Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of Web-Assisted English Teaching, Based on Using Habits of Mind, on the Attitudes and Academic Achievements of 9th and 10th Grade Students

Journal ISPEC Social Sciences & Humanities, vol.4, no.5, pp.493-510, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Validity and Reliability Study of the Scale for Attitude Towards Classroom as a Learning Environment

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15, no.3, pp.233-248, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bağlaşık Öğretimle İlgili Yapılan Doktora Tezlerin İçerik Analizi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.27, pp.1-23, 2019 (Other Refereed National Journals)

Pre-service Teachers’ Views about Digital Teaching Materials

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.1, pp.40-60, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

WEB 2.0 ARAÇLARININ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNE ETKİSİ

Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences, vol.142, pp.295-312, 2019 (Other Refereed National Journals)

Opinions Of High School Students About Plickers: One Of The Online Formative Assessment Tools

International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, vol.6, no.1, pp.11-25, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teknoloji Destekli İşbirliğine Dayalı Eğitim Ortamalrı Araştırmalarına İlişkin İçerik Analizi (2010-2015)

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.35, pp.1-22, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki ÖğretmenlikUygulamalarının İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.299-331, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Gender-Aware Media Literacy Training:A Needs Analysis Study for Prospective Teachers

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.13, no.1, pp.6-30, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik İnançları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.636-657, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, vol.2, no.1, pp.1-11, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Dersleri Takip Etme Durumlarının Dönemsonu Başarılarına Etkisi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.20, no.1, pp.47-75, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yapılandırmacı Öğrenme Çevreleri ve Öğrencinin Rolü

Mesleki Eğitim Dergisi, vol.7, no.14, pp.17-30, 2005 (Other Refereed National Journals)

Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, vol.4, no.2, pp.207-239, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mesleki Açık Öğretim Programı ve Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Başarılarının Karşılaştırılması

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, vol.1, no.1, pp.67-77, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Edmodo Kullanımına İlişkin Görüşleri

International Learning, Teaching and Educational Research Congress, Amasya, Turkey, 5 - 07 September 2019

Opinions of Candidate Teachers Attending Pedagogical Formation Certificate Program on the Program

Curriculum Studies in Basic Education. The 5th Curriculum and Instruction Congress, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

EBA Ders İçeriklerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Fatih Projesi Kapsamında)

8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarından Çıkarılabilecek Dersler

4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.475-477

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Dersleri Takip Etme Durumlarının Dönemsonu Başarılarına Etkisi

International Congress on Education, Distance Education and Edicational Technology, Antalya, Turkey, 5 - 06 February 2016

Popüler Dergiler ve Eğitim

1. Ulusal Kozmetoloji Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 September 2006

Books & Book Chapters

Türk Eğitim Sisteminde Hayat Boyu Öğrenme Uygulamaları

in: Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Figen Ereş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.117-137, 2019

Vocational Preferences Of Teacher Candidates Who Got Training For Pedagogical Formation Certificate

in: Recent Researches in Education, Recep Efe,Irina Koleva and Emin Atasoy, Editor, Cambride Scholars Publishing, Cambridge, pp.484-497, 2018

Teachers’ Opinions about ‘’Plickers’’ one of the Online Assessment Tools

in: Educational Research and Practice, IRINA KOLEVA,GÖKHAN DUMAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, pp.476-486, 2017

Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılabilecek Öğretim Teknolojileri ve Materyalleri

in: Hayat Bilgisi Öğretimi, Semra Güven, Selahattin Kaymakçı, Editor, Pegem, pp.248-289, 2016

Öğretim ve Eğitim Durumları İlişkisi

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Semra Güven, Mehmet Arif Özerbaş, Editor, Pegem, Ankara, pp.290-320, 2016

Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi

in: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Doç.Dr.Gülay Ekici, Editor, Paradigma Akademi, Edirne, pp.213-243, 2014