Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Analyzing responsibility perceptions of teacher candidates in student success in terms of different variables

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.38, no.169, pp.263-279, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

ACADEMIC SELF-EFFICACY SCALE: THE STUDY OF ADAPTATION TO TURKISH, VALIDITY AND RELIABILITY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.43, pp.174-185, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

THE EFFECT OF BIOLOGY TEACHERS' CLASSROOM MANAGEMENT PROFILES ON THE BIOLOGY COURSE MOTIVATION LEVEL OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.43, pp.25-36, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

EXAMINING TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES AND SELF-EFFICACY PERCEPTIONS TOWARDS THE COMPUTER ASSISTED EDUCATION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.38, pp.177-188, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

FACTORS PREDICTING TEACHERS' COLLECTIVE EFFICACY BELIEFS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.36, pp.119-128, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Teaching Modalities of Vocational High School Teachers

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.34, no.151, pp.104-116, 2009 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Adaptation of the academic self-efficacy scale to Turkish

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.33, pp.253-259, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Ev Ödevi

RİSTA-Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Çaydan-lık Dergisi, no.7, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Scale Development for Vocational High School Students' Resistance

JOURNAL FOR EDUCATORS TEACHERS AND TRAINERS, vol.12, no.3, pp.48-67, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigation of Reasoning Styles and Causal Attributions for success of Teacher Candidates of Teacher Candidates

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.Eğitim ve Toplum Özel Sayısı, pp.12-36, 2020 (Other Refereed National Journals)

Perception of Peace in Gifted Students ( Case of Kırıkkale)

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.28, pp.196-216, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının ”AIDS” Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapıları: Çizme-Yazma Tekniği Örneği

ANEMON Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2019, pp.115-129, 2019 (Other Refereed National Journals)

Pusuladan Öğrenme Stilleri: Mantık Makineleri

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.19, pp.1-33, 2019 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmen adaylarının Biyoloji Eğitimi Laboratuvar Dersine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.1218-1258, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A Development of The Habits of Mind Inventory

European Journal of Education Studies, vol.5, no.11, pp.198-214, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Could be Entanglement Regarded as A Sign of AUniverse Having Higher Dimensions?

Neuroquantology, vol.17, no.3, pp.86-93, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarıları İle Aritmetik Performanslarını Etkileyen Duyuşsal Değişkenlerin Belirlenmesi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.15, pp.1563-1594, 2018 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin ”Ödev” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.25, pp.135-162, 2018 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının “Sınıfta Disiplin Sağlamak” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.33, pp.26-37, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim: Öğretmen Adaylarının Tutumları ile İlişkili Olan Faktörler

Kesit Akademi Dergisi, vol.3, no.12, pp.462-480, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

21. yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.124-134, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.15, no.3, pp.755-781, 2016 (Other Refereed National Journals)

ENGLISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS OF LANGUAGE TEACHERS: A METAPHOR STUDY

International Journal of Languages’ Education and Teaching, no.2, pp.387-398, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Mikroskop Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi Bir Metafor Analizi Çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.17, no.1, pp.615-636, 2016 (Other Refereed National Journals)

TRT KURUMU NUN TRT OKUL KANALINDAKİ YAYINLARININ ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI AÇISINDAN ANALİZİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.28, pp.197-222, 2016 (Other Refereed National Journals)

Duygusal Semantik Farklılığa Göre Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yükledikleri Değerler

Kastomunu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.71-86, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının bilgisayar kavramı konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.357-401, 2014 (Other Refereed National Journals)

On the Concept of Respiration Biology Student Teachers Cognitive Structures and Alternative Conceptions

Educational Research and Reviews, vol.8, no.21, pp.2101-2121, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tuz Biyoloji Öğretmen Adaylarının Zihinsel Modelleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.244-255, 2013 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bakteri Konusundaki Bilişsel Yapılarının ve Alternatif Kavramlarının Belirlenmesi

Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.8, pp.885-910, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Most Important Concept of Transport and Circulatory Systems Turkish Biology Student Teachers Cognitive Structure

Educational Research and Review, vol.8, no.17, pp.1574-1593, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretim Süreci Öz Yeterlik Algısına Etkisi

İlköğretim Online-Elementary Education Online, vol.12, no.4, pp.1157-1172, 2013 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi ve Çizme Yazma Tekniğiyle Osmoz Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.12, pp.809-829, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gender and Experience as Predictor of Biology Teachers Education Process Self Efficacy Perception and Perception of Responsibility from Student Success

International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE, vol.4, no.3, pp.37-47, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

On the concept Microscope Biology Student Teachers Cognitive Structure

Educational Research and Reviews, vol.8, no.19, pp.1859-1874, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Scale for attitudes of secondary education students toward nuclear power: A scale development study

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, pp.206-211, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleri ile Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değerlendirilmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.3, pp.843-866, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biology self efficacy beliefs of the students studying in the department of biology and department of biology teaching

International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, no.1, pp.39-49, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul öncesi öğretmen adaylarının çoklu zeka alanlarının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.20-38, 2012 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Prospective Science Teachers Computer Self Efficacy

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.181-188, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Çevre Eğitimi Açısından Analizi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUSED), vol.7, no.1, pp.74-84, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUSED), vol.7, no.4, pp.97-109, 2010 (Other Refereed National Journals)

Analysis of high school students’opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values.

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.2, pp.2350-2356, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyoloji Öz Yeterlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.17, no.1, pp.111-124, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri ile Zeka Türleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.113-132, 2007 (Other Refereed National Journals)

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğretmen Öz Yeterlik İnançları Üzerine Bir Araştırma

Eğitim Araşırmaları, vol.24, pp.87-96, 2006 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öz yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.85-94, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim I Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Değerlendirilmesi

Eğitim ve Bilim, vol.29, no.131, pp.50-60, 2004 (Other Refereed National Journals)

Uzaktan Eğitim Ortamlarının Seçiminde Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Önemi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.48-55, 2003 (Other Refereed National Journals)

Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği

Eğitim ve Bilim, vol.27, no.123, pp.42-47, 2002 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği BÖLDYTÖ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.62-66, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Blokzincirine Dayalı Akıllı Eğitim Programı Önerisi

I.ULUSLARARASI EĞİTİMDE MÜKEMMELLİK KONGRESİ, Aydın, Turkey, 20 November 2021, vol.1, pp.36

Özel Yetenekli Öğrencilerin Zihin Alışkanlıklarının Gelişimi

IGATE '21 International Congress on Gifted and Talented Education, Turkey, 11 - 14 October 2021

TÜRKİYE’DE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ; DOKÜMAN ANALİZİ ÇALIŞMASI

3. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 16 May 2020, pp.143-155

Dijital Çağda Öğretimde Yeni Yaklaşımlar, Fen Bilimleri Öğretiminde Ters Yüz Sınıflar Modeli

I. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, Ankara, Turkey, 04 April 2020

Ortaokul Öğrencilerinin Mustafa Kemal ATATÜRK’e Yönelik Metaforik Algılarının Belirlenmesi

XII. International Congress Of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.234-245

Bir İdeolojik Aygıt Olarak Eğitim Programı

XII. International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1479-1495

ATATÜRK’ün Eğitimle İlgili Görüşleri Bağlamında Bir Eğitim Programı Nasıl Olmalıdır?

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1250-1266

Etkileşimli Tahta Kavramıyla İlgili İngilizce Öğretmen Adaylarının Zihinsel Modelleri

Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, 23 - 24 November 2019

Yer Temelli Eğitim Yaklaşımı Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi

V. TURKCESS- Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.1739-1756

8.Sınıf Öğrencilerinin Geometri Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2019, pp.97-109

Öğretmen Adaylarının ”Matematik” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2019, pp.85-95

Tasarımsal Düşünme Becerileri

UMTEB- 6.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır, Turkey, 11 - 12 April 2019, pp.84-103

Öğretmen Adaylarının Çizimlerinden ”Sınıfta Disiplin Sağlamak” Kavramına İlişkin Görüşlerinin Nitel Bir Analizi

International Congress on Social Sciences-2 TARAS SHEVCHENKO, Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2019, pp.499-512

Öğretmen Adalarının ”Nükleer Enerji Santrali” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi

International Congress on Social Sciences-2 TARAS SHEVCHENKO, Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2019, pp.513-525

Curriculums in the Context of Gender Perspective

Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo Hukuki Perspektifte Kadının Yeri, Samsun, Turkey, 5 - 09 December 2018, pp.75-92

Öğretmen Adaylarının ”Kadına Şiddet” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo Hukuki Perspektifte Kadının Yeri, Samsun, Turkey, 5 - 09 December 2018, pp.243-257

Öğretmen Adaylarının Bilişsel Çarpıtmaları ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.863-875

Gözlem Hiyerarşisi Modeline Göre Psikolojik Danışman Adaylarının Gözlem Düzeylerinin İncelenmesi

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimleri ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.788-795

Modern Fizik Kavramlarının Lise Düzeyinde Öğretimi

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimleri ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.806-828

Öğretmen Adaylarının ”Üniversite Eğitimi” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimleri ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.796-805

Öğretmenlerin ”Nükleer Enerji” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimleri ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.771-781

Bir Habitus Olarak Eğitim Programı

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosya Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.973-992

12. Sınıf Öğrencilerinin “Mikroskop” Kavramıyla İlgili Çizimlerinin Bilişsel Seviyelere Göre Analizi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.463-476

Lise Öğrencilerinin Çizimlerinde “AIDS” Kavramına İlişkin Görüşlerinin Nitel Bir Analizi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.448-462

İlkokul Öğrencilerinin “Zaman” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1034-1037

Ölçme ve Değerlendirme Konusunda Öğretmen Adaylarının Algıları

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.345

İlkokul Öğrencilerinin “Zaman” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları: Nitel Bir Analiz Örneği

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.338-339

Lise Öğrencilerinin Çizimlerinden “Ödev” Kavramına ilişkin Düşüncelerinin Analizi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.61

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Duyuşsal Değişkenler Açısından Matematik ve Aritmetik Performanslarının İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.279-280

İlkokul Öğrencilerinin Dünya Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018

Küreselleşme Ve Göç Konusunda Yapılmış Olan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi

II. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.146 Sustainable Development

Think, Act And Interact A Study On The Concept Of Culture

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.767

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim: Öğretmen Adaylarının Tutumları ile İlişkili Olan Faktörler

3. Cyrus International Congress of Education Research, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 7 December - 10 October 2017 Sustainable Development

İlkokul Öğrencilerinin “Okul” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

IX. International Congress Of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma için eğitime yönelik tutumlarını etkileyen faktörler

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 7 - 10 December 2017, pp.26-27

21. yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi

8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.55-56

Öğretmen Adaylarının Zihin Alışkanlıklarının Analizi: Fen Alanı Branşlarından Bir Örnek

IX.International Congrss Of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Lise Öğrencilerinin “Ödev” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

IX.International Congrss Of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvar kavramına yönelik görüşlerinin incelenmesi: Çizme-yazma tekniği örneği

IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1986-1987

Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Eleştirel Düşünme Becerileri Açısından Analizi

International Symposium On Social Studies Education VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.583-584

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kavramına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Çizme-Yazma Tekniği Örneği

IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1985-1986

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Biyoloji Dersi Örneği

International Contemporary Education Research Congress, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Başarısından Sorumluluk Algılarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

International Contemporary Education Research Congress, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ DUYGUSAL SEMANTİK DEĞERLER

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Boşaltım Kavramıyla İlgili Düşüncelerinin Analizi Nitel Araştırma Modelinde Hazırlanmış Bir Örnek

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ İLETİŞİM DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILARI YÖNÜNDE ANALİZİ

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇİZİMLERİNDE YUVA KAVRAMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ANALİZ

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

ÖĞRETİM TASARIMI ALANINDAKİ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ 2002 2014 META ANALİZ ÇALIŞMASI

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YUVA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kavramına İlişkin Görsel İmajları

7th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 13 - 15 April 2016

The Evaluation of Pre service Teachers Views towards Education for Sustainable Development in Terms of Sources of Information

14th International Teacher Education for Sustainable Development , Culture and Education, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016 Sustainable Development

Creativity Sense of Secondary Education Students Metaphor Analysis

ICCI - 2015The 3rd International Congress on Curriculum andInstruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

The Analysis of Biology Teachers Views about Biology Lesson Curriculum s Effects on the Development ofStudents Scientific Creativity

ICCI - 2015The 3rd International Congress on Curriculum andInstruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

Biyoloji öğretmen adaylarının kişilik tiplerine göre disiplin öz-yeterlik algılarının analizi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.985-986

Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının KPSS kapsamındaki alan sınavına yönelik görüşlerinin incelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.964-965

The perspectives of pre-service teachers about sustainable development

The Tenth International Congress of Qualitative Inquiry, Illinois, United States Of America, 21 - 24 May 2014, pp.155 Sustainable Development

The effect of classroom management course on self-efficacy of student teachers regarding teaching

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.791-795 identifier

The relationship among teacher efficacy, efficacy regarding teaching, and responsibility for student achievement

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.802-807 identifier

The relationship between personality types and self-efficacy perceptions of student teachers

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.786-790 identifier

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algılarının çevre tutumlarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi

V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.705-711

Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarının karşılaştırılması

V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.1586-1601

Dünya’da ve Türkiye’de üstün yetenekliler eğitiminin karşılaştırılması

V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.1451-1462

Basında Fatih Projesi

3. Eğitim Yönetimi Forumu, Nevşehir, Turkey, 12 - 13 October 2012, pp.84

Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin tarihçesi ve günümüzdeki uygulamalara yönelik öneriler

Uluslararası Türk Kültür ve Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları, 1 - 03 October 2012, pp.117-118

Türkiye'de öğrenim gören Orta Asya'lı öğrenciler ve karşılaştıkları sorunların incelenmesi

Uluslararası Türk Kültür ve Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012, pp.119-120

Öğretmen adaylarının çevre okuryazarlıklarının çevre eğitimi öz-yeterlik inançları üzerine etkisi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012, pp.79

Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi profillerine öğretmen öz-yeterlik algı düzeylerinin etkisi

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.1470-1479

The analyze of factors affecting pre service biology teachers teacher efficacy beliefs

12th Annual International Conference on Education, Atina, Greece, 24 - 27 May 2010, pp.87-98

The exploration of the attitudes of the science teacher candidates towards teaching profession

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2759-2764 identifier

Developing pedagogical content knowledge in preservice science teachers through microteaching lesson study

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2753-2758 identifier

An analysis of candidate teachers' attitudes towards learning

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2564-2568 identifier identifier

Analysis of biology candidate teachers' self-efficacy beliefs on environmental education

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2549-2553 Sustainable Development identifier identifier

An investigation into candidate biology teachers' self-efficacy beliefs related to the teaching process

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2559-2563 identifier identifier

Evaluation of Prospective Science Teachers Computer Self Efficacy

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), 19 - 23 September 2011

An Analysis of Candidate Teachers Towards Learning

World Conference on Educational Sciences, 3 - 07 February 2011, vol.2, pp.2564-2568

Affect of teacher candidates' academic self-efficacy beliefs on their motivations towards sciences

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2808-2812 identifier identifier

Analysis of variables that express perception of high school students towards the class environment of biology laboratories

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.1901-1905 identifier identifier

An assessment of the factors that influence biology teacher candidates' levels of academic self-efficacy

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2377-2382 identifier identifier

Analysis of high school students' opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2350-2356 Sustainable Development identifier identifier

Biyoloji öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlik algısının yordayıcı değişkenleri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Factors Affecting Biology Lesson Motivation of High School Students

Conference on Educational Sciences, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2137-2142

Factors affecting biology lesseon motivation of high school students

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2137-2142 identifier identifier

Lise öğrencilerinin nükleer enerji konusundaki bilgi ve bilgi kaynaklarının analizi

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Giresun, Turkey, 18 - 20 November 2009, pp.43-50

Lise Öğrencilerinin Türkiye deki Nükleer Enerji Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 November 2009

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Öz Yeterlik İnançlarını Etkileyen Faktörler

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 28 - 30 September 2005, vol.2, pp.811-815

Books & Book Chapters

SEMANTİK (ANLAMSAL) HARİTALAMA TEMELLİ ÖĞRENME- ÖĞRETME YAKLAŞIMI

in: Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-V, Ekici, Gülay, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.379-410, 2022

Bilimin Teknolojideki Uygulamaları

VİZE Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi., Ankara, 2021

Görüşme

in: SAGE Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitabı, Ekici, Gülay; Yeşilçınar, Sabahattin, Editor, VİZETEK Yayıncılık, Ankara, pp.589-612, 2021

BİLİM MERKEZLERİNDE STEM EĞİTİMİ

in: OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDA UYGULAMALI STEM EĞİTİMİ, Bakioğlu, Büşra; Çevik, Mustafa, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.103-143, 2021

DEĞİŞİK FİZİKSEL SENSÖRLER VE NANOTEKNOLOJİ

in: BİLİMİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI, Ekici, Gülay, Editor, Vize Basın Yayın Eğitim Öğretim Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.81-132, 2021

TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA DİJİTAL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIM DURUMU

in: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ, Ekici, Gülay, Editor, Vize Basın Yayın Eğitim Öğretim Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.325-404, 2021

Etkili İletişim ve Öğretim

in: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Tuncer, Murat, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.102-132, 2021

Değişik Fiziksel Sensörler ve Nanoteknoloji

in: Bilimin Teknolojideki Uygulamaları, Ekici, Gülay, Editor, VİZE Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi., Ankara, pp.81-132, 2021

Çeşitleme (Triangulation)

in: SAGE Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitabı, Ekici, Gülay; Yeşilçınar, Sabahattin, Editor, VİZETEK Yayıncılık, Ankara, pp.453-469, 2021

EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI

in: ÇAĞDAŞ BAKIŞ AÇISIYLA EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ve DEĞERLENDİRME, Ekici, Gülay; Soner Mehmet Özdemir, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.255-299, 2021

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ETKİNLİK DURUMUNA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR

in: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ, Ekici, Gülay, Editor, Vize Basın Yayın Eğitim Öğretim Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.291-324, 2021

Eğitim Psikolojisi

VİZE Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi., Ankara, 2020

21. Yüzyıl Becerileri ve eğitim Alanındaki Yansımaları

in: Eğitime Giriş, Halük Ünsal, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.407-450, 2020

Program Geliştirme ve Ders içerikleri

in: Eğitimde Program Geliştirme-Kuramdan Uygulama Örneklerine, Hasan Güner Berkant, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.203-262, 2020

İnsancıl (Hümanist) Yaklaşımlar ve Öğrenme

in: Eğitim Psikolojisi, Ekici Gülay, Editor, VİZE Yayıncılık, Ankara, pp.575-604, 2020

Öğrenme Stili Modelleri ve Öğrenme Stiline Dayalı Eğitim-Öğretim

in: Eğitim Psikolojisi, Ekici Gülay, Editor, VİZE yayıncılık, Ankara, pp.607-656, 2020

21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler

in: Eğitime Giriş, Ekici, Gülay, Editor, VİZETEK Yayıncılık, Ankara, pp.483-524, 2020

Bilgiyi İşlem Kuramı

in: Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları, Ekici, Gülay, Editor, VİZETEK Yayıncılık, Ankara, pp.196-256, 2020

Öğrenme Türleri-Öğrenme Stilleri

in: Eğitim Psikolojisi, Ataman, Ayşegül, Editor, Vize Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.263-283, 2019

The Investigation of Teacher’s Views on Teaching Profession: An Example of Drawing Technique

in: Current Research Examples on Educational Sciences in Turkey, Sami BASKIN, Yasin AKTAŞ, Editor, LAP Lambert Academy Publishing, pp.28-58, 2019

The Reasoning Styles Model

in: Current Research Examples on Edducational Sciences in Turkey, Sami BASKIN, Yasin AKTAŞ, Editor, LAP Lambert Academic Publishing, pp.59-91, 2019

Eğitim ve Sürdürülebilirlik

in: Sürdürülebilir Kalkınma, Nuretttin Özgen ve Mustafa Kahyaoğlu, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.71-91, 2019

Sürdürülebilir Çevre

in: Sürdürülebilir Kalkınma, Nuretttin Özgen ve Mustafa Kahyaoğlu, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.139-168, 2019

Eğitim ve Sürdürülebilirlik

in: Sürdürülebilir Kalkınma, Nurettin ÖZGEN ve Mustafa KAHYAOĞLU, Editor, Pegem Akademi, pp.72-89, 2019

İlkokul Öğrencilerinin Dünya Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖNEK ARAŞTIRMALAR, Adem İşcan, Editor, Nobel, Ankara, pp.771-786, 2018

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Etiği Dersine İlişkin Metaforik Algıları: Bolvadin Örneği

in: Bolvadin Araştırmaları, Prof. Dr. Mustafa GÜLER, Prof. Dr. Cantürk KAYAHAN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.1416-1449, 2018

Biyolojide Nanoteknolojinin Kullanımı

in: Biyolojide Özel Konular, Gülay EKİCİ, Editor, Paradigma Akademi basın ve Yayın Dağıtım, Çanakkale, pp.199-240, 2018

İlkokul Öğrencilerinin ”Zaman” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları:Nitel Bir Analiz Örneği

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖRNEK ARAŞTIRMALAR, Adem İşcan, Editor, NOBEL, Ankara, pp.787-806, 2018

İlkokul Öğrencilerinin Dünya Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

in: Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, Adem İşcan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Şti., Ankara, pp.771-786, 2018

İlkokul Öğrencilerinin ”Zaman” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları: Nitel Bir Analiz Örneği

in: Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, Adem İşcan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Şti., Ankara, pp.787-806, 2018

21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler

in: Eğitim Bilimine Giriş, Gülay EKİCİ, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.510-551, 2017

Sınıfta Zamanın Etkili Yönetimi

in: Sınıf Yönetimi, Mehmet Çağatay Özdemir, Editor, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Sti., Ankara, pp.155-177, 2017

Öğretim Yönetimi

in: Sınıf Yönetimi, Emin Karip, Editor, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Sti., Ankara, pp.77-112, 2017

Zihinsel Alışkanlıklara Göre Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı

in: Öğrenme Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları, GÜLAY EKİCİ, Editor, PEGEM Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.856-900, 2016

Bilgiyi İşleme Kuramı

in: Öğrenme Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları, GÜLAY EKİCİ, Editor, PEGEM Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.196-230, 2016

Şaşırtıcı Olaylarla Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı

in: Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları III, Ekici Gülay, Editor, PEGEM Akademi Yayınevi, Ankara, pp.382-420, 2015

Analysis of factors affecting pre service biology teachers’ teacher efficacy beliefs

in: Research on Teacher Education and Training, F. Doyran , Editor, Athens Institute for Education and Research, pp.87-99, 2013

Bireysel Farklılıklar ve Öğretime Yansımaları

in: Yeni Öğrenme Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri, Gülay Ekici, Meral Güven, Editor, PEGEM Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.40-82, 2013