Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Scale for attitudes of secondary education students towards nuclear power: A scale development study

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, cilt.5, sa.1, ss.395-406, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE EFFECT OF BIOLOGY TEACHERS' CLASSROOM MANAGEMENT PROFILES ON THE BIOLOGY COURSE MOTIVATION LEVEL OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.43, ss.25-36, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adaptation of the academic self-efficacy scale to Turkish

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.33, ss.253-259, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmen Adaylarının ”AIDS” Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapıları: Çizme-Yazma Tekniği Örneği

ANEMON Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2019, ss.115-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perception of Peace in Gifted Students ( Case of Kırıkkale)

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.28, ss.196-216, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pusuladan Öğrenme Stilleri: Mantık Makineleri

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.19, ss.1-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Öğretmen adaylarının Biyoloji Eğitimi Laboratuvar Dersine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.18, ss.1218-1258, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Could be Entanglement Regarded as A Sign of AUniverse Having Higher Dimensions?

Neuroquantology, cilt.17, sa.3, ss.86-93, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Development of The Habits of Mind Inventory

European Journal of Education Studies, cilt.5, sa.11, ss.198-214, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.944-972, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarıları İle Aritmetik Performanslarını Etkileyen Duyuşsal Değişkenlerin Belirlenmesi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.1563-1594, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin ”Ödev” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.25, ss.135-162, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının “Sınıfta Disiplin Sağlamak” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.33, ss.26-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim: Öğretmen Adaylarının Tutumları ile İlişkili Olan Faktörler

Kesit Akademi Dergisi, cilt.3, sa.12, ss.462-480, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI

İnternational Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.8, sa.28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21. yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.124-134, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Primary School Students’ Cognitive Structure on the Concept of “Home”: Sample of Life Science Course with a Qualitative Analysis

Journal of Computer and Education Research, cilt.5, sa.9, ss.1-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.15, sa.3, ss.755-781, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENGLISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS OF LANGUAGE TEACHERS: A METAPHOR STUDY

International Journal of Languages’ Education and Teaching, sa.2, ss.387-398, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Mikroskop Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi Bir Metafor Analizi Çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.17, sa.1, ss.615-636, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRT KURUMU NUN TRT OKUL KANALINDAKİ YAYINLARININ ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI AÇISINDAN ANALİZİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.28, ss.197-222, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygusal Semantik Farklılığa Göre Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yükledikleri Değerler

Kastomunu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.71-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının bilgisayar kavramı konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.357-401, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the Concept of Respiration Biology Student Teachers Cognitive Structures and Alternative Conceptions

Educational Research and Reviews, cilt.8, sa.21, ss.2101-2121, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretim Süreci Öz Yeterlik Algısına Etkisi

İlköğretim Online-Elementary Education Online, cilt.12, sa.4, ss.1157-1172, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gender and Experience as Predictor of Biology Teachers Education Process Self Efficacy Perception and Perception of Responsibility from Student Success

International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE, cilt.4, sa.3, ss.37-47, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bakteri Konusundaki Bilişsel Yapılarının ve Alternatif Kavramlarının Belirlenmesi

Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, sa.8, ss.885-910, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi ve Çizme Yazma Tekniğiyle Osmoz Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, sa.12, ss.809-829, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the concept Microscope Biology Student Teachers Cognitive Structure

Educational Research and Reviews, cilt.8, sa.19, ss.1859-1874, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuz Biyoloji Öğretmen Adaylarının Zihinsel Modelleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.244-255, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Most Important Concept of Transport and Circulatory Systems Turkish Biology Student Teachers Cognitive Structure

Educational Research and Review, cilt.8, sa.17, ss.1574-1593, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleri ile Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değerlendirilmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.3, ss.843-866, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biology self efficacy beliefs of the students studying in the department of biology and department of biology teaching

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, sa.1, ss.39-49, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi öğretmen adaylarının çoklu zeka alanlarının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.20-38, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of high school students’opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values.

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.2, sa.2, ss.2350-2356, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Prospective Science Teachers Computer Self Efficacy

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.181-188, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Çevre Eğitimi Açısından Analizi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUSED), cilt.7, sa.1, ss.74-84, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Assessment of the factors that influence biology teacher candidates’ levels of academic self-efficacy.

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.2, ss.2377-2382, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUSED), cilt.7, sa.4, ss.97-109, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Öz Yeterlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.111-124, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri ile Zeka Türleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.113-132, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğretmen Öz Yeterlik İnançları Üzerine Bir Araştırma

Eğitim Araşırmaları, cilt.24, ss.87-96, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Öz yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.85-94, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim I Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Değerlendirilmesi

Eğitim ve Bilim, cilt.29, sa.131, ss.50-60, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Eğitim Ortamlarının Seçiminde Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Önemi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.48-55, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği

Eğitim ve Bilim, cilt.27, sa.123, ss.42-47, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği BÖLDYTÖ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.62-66, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir İdeolojik Aygıt Olarak Eğitim Programı

XII. International Congress of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1479-1495

Ortaokul Öğrencilerinin Mustafa Kemal ATATÜRK’e Yönelik Metaforik Algılarının Belirlenmesi

XII. International Congress Of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.234-245

ATATÜRK’ün Eğitimle İlgili Görüşleri Bağlamında Bir Eğitim Programı Nasıl Olmalıdır?

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, ss.1250-1266

Etkileşimli Tahta Kavramıyla İlgili İngilizce Öğretmen Adaylarının Zihinsel Modelleri

Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, 23 - 24 Kasım 2019

Yer Temelli Eğitim Yaklaşımı Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi

V. TURKCESS- Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.1739-1756

Öğretmen Adaylarının ”Matematik” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019, ss.85-95

8.Sınıf Öğrencilerinin Geometri Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019, ss.97-109

Tasarımsal Düşünme Becerileri

UMTEB- 6.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2019, ss.84-103

Öğretmen Adaylarının Çizimlerinden ”Sınıfta Disiplin Sağlamak” Kavramına İlişkin Görüşlerinin Nitel Bir Analizi

International Congress on Social Sciences-2 TARAS SHEVCHENKO, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2019, ss.499-512

Öğretmen Adalarının ”Nükleer Enerji Santrali” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi

International Congress on Social Sciences-2 TARAS SHEVCHENKO, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2019, ss.513-525

Curriculums in the Context of Gender Perspective

Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo Hukuki Perspektifte Kadının Yeri, Samsun, Türkiye, 5 - 09 Aralık 2018, ss.75-92

Öğretmen Adaylarının ”Kadına Şiddet” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo Hukuki Perspektifte Kadının Yeri, Samsun, Türkiye, 5 - 09 Aralık 2018, ss.243-257

Öğretmen Adaylarının Bilişsel Çarpıtmaları ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.863-875

Modern Fizik Kavramlarının Lise Düzeyinde Öğretimi

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimleri ve Spor Kongresi, Hatay, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.806-828

Öğretmenlerin ”Nükleer Enerji” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimleri ve Spor Kongresi, Hatay, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.771-781

Gözlem Hiyerarşisi Modeline Göre Psikolojik Danışman Adaylarının Gözlem Düzeylerinin İncelenmesi

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimleri ve Spor Kongresi, Hatay, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.788-795

Bir Habitus Olarak Eğitim Programı

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosya Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.973-992

Öğretmen Adaylarının ”Üniversite Eğitimi” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimleri ve Spor Kongresi, Hatay, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.796-805

12. Sınıf Öğrencilerinin “Mikroskop” Kavramıyla İlgili Çizimlerinin Bilişsel Seviyelere Göre Analizi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.463-476

Lise Öğrencilerinin Çizimlerinde “AIDS” Kavramına İlişkin Görüşlerinin Nitel Bir Analizi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.448-462

İlkokul Öğrencilerinin “Zaman” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları: Nitel Bir Analiz Örneği

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.338-339

Lise Öğrencilerinin Çizimlerinden “Ödev” Kavramına ilişkin Düşüncelerinin Analizi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.61

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Duyuşsal Değişkenler Açısından Matematik ve Aritmetik Performanslarının İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.279-280

Ölçme ve Değerlendirme Konusunda Öğretmen Adaylarının Algıları

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.345

İlkokul Öğrencilerinin “Zaman” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1034-1037

İlkokul Öğrencilerinin Dünya Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyonkarahisar, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018

Küreselleşme Ve Göç Konusunda Yapılmış Olan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi

II. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, ss.146

Think, Act And Interact A Study On The Concept Of Culture

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyonkarahisar, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, ss.767

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim: Öğretmen Adaylarının Tutumları ile İlişkili Olan Faktörler

3. Cyrus International Congress of Education Research, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 7 Aralık - 10 Ekim 2017

İlkokul Öğrencilerinin “Okul” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

IX. International Congress Of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

21. yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi

8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.55-56

Öğretmen Adaylarının Zihin Alışkanlıklarının Analizi: Fen Alanı Branşlarından Bir Örnek

IX.International Congrss Of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Lise Öğrencilerinin “Ödev” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

IX.International Congrss Of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Öğretmen Adaylarının “Sınıfta Disiplin Sağlamak” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması

International Symposium On Social Studies Education VI, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.591-592

Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Eleştirel Düşünme Becerileri Açısından Analizi

International Symposium On Social Studies Education VI, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.583-584

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kavramına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Çizme-Yazma Tekniği Örneği

IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1985-1986

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Başarısından Sorumluluk Algılarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

International Contemporary Education Research Congress, Muğla, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2016

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Boşaltım Kavramıyla İlgili Düşüncelerinin Analizi Nitel Araştırma Modelinde Hazırlanmış Bir Örnek

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ DUYGUSAL SEMANTİK DEĞERLER

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇİZİMLERİNDE YUVA KAVRAMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ANALİZ

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YUVA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

ÖĞRETİM TASARIMI ALANINDAKİ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ 2002 2014 META ANALİZ ÇALIŞMASI

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ İLETİŞİM DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILARI YÖNÜNDE ANALİZİ

VIII. International Congress of Educational Research “Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kavramına İlişkin Görsel İmajları

7th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2016

The Evaluation of Pre service Teachers Views towards Education for Sustainable Development in Terms of Sources of Information

14th International Teacher Education for Sustainable Development , Culture and Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Creativity Sense of Secondary Education Students Metaphor Analysis

ICCI - 2015The 3rd International Congress on Curriculum andInstruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

The Analysis of Biology Teachers Views about Biology Lesson Curriculum s Effects on the Development ofStudents Scientific Creativity

ICCI - 2015The 3rd International Congress on Curriculum andInstruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

The effect of classroom management course on self-efficacy of student teachers regarding teaching

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.791-795 identifier

The relationship among teacher efficacy, efficacy regarding teaching, and responsibility for student achievement

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.802-807 identifier

The relationship between personality types and self-efficacy perceptions of student teachers

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.786-790 identifier

The analyze of factors affecting pre service biology teachers teacher efficacy beliefs

12th Annual International Conference on Education, Atina, Yunanistan, 24 - 27 Mayıs 2010, ss.87-98

The exploration of the attitudes of the science teacher candidates towards teaching profession

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.2759-2764 identifier

Developing pedagogical content knowledge in preservice science teachers through microteaching lesson study

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.2753-2758 identifier

An investigation into candidate biology teachers' self-efficacy beliefs related to the teaching process

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2559-2563 identifier identifier

Analysis of biology candidate teachers' self-efficacy beliefs on environmental education

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2549-2553 identifier identifier

An analysis of candidate teachers' attitudes towards learning

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2564-2568 identifier identifier

Evaluation of Prospective Science Teachers Computer Self Efficacy

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), 19 - 23 Eylül 2011

An Analysis of Candidate Teachers Towards Learning

World Conference on Educational Sciences, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.2, ss.2564-2568

Analysis of variables that express perception of high school students towards the class environment of biology laboratories

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.1901-1905 identifier identifier

An assessment of the factors that influence biology teacher candidates' levels of academic self-efficacy

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2377-2382 identifier identifier

Analysis of high school students' opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2350-2356 identifier identifier

Factors Affecting Biology Lesson Motivation of High School Students

Conference on Educational Sciences, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2137-2142

Factors affecting biology lesseon motivation of high school students

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2137-2142 identifier identifier

Lise Öğrencilerinin Türkiye deki Nükleer Enerji Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2009

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Öz Yeterlik İnançlarını Etkileyen Faktörler

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, cilt.2, ss.811-815

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma, Nuretttin Özgen ve Mustafa Kahyaoğlu, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.71-91, 2019

Eğitim ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma, Nurettin ÖZGEN ve Mustafa KAHYAOĞLU, Editör, Pegem Akademi, ss.72-89, 2019

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma, Nuretttin Özgen ve Mustafa Kahyaoğlu, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.139-168, 2019

The Reasoning Styles Model

Current Research Examples on Edducational Sciences in Turkey, Sami BASKIN, Yasin AKTAŞ, Editör, LAP Lambert Academic Publishing, ss.59-91, 2019

The Investigation of Teacher’s Views on Teaching Profession: An Example of Drawing Technique

Current Research Examples on Educational Sciences in Turkey, Sami BASKIN, Yasin AKTAŞ, Editör, LAP Lambert Academy Publishing, ss.28-58, 2019

İlkokul Öğrencilerinin ”Zaman” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları: Nitel Bir Analiz Örneği

Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, Adem İşcan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Şti., Ankara, ss.787-806, 2018

İlkokul Öğrencilerinin ”Zaman” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları:Nitel Bir Analiz Örneği

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖRNEK ARAŞTIRMALAR, Adem İşcan, Editör, NOBEL, Ankara, ss.787-806, 2018

İlkokul Öğrencilerinin Dünya Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖNEK ARAŞTIRMALAR, Adem İşcan, Editör, Nobel, Ankara, ss.771-786, 2018

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Etiği Dersine İlişkin Metaforik Algıları: Bolvadin Örneği

Bolvadin Araştırmaları, Prof. Dr. Mustafa GÜLER, Prof. Dr. Cantürk KAYAHAN, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.1416-1449, 2018

Biyolojide Nanoteknolojinin Kullanımı

Biyolojide Özel Konular, Gülay EKİCİ, Editör, Paradigma Akademi basın ve Yayın Dağıtım, Çanakkale, ss.199-240, 2018

İlkokul Öğrencilerinin Dünya Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi

Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, Adem İşcan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Şti., Ankara, ss.771-786, 2018

Öğretim Yönetimi

Sınıf Yönetimi, Emin Karip, Editör, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Sti., Ankara, ss.77-112, 2017

Sınıfta Zamanın Etkili Yönetimi

Sınıf Yönetimi, Mehmet Çağatay Özdemir, Editör, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Sti., Ankara, ss.155-177, 2017

21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler

Eğitim Bilimine Giriş, Gülay EKİCİ, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.510-551, 2017

Bilgiyi İşleme Kuramı

Öğrenme Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları, GÜLAY EKİCİ, Editör, PEGEM Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.196-230, 2016

Zihinsel Alışkanlıklara Göre Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı

Öğrenme Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları, GÜLAY EKİCİ, Editör, PEGEM Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.856-900, 2016

Şaşırtıcı Olaylarla Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı

Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları III, Ekici Gülay, Editör, PEGEM Akademi Yayınevi, Ankara, ss.382-420, 2015

Analysis of factors affecting pre service biology teachers’ teacher efficacy beliefs

Research on Teacher Education and Training, F. Doyran , Editör, Athens Institute for Education and Research, ss.87-99, 2013

Bireysel Farklılıklar ve Öğretime Yansımaları

Yeni Öğrenme Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri, Gülay Ekici, Meral Güven, Editör, PEGEM Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.40-82, 2013