Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Education of women from Ottoman Empire to modern Turkey

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, pp.104-119, 2005 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ORTAÖĞRETİM PROGRAMINA 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN YANSIMASI

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.12, no.47, pp.58-69, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINAYÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Sosyal Bilimler Dergisi, no.47, pp.630-652, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMLARINDA TÜRKİYE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ve GELİŞTİRME POLİTİKALARI

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.12, no.46, pp.250-258, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Theoretical and Methodological Basis for the Prevention of Deviant Behavior of Adolescents

Journal of Talent Development Excellence, vol.12, no.1, pp.616-631, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

EĞİTİMDE NİTELİK KAVRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGILARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.46, pp.361-390, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÇOCUKLARIN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.248-269, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Effect of the Application of Learning Activities Based on Learner Autonomy on the 6th Grade Students’ English Achievements, Attitudes, and Learner Autonomy

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.11, no.1, pp.269-292, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation of L2 Motivational Self-system and Intercultural Comminicative Competence of Pre-Service English Teachers’xx: Kazakhstani

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.6, no.1, pp.413-424, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Students’ Perception of National Identity

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.6, no.1, pp.451-463, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Milli Kimlik Değerleri Açısından Değerlendirilmesi

Atlas Journal, vol.4, no.10, pp.775-785, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

AComparative Analysis of the Compulsory Education Sysyem in Turkic Republics

European Online Journal of Natural and Social Sciences, vol.7, no.1, pp.25-41, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin meslek seçimine etki eden değerler

İlköğretim Online, vol.17, no.4, pp.2216-2228, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Üstbilişsel Öğretim Stratejilerinin Öğrencilerin Öz Düzenleme Becerilerine Etkisi

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.49-60, 2017 (Other Refereed National Journals)

Determination of the High School Students' Attitudes towards Their Teachers

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.10, no.4, pp.361-378, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

COMPARISON OF THE OPINIONS OF THE GRADUATE STUDENTS IN KAZAKHSTAN ABOUT THEIR SCIENTIFIC RESEARCH COMPETENCIES

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.8, no.1, pp.23-32, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Learner Autonomy Scale: A Scale Development Study

Malaysian Online Journal of Educational Sciences, vol.5, no.4, pp.25-35, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of An Achievement for 5th Grade Froign Language Classes

Journal of Education and Practice, vol.8, no.28, pp.120-126, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları

İlköğretim Online, vol.16, no.4, pp.1532-1557, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Women s Educational Problems And Distance Education

International Women Online Journal of Distance Education, vol.5, no.4, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Hamilelik Sürecinde Eğitim Öğretimde Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Okul İdarecilerinin Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal, vol.8, no.31, pp.39-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seke Seke Ben Geldim Adlı Oyunun Çocukların Dikkat Becerilerinin Gelişimine Etkisi

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal, vol.8, no.31, pp.29-38, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çizgi Filmlerin İlköğretim Çağı Çocuklarının Toplumsallaşma Sürecine Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal, vol.8, no.31, pp.17-28, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kazakistan Cumhuriyeti İlkokullarının Tarihi Gelişiminin İncelenmesi

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal, vol.8, no.30, pp.126-135, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ninniler ve Çocuk Eğitimindeki Önemi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-7, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tarih Öğretimi ve Milli Kimlik

Türk Yurdu, no.350, pp.34-38, 2016 (Other Refereed National Journals)

The structural and conceptual model of development of leadership in junior school children

International Journal of Environmental and Science Education,, vol.11, no.9, pp.2467-2479, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Vocational Education Systems In Turkey And The World New Trends And Problems

, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, no.3, pp.1-10, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Cartoons Broadcasted on Television to The Socialization Process of Elementary School Students

Journal of Learning and Teaching in Digital Age, vol.1, no.2, pp.45-56, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI TARİHÇE VE GELİŞİM

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.313-321, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜME YÖNELİKTUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.284-294, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Algılanan Öz Düzenleme Ölçeği nin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sakarya University Journal of Education, vol.5, no.3, pp.67-74, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Goal orientation diverse talents and ways of learnin of the universty students

İnternational Journal of Academic Research Part B, vol.6, no.2, pp.35-39, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of the problems of graduate students according to students viewpoints

Procedia social and Behavioral Sciences., no.116, pp.3317-3321, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Kadın Eğitimin Bugünkü Durumu

Akademik Bakış Dergisi, no.40, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Development Study of Ntional Identity Perception Scale

International journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.5, no.4, pp.1-11, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Dergilerinde Millî Kimlik ile İlgili Değerlerin Sunuluşu

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, no.32, pp.82-96, 2013 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim ProgramlarınınTarihsel Süreç İçerisinde Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel SanatlarEğitim Fakültesi Dergisi,, no.29, pp.85-93, 2012 (Other Refereed National Journals)

The reflection of Violence Perception on Drawings at Preschool Period Children

International Journal of Early Childhood Education Research, vol.1, no.1, pp.37-47, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yüksek Öğretmen Okullarının Kuruluşu ve Gelişimi

Türk Yurdu, vol.98, no.261, 2009 (Other Refereed National Journals)

PowerPoint ile Yapılan Ders Sunumlarının Etkililiği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.155-165, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Student Centered Instructional Approaches on Student Success

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.1, no.1, pp.434-440, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretim Teknolojisi Kullanımı Açısından Bir Öğretim Kurumunun Değerlendirilmesi Red Cedar İlköğretim Okulu

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.49-72, 2007 (Other Refereed National Journals)

Effect of Teachers’ Attitudes and Behavior on Students’Attitudes Behavior and Akademic Success in Turkey

International Journal of Education Reform, vol.16, no.1, pp.483-502, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Development of Teacher Training in the Ottoman Empire from 1848 1918

South East Europe Review, no.3, pp.131-147, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Öğretim Öğrencilerinin Sınıfta Disiplin Sağlamaya ilişkin Görüşleri

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, no.3, pp.281-292, 2004 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerin Sınıfta Disiplin Sağlama Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.281-292, 2004 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması

Milli Eğitim Dergisi, no.149, pp.45-53, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENE YÖNELİK TUTUMLARI

MATERIALSof international scientific and practical conference«THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERNPSYCHOLOGICAL SCIENCE»will be held, which is dedicated to the 70 th anniversary of candidate ofpedagogical Sciences, associate ProfessorSalima Kairzhanovna NurmukashevaDecember 11.2020, Atirau, Kazakhstan, 11 December 2020, pp.52-57

NASİHATNAME ÖRNEKLERİNDEN KABUSNAME: EĞİTİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.710-715

DETERMINING ENGLISH TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARD THEIR ACADEMIC ENVIRONMENT IN KAZAKHSTANI CONTEXT

XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.421-428

Predicting Effect of Some Demographic Variables on Prospective English Teachers’ Intercultural Communicative Competence in Kazakhstani and Turkish Contexts

4. International Research Congress on Social Sciences (11-13 September 2019), Turkistan, Kazakhstan, 11 - 13 September 2019, pp.103-104

Türkiye ve Kazakistandaki Eğitim Tarihi (Pedagoji Tarihi) Dersi ve Ders Kitapları Konularının Karşılaştırılması

4. International Research Congress on Social Sciences (11-13 September 2019), Türkistan, Kazakhstan, 11 - 13 September 2019, pp.101-102

Kabusname Adlı Eserin Çocuk Öğütleri Açısından İncelenmesi

4. International Research Congress on Social Sciences (11-13 September 2019), Turkistan, Kazakhstan, 11 September 2019 - 13 September 2109, pp.103

Öğretmenlik Mesleği ve Etik

2. International Scientific and Methodical Conference on Theme ”Innovation in Education and Science”, Almati, Kazakhstan, 22 - 23 November 2018, pp.9-14

Abay Kunanbayev’in Kara Sözlerinin değer açısından incelenmesi

3. Sosyal Bilimler Kongresi, Buhara, Uzbekistan, 17 - 21 October 2018, pp.324-358

A study of reletionships between academic self-consept, L2 motivational self system and intercultural communicative competence in Turkish context

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 17-21 October 2018 Uzbekistan/Bukhara, Buhara, Uzbekistan, 17 - 21 October 2018, pp.567-590

Abay Kunanbay’ın Kara Sözlerinin Değerler Açısından İncelenmesi

INTERNATIONAL FORUM MATERIALSEURASIAN ASSOCIATION OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES«Issues of Continuing Teacher Education: Traditions and Innovations», Almati, Kazakhstan, 04 October 2018, vol.2, pp.48-56

Education System in The Ottoman Empire in Nineteenth Century

International Scientific and Methodical Conference on Theme ”Innovation in Education and Science”, Almati, Kazakhstan, 21 - 22 November 2017, pp.14-19

8. Sınıf Öğrencilerinin 8.Sınıf Müfredatlarına ve 2. Teog Sınavlarına İlişkin Görüşleri

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.111

Kargarlı Mahmut’un Türk Eğitim Tarihindeki Yeri

I. Kaşgarlı Mahmut Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2017, pp.27

A REVIEW OF THE NATIONAL IDENTITY PERCEPTIONS OF SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS

XIV. European Conference on Social and Behavioral SciencesOdessa, Ukraine – August 23-26, 2017, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.160-161

8.Sınıf Öğrencilerinin Teog Sınavında Yer alan Derslerin 1.Dönem Konularına ve Teog sorularına Dair Görüşleri

IV. International Eurasian Educational Research Congres, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.221-222

Kız Çocuklarının eğitimine engel olan nedenler ”Hakkari İli Örneği”

IX. International Congres of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.73

İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin meslek seçimine etki eden değerler

IX. International Congress of Educational Researcah, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.28

Comprasion of Eight Grade Students’ Attitudes Towards The teacher

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.202-203

Examination of The Attitudes of Secondary School Eight Grade Students Towards Teachers

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.462-464

Ortaokul ve Lise öğrencilerinin öğretmene yönelik tutumlarının belirlenmesi

5.Uluslararası Eğitim programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.245

Öğretmene Yönelik Tutum Ölçeği nin ÖYTÖ Geçerlik ve Güvenirliği

2 nd İnternational Confererence on Lifelong Education and Leadership for all, Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.697-705

Kazakistan Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, “2016 Hoca Ahmet Yesevi Anısına, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016

Özel Yetenekli Öğrencilerin Yabancı Dil Öğretim Programı İle İlgili 4 Temel Beceriye Dair Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, “2016 Hoca Ahmet Yesevi Anısına, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.2, pp.359-371

Ortaöğretim Tarih Dersi Taslak Öğretim Programının Milli Kimlik Analizi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Türk Cumhuriyetlerinde Zorunlu Eğitimin Karşılaştırılmalı İncelenmesi

Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 07 October 2016

Bilimsel Araştırma Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

The actual issues of constant education” dedicated to the 70th anniversary Ph.D., professor Omarova Vera Konstantinovna, Pavlodar, Kazakhstan, 30 September 2016

Kazakistanda ve Dünyada Mesleki Eğitimin Gelişimi Meseleleri

Duwalde Bağdarlık Bilim Beru Jağdayında Mektep, Kolej Juğarı Oku Orna İsaraketlerinin İntegrasyası Attı Galımdar Men Muallimderdin Birinci Respublikalık Konferansıyası, Almati, Kazakhstan, 12 - 13 May 2016, pp.361

Osmanlı Devletinde Okul Öncesi Eğitimin Kuruluşu Ve Gelişimi

İnternational Scientific-Practical Conference "Formation Of National And World Professional Identity Of Competitive Specialist", Dedicated To The Anniversary For 25-Years Of The University And 70 years of Ph.D., professor A.A. Usmanov, Türkistan, TÜRKİSTAN, Kazakhstan, 22 - 23 April 2016, pp.275-280

The comparison of the ideological foundations of Turkish and Kazakhstan history education

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, pp.318-331 identifier

A Scale for Students' Attitude towards Teachers (SATTS): The Validity and Reliability Study

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.697-705 identifier

Analyzing Lifelong Learning Competencies of Undergraduate Students of Preschool Teaching

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.688-696 identifier

Okul Öncesi Eğitim Programında Değerler Eğitimine İlişkin Çocukların Farkındalık Düzeylerini Geliştirmeye Yönelik Öğretmenlerin Kullandıkları Yöntem ve Tekniklerin İncelenmesi

Eğitimde Gerçek Arayışları-Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Bartın, Turkey, 16 - 18 April 2015

Comparison Of Value Oriented Goals In Life Sciences Curriculum In Primary Schools In Turkey And The Republic Of Kazakhstan

Eğitimde Gerçek Arayışları-Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Bartın, Turkey, 16 - 18 April 2015

A Study into Traditional Child Games Played In Konya Region In Terms Of Development Fields of Children

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.1859-1865 identifier

Opinions of the university students studying in Kazakhstan about national identity

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.486-493 identifier

Comparison Of 12-Year Comsulsory Education In Turkey And Kazakhsan

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.1827-1834 identifier

Development of "educational faculty students' attitudes towards their departments" attitude scale study

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.3137-3143 identifier

Values of national identity in child magazines

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.3308-3312 identifier

Determination of the Problems of Graduate Students According To Students' Viewpoints

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.3317-3321 identifier

Türkiye de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programlarının Tarihsel Süreç İçerisinde Değerlendirilmesi

I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 January 2011

Determining the impact of nutrition training given to women on their knowledge about osteoporosis

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.2524-2528 identifier identifier

The effect of student centered instructional approaches on student success

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.469-473 identifier identifier

Yaygın Eğitim Kurslarının Organizasyonu ve Örnek Bir Model

Türkiye’de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 18 October 1996, pp.241-244

Books & Book Chapters

AİLELERİN OKUL İLE İŞBİRLİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

in: ЖАСТАР САЯСАТЫ САЛАСЫНДАҒЫХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚСТРАТЕГИЯСЫ, Төлен Ж.М., Editor, «Тұран» университеті, Almati, pp.22-24, 2021

Eğitim Fakültelerinde Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Dersi İçin Bir Program Tasarısı Örneği

in: IPCEDU 2020 E-Kitabı, Şehriban Türlüdür, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.19-30, 2020

TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ORTAK ALFABE KULLANMANIN EĞİTİM DİLİAÇISINDAN GEREKLİLİĞİ

in: Eğitime Adanmış Yarım Asır, Dilşat Peker Ünal, Fatih Demir, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.306-340, 2020

ABAY KUNANBAY ve ÖĞÜTLERİ

in: ЖАСТАР САЯСАТЫ САЛАСЫНДАҒЫХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚСТРАТЕГИЯСЫ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЫ, Төлен Ж.М., Editor, Университет «Туран»,, Almati, pp.24-29, 2020

Eğitim, Öğretim, Öğrenme ve Değerlendirme Sürecinde Etik İlkeler

in: Eğitimde Ahlak ve Etik, Behçet Oral,Ahmet Çoban, Mehmet Bars, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.91-120, 2019

Öğretmen Yetiştirme Sistemimizde Etik

in: Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz(Dün,Bugün ve Yarın), Mustafa Ergün, Behçet Oral, Taha Yazar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.131-163, 2018

Sınıf Yönetiminde Aile ile İşbirliği

in: Sınıf Yönetimi, Çağatay Özdemir, Editor, Ekinoks Yayıncılık, Ankara, pp.227-260, 2017

A Content Analysis of Entrepreneurship Skills in the Social Scinces Coursebooks for Fourth and Fifth Grade

in: Reseacrh on Social Studies, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Frederic Jacops, Editor, Peter Lang GmbH, New York, pp.47-56, 2016

Examining Elemantary School Students’ Opinions on Violence

in: Multidiciplinary Perspectives on Education, Hasan Arslan, Georgeta Rata, Ercan Koryürek, Mehmet Ali İçbay, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.205-214, 2014

Assessment of Breakfast Habits of Elemantary School Students and their Participation Levels in Classroom

in: Issues on Education and Research Volume 3 Athens Institute for Education and Research, Gregory T. Papanikos, Editor, in Athens, Greece by ATINER 8 Valaoritou Street, Kolonaki 10671 Athens, Greece, Atina, pp.323-337, 2013

Eğitimin İşlevleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Özdemir Çağatay, Editor, Ekinoks Yayıncılık, Ankara, pp.27-65, 2006