Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Gifted students' learning experiences in systematic game development process in after-school activities

ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, vol.68, no.3, pp.1439-1459, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Measuring Disorientation Based on the Needleman-Wunsch Algorithm

INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND DISTRIBUTED LEARNING, vol.16, no.2, pp.188-205, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Content Analysis of Studies Conducted on Adaptive Educational Hypermedia Environments in Turkey

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.178, pp.61-83, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

The effects of individual differences on learner's navigation in a courseware

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.7, no.2, pp.32-40, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

How do students perceive their own and their peers' progress in e-learning?

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND LEARNING TECHNOLOGY, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Enformatik Dersi için Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Güvenilirlik ve Geçerlilik İşlemleri

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.1, pp.549-557, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Değerlendirilmesine İlişkin Sistematik Alanyazın Taraması

Ahmet keleşoğlu eğitim fakültesi dergisi, vol.1, no.2, pp.99-120, 2019 (Other Refereed National Journals)

Programlama Öğreniminde Görselleştirmenin Etkisi: Alice

Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.1376-1396, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Digital Concept Maps in Online Learning Environments on Students’ Success and Disorientation

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.7, no.1, pp.75-92, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Programlama Öğretim Sürecinde Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.52, pp.107-137, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Development of Instructional Material for Multitouch Screen: Process and Recommendations

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.1, pp.198-225, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Dokunmatik Ekran için Öğretim Materyali Geliştirilmesi: Süreç ve Öneriler

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.1, pp.198-225, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of a Web-Based Application for the Automatic Creation of Concept Maps

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.349-364, 2018 (Other Refereed National Journals)

ÖĞRENENLERİN SOSYAL ETKİLEŞİM ARAÇLARININ YER ALDIĞIÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN UYARLAMA TERCİHLERİ VE GÖRÜŞLERİ

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.8, no.30, pp.1807-1831, 2017 (Other Refereed National Journals)

Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.501-523, 2017 (Other Refereed National Journals)

Effects of Inquiry Types on States Related to Community of Inquiry in Online Learning Environments: An Explanatory Case Study

CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.8, no.2, pp.158-175, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Classification Model and an Open e Learning System based on Intuitionistic Fuzzy Sets for Instructional Design Concepts

Journal of Educational Technology Systems, vol.45, no.1, pp.137-160, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi Örneği

Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-12, 2016 (Other Refereed National Journals)

Çevrimiçi Problem Temelli Öğrenme Süreçlerinin Uzman ve Akran Değerlendirmelerine Göre Karşılaştırması

BAŞKENT UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.2, no.1, pp.52-60, 2015 (Other Refereed National Journals)

Web destekli örnek olay yönteminde yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi

Egitimde Kuram ve Uygulama / Journal ofTheory and Practice in Education, vol.10, no.4, pp.918-941, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstatistiksel Veri Analizine İlişkin Genişleyebilir Bir Karar Ağacı Tasarımı

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.7, no.3, pp.33-43, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Who need to have the ability to monitor learning Human or system

International Journal of Research in Social Sciences, vol.3, no.4, pp.14-17, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgisayar Destekli Metin Okunabilirliği Analizi

türk eğitim bilimleri dergisi, vol.7, no.4, pp.751-766, 2009 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kaygı Düzeyi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2009, no.3, pp.227-239, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

E-öğrenme ortamlarındaki öğrenme materyalleriyle etkileşim davranışlarının motivasyon ve öğrenme performansı üzerine etkileri

12th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.256

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2018), Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması

6th Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2018), Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

Kişisel Değişkenlere ve Akademik Başarına Göre Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıklarının İncelenmesi.

International Child and Information Safety Congress “Dijital Games., Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018

Dijital Ebeveynlik Yeterliklerine İlişkin Bir Veri Toplama Aracının Yapı Geçerliğinin İncelenmesi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.424-428

Educational Data Mining and Learning Analytics

ITTES 2017 - 5th International Instructional Technology Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

İlkokulda Üstün Yetenekli Öğrencilere Scratch ile Programlama Öğretim Süreci ve Öğrenciler Tarafından Üretilen Ürünlerin İncelenmesi.

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), Turkey, 11 - 13 October 2017

Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.32

Öğrenen Memnuniyetlerinin Modellenmesi Dinamik Uyarlanabilir Eğitsel Bir Hiper Ortam Uygulaması

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2016), 6 - 08 October 2016

Cognitive Traces from the Perspective of Students Navigation Patterns

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16 - 18 May 2016

Dijital Oyun Tabanlı Öğrenmeye Yönelik 2010 2016 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16 May - 18 August 2016

Üstün Yetenekli Öğrencilere Programlama Süreçlerinin Öğretilmesi Problem Tabanlı Öğretim Uygulamaları

IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2015), 8 - 10 June 2015

Olasılığa Dayalı Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları Tasarlarken Hangi Değişkenleri Kullanmalıyız

9nd International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2015), 20 - 22 May 2015

Bilgi Haritalarının Otomatik Oluşturulmasına Yönelik Olarak Geliştirilen Web Tabanlı Bir Uygulama

9nd International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2015), 20 - 22 May 2015

How to use Common Language when we talk about Instructional Design A Mathematical Modeling Study based on Intuitionistic Fuzzy Sets

International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2014), 20 - 22 May 2014

Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortamlarda Öğrenme Stili Göstergeleri

Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı (INTET 2014), 14 - 16 April 2014

Bayes Olasılık Kuramı ve Uyarlanabilir Öğretim Tasarımı

6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium, 4 - 06 October 2012

Web ortamında uygulanabilir örnek olay yöntemi

6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.208

Sharing teacher experiences of teaching with technology in the classroom: analysis, design and development process of a web-based case library

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3932-3940 identifier identifier

Books & Book Chapters

Factors That Enable or Hinder the Implementation of Game Development Activity in Learning Environments

in: Cognitive and Affective Perspectives on Immersive Technology in Education, Robert Z. Zheng, Editor, IGI Global, pp.267-288, 2020

Sosyal Ağ Analizi

in: Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri, Tolga Güyer, Halil Yurdugül, Soner Yıldırım, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.329-375, 2020

Bayes Ağları Yaklaşımı ile Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları

in: Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri, Tolga GÜYER, Halil YURDUGÜL, Soner YILDIRIM, Editor, Anı yayıncılık, Ankara, pp.203-325, 2020

Design and Development of an Instructional Program for Teaching Programming Processes to Gifted Students Using Scratch

in: Curriculum Development for Gifted Education Programs, Jessica Cannaday, Editor, IGI Global, pp.61-99, 2018

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ÖRNEK UYGULAMA

in: İNTERNET TEMELLİ EĞİTİM, Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.233-269, 2008