Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Politik Okuryazarlık Düzeyleri / Political Literacy Levels of Social Studies Teacher Candidates

Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.476-501, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL BİLGİLERDE DEĞERLER EĞİTİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

IJOESS, cilt.8, sa.30, ss.1396-1415, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-service Social Studies Teachers’ Viewpoints about Atatürk as Founding and Transformational Leader

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, sa.10, ss.1695-1700, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Opinions of Some Nationals (North American, SouthKorean, Chinese, Indian, Turkish, and Latin American)on Some Concepts of Citizenship Education

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, sa.4, ss.631-640, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of Historical Characters in Republic of Turkey Revolution History and Kemalism Course Books 1993 2012

International Education Studies, cilt.9, sa.8, ss.60-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının siyaset okuryazarlık düzeylerinin bazı değişkinlere göre incelenmesi

Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.3629-3642, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre service Teachers History and Social Studies Perceptions of Ataturk Who Will Teach Revolution History and Ataturkism

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, sa.2, ss.207-216, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Social Studies Teacher Candidates Study Approaches

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, sa.2, ss.227-239, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Service Teachers History and Social Studies Perceptions of Ataturk Who Will Teach Revolution History and Atatürkism

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, sa.2, ss.207-216, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12 Mart 1971 Muhtırası Sonrasında Kurulan Koalisyonlara Örnek Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükümetleri

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.21, ss.163-198, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The First And The Second "Nationalist Front"s: An Example of the Coalitions Established in the Aftermath of The Memorandum of 12 March 1971

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, cilt.11, sa.21, ss.163-198, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tarih Öğretmenlerine Göre Hatıratların Eğitim Öğretim Sürecinde Kullanılabilirlik Durumları

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.255-270, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Algısı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim FakültesiDergisi, cilt.34, sa.3, ss.415-436, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

I Dünya Savaşıyla İlgili Yurt Dışındaki Türk Şehitlikleri

Gazi Akademik Bakış, cilt.7, sa.14, ss.137-162, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Miras Eğitiminin Öğrencilerin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Tutumlarına Etkisi

Elementary Education Online, cilt.13, sa.2, ss.425-442, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miras Eğitiminin Öğrencilerin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Tutumlarına Etkisi

İlköğretim Online, cilt.13, sa.2, ss.425-442, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İlköğretim Online, cilt.13, sa.3, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında Tarihi Karakterlerin Kullanımını Etkileyen Faktörler

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.14, sa.3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN BİR ÜST DEĞER OLARAK ÖĞRETİMİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Dersinde Grafik Düzenleyicilerin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Bilgiyi Elde Etmelerine Etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.437-462, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk ve Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretim

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.14, ss.255-268, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanma Durumlarının İncelenmesi

2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018, ss.11-12

Sosyal Bilgilerde Değerler Eğitimine Eleştirel Bir Bakış

International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Muğla, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.261-262

Sosyal Bilgilerde Değerler Eğitimi

International Symposium of Education and Values, 5 - 08 Ekim 2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 2017 SOSYAL BİLGİLER TASLAKPROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6), Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.268-269

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin İyi Vatandaş Algısının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (ICOESS), Antalya, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017

Formasyon Alan Tarih Bölümü Mezunu Öğretmen Adaylarının Tarih Derslerinde Materyal Kullanımına Yönelik Görüşleri

International Congress Of Eurasian Social Sciences, Antalya/Alanya, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, ss.46-47

Ücretli öğretmenlik Yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal ve Mesleki Yaşantıları

International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 6 - 08 Nisan 2017

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Savaş ve Barış Algıları

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 Eylül 2016

Türk Tarih Kurumu nun Türkiye deki Tarih Anlayışına Etkisi

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 Eylül 2016

Yerel Basında Muğla Ve İlçelerinde Öğretmen Örgütlenmesi

VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.707-719

Türkiye de İnkılap Tarihi Öğretiminin Sorunları

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016

Sosyal Bilgiler Felsefesinin Alan Eğitimi Uzmanlarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Türkiye, 16 Nisan - 19 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri