgiler Işığında Divan Şiiri Şekil Bilgisi

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, cilt.34, sa.2, ss.295-237, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Âşığın Trajik İkilemi Vuslat ve Ayrılık

Turkish Studies, cilt.5, sa.3, ss.135-145, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Şiir Dilinin Kebk-i Hırâmânı ya da Geh Gâh”

Türk Kültürü - Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Rumeli Şairlerinin Klasik Türk Şiirine Katkıları”

Hikmet İlmî Araştırma Dergisi, sa.13, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Gazelde İkileme Redif ve İkilime Kafiye

Turkish Studies, cilt.4, sa.2, ss.79-118, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muaşşerden Uzun Musammatlar ve Bilinmeyen Nazım Şekillerinden Yirmilik

Turkish Studies, cilt.4, sa.2, ss.864-899, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”İşitelim Ey Yarenler: Yunus Emre Şerhi”

Türk Edebiyatı Dergisi, sa.419, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Ahmed i Rıdvan Divanı na Göre Eski Harfli Metinlerde Vezin İmlâ İlişkisi

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, cilt.3, sa.6, ss.159-172, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halep te Kınalızade Hasan Çelebi nin Şairler Meclisi

Gazi Türkiyat/Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, ss.137-148, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Tenkitli Divan Neşirlerinde Nazım Şekli Problemleri”

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (Tunca Kortantamer Özel Sayısı-1), cilt.2, sa.3, ss.189-199, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şerh i Mütûn Profesörü Ömer Ferit Kam ın Âsâr ı Edebiye Tetkikatı Adlı Eseri

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, cilt.2, sa.3, ss.173-188, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VEFATININ 150 YILINDA SELÂNİKLİ AHMET MEŞHÛRÎ

turkish studies, ss.262-273, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Halep’xxte Kınalızade Hasan Çelebi’xxnin Şairler Meclisi”

Gazi Türkiyat/Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Vefatının 150 Yılında Selânikli Ahmet Meşhûrî

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, cilt.2, sa.4, ss.262-273, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Ümmî Şair Enverî’xxnin Bir Gazeline Nazireler”

GEFAD Gazi Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ümmî Şair Enverî nin Bir Gazeline Nazireler

Gazi Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.117-127, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Gazel Merkezli Klasik Nazım Şekillerinin Öğretimi”

Millî Eğitim, sa.169, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Fuzûlî’xxnin Şiirlerinde Şekil Arayışları ve Şekil Yönünden Tipik Bir Terkib-Bendi”

Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Bursalı İsmail Hakkı’xxnın Eserlerinde Hayatına Dair Anekdotlar”

İlmî Araştırmalar-Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Redife Farklı Bir Bakış Çift Çapraz Redifle Yazılmış Tek Kafiyeli Şiirler

Bilig, sa.33, ss.167-188, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Ümmî Şair Enverî ve Divanı”

Bilge, sa.37, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Gazelde Cinaslı Çift Redif Kullanımı

İlmi Araştırmalar, sa.16, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Gazelde Cinaslı Çift Redif Kullanımı”

İlmî Araştırmalar-Dil ve Edebiyat İncelemeleri, sa.16, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manzum Bir Şathiyye Şerhi Mehmed Nesim Efendi nin Tuhfe i Verdiyyesi

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, cilt.26, sa.2, ss.69-95, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Giritli Salacıoğlu Divanı”

Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Anadolu-Orta Asya Edebî İlişkileri”

Türk Kültürü, 2000 (Hakemsiz Dergi)

”Türk Edebiyatında Hû Şiirleri”

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.3, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rumeli Şairlerinde Yöresel Kültür

Bilig, sa.14, ss.99-109, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Rumeli Şairlerinde Reel Sevgili ve Âşık Tipi”

Gazi Eğitim Fak. Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sa.6, 1998 (Hakemsiz Dergi)

18 yy Tezkirelerindeki Divan Şairleri

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, sa.22, ss.49-85, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Divan Edebiyatı Yazıları”

Dergâh, sa.87, 1997 (Hakemsiz Dergi)

”Divan Edebiyatında Yeni Nazım Şekilleri mi?”

Türk Kültürü, sa.410, 1997 (Hakemsiz Dergi)

”Tenkitli Yayın Yöntemi Açısından Üç Şeyh Galib Divanı”

Bilig, sa.2, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yahyâ Bey Divanında Mizah

Türk Edebiyatında Mizah, Rize, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.471-481

”Nazım Şekli Öğretimine Farklı Bir Bakış”

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 17 - 18 Nisan 2017

”Ahmed-i Rıdvan Divanında Dil Kullanımı”

Klasik Edebiyatımızın Dili, 27 - 28 Nisan 2012

Divan Şiirinde Destan Kahramanı Efrasiyap ya da Alp Er Tonga

VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu, 10 - 12 Ekim 2016

”Nâbî Divanında Nazım Şekilleri”

Vefatının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2012

”Şekilden Türe Kaside Tarzı”

Kasideye Methiye: Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler, Türkiye, 27 Nisan 2012

”Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Excel Kullanımı”

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Ali Emîrî Hatırasına), Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012

”Biyografik Çalışmalarda Bilgisayarın Yeri”

Mustafa İsen Adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyum Bildirileri, 6 - 08 Mayıs 2010

”Divan Şiirinde Bosna / Bosna u Divanskoj Poeziji”

Bosna’xxdan Divan Şiirine Bakış / Pogled na Divansku Poeziju iz Bosne, 17 Mayıs 2011

”Âşık ve Sevgili Dilinden Karşılıklı Konuşmaya Dayalı (Soru-Cevap) Şiirler”

Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2009

”Edebiyat Eğitiminde Divan Tahlillerinin Yeri”

Bahtiyar Vahapzade Hatırasına I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 22 - 24 Ekim 2010

”Şairin Şaire Övgüsü veya Birrî’xxnin Nâbî Methiyesi”

Şair Nâbî Sempozyumu, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2009

”Rumeli Üslûbu”

Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına), Türkiye, 25 - 27 Kasım 2010

Aşık ve Sevgili Dilinden Karşılıklı Konuşmaya dayalı Soru Cevap Şiirler

Ulusal Eski türk Edebiyatı sempozyumu, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2009

Ahmed-i Rıdvan Divanı’xxna Göre Eski Harfli Metinlerde Vezin-İmlâ İlişkisi

II. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına), Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2008

”Şerh-i Mütûn Profesörü Ömer Ferit Kam’xxın Âsâr-ı Edebiye Tetkikatı Adlı Eseri”

I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu: Prof. Dr. Tunca Kortantamer Anısına, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2007

”Sebk-i Hindî Bağlamında Divan Şiirinde Hind Sözcüğü”

V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslararası- (Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına), Türkiye, 16 - 18 Ekim 2009

Halep te Kınalızade Hasan Çelebi nin Şairler Meclisi

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 25 - 27 Nisan 2007, ss.301-308

”Mehmet Âkif Ersoy’xxun Yakın Dostlarından Ömer Ferit Kam”

I. Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, 19 - 21 Kasım 2008

”Heykel Kelimesinin Divan Şiirindeki Anlamları”

VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20 - 25 Ekim 2008

Rumeli Şairlerine Göre Rumeli Coğrafyası

38. ICANAS, 10 - 15 Eylül 2007, ss.419-442

”Divan Dünyasından Bir Tabir: Alilik Eylemek”

2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 17 - 19 Ekim 2007

”Amasyalı Tâcî Bey Ailesinin Türk Edebiyatına Katkıları”

I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2007

”Tenkitli Divan Neşirlerinde Nazım Şekli Problemleri”

II. Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2006

”Rumeli Şairlerinin Şiirlerinde Hıristiyanlık Unsurları”

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 12 - 13 Nisan 2007

”Gaziantepli Bostanoğlu Şıh Mehmet Mecmuası”

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz 2006

”Güllü Sözler”

I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, Türkiye, 2 - 03 Haziran 2005

”Bursalı İsmail Hakkı’xxnın Eserlerinde Hayatına Dair Anekdotlar”

I. Uluslararası İsmail Hakkı Bursavî Sempozyumu, 26 - 27 Mayıs 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Tek Kafiyeli Klasik Nazım Şekillerinin Gazel Merkezli Öğretimi

Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, İsmet Çetin, Editör, Nobel, Ankara, ss.117-130, 2019

Klasik Türkk Şiirinde Rüya

Umay Ana’dan Umay Hoca’ya Prof. Dr. Umay Günay Türkeş’e Armağan, İsmet Çetin-Bülent Gül, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.257-265, 2019

Ali Ekrem bolayır’xxın Şerh-i Mütuna Medhal’i

Divanlar Arasında Bir Ömür: Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı, Neslihan Koç Keskin-Muvaffak Eflatun, Editör, Akçağ, ss.241-256, 2018

Divanlarda Müjdelik Geleneği

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gayasettin Aytaş-Aliye Uslu Üstten, Editör, Akçağ, ss.315-327, 2018

Selanikli Meşhuri Divanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap, 2017

Ahmed-i Rıdvan Divanı

Kültür ve turizm Bakanlğı e-kitap, 2017

”Nazire ve Sebk-i hindî Bağlamında Nâilî ve Fehîm-i Kadîm”

Vefatının 350. Yılında Nâilî-i Kadîm, Serpil Akgül, Editör, Grifon, Ankara, ss.37-46, 2017

Ruhsal (Bütüncül) Zeka ve Edebiyat Eğitimi (Doktora tezinden üretilmiştir.)

Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, Çetin, İsmet, Editör, Nobel Dağıtım, Ankara, ss.89-106, 2015

Tek Kafiyeli Klasik Nazım Şekillerinin Gazel Merkezli Öğretimi

Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, İsmet Çetin, Editör, Nobel, ss.111-124, 2015

XIII-XV. Asır Klâsik Türk Edebiyatı

Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış Eski Türk Edebiyatı, M. Kayahan Özgül, Editör, Kurgan Edebiyat, ss.1-104, 2013

Zâtî'de Terkip-Mana İlişkisi

Prof Dr Leyla Karahan Armağanı, , Editör, Akçağ, ss.343-354, 2013

Nâbî Divanında Nazım Şekilleri

Şair Nâbî, , Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss.245-265, 2012

Tercî-bent Hakkında Yeni Bilgiler

Müjgân Cunbur Armağanı, Tuncer Gülensoy, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, ss.178-193, 2010

Meşhurî Divanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2009

Klasik Nazım Şekillerinin Oluşumu ve Sistematiği

Prof Dr Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, , Editör, Gazi Kitabevi, ss.487-538, 2005

Klasik Nazım Şekillerinin Oluşumu ve Sistematiği

Prof Dr Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, , Editör, Gazi Kitabevi, ss.487-538, 2005

”Çift/Çapraz-Mütekerrir Mısralı Şiirler”

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’xxe Armağan, , Editör, Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı, ss.229-244, 2004

Çift/Çapraz-Mütekerrir Mısralı Şiirler

Prof Dr Abdurrahman Güzel e Armağan, İsmet Çetin, Editör, Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı, ss.229-244, 2004

Kırım Hanlık Dönemi Yazılı Edebiyatı

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 13 Kırım Türk Tatar Edebiyatı, , Editör, Kültür Bakanlığı, ss.239-336, 1999

Bilirkişi Raporları