Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Developing Reading, Reading Comprehension and Motivation: An Action Research Study

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.46, no.205, pp.69-92, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

Reading Disabilities and Intervention: An Action Research

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.198, pp.17-35, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Effects of Choral, Repeated and Assisted Reading Strategies on Reading and Reading Comprehension Skills of Poor Readers

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, no.193, pp.159-179, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Improving the Reading Skills of a Students with Reading Difficulties: An Action Research

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, no.193, pp.143-158, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

A Case Study Regarding Definition and Solution of Reading and Comprehensive Problems

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.171, pp.361-377, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Pre-service teachers' use of reading strategies in their own readings and future classrooms

TEACHING AND TEACHER EDUCATION, vol.26, no.4, pp.878-884, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Reading and Writing Disability and an Action Research: A Sample from Second Grade

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, no.3, pp.685-707, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Dördüncü Sınıf Öğrencilerin Kalem Tutuşlarının Ergonomik Unsurlar Açısından İncelenmesi.

Uluslararası Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-14, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Primary School Students and Teacher’xxs Opinions about Summary Writing: A Qualitative Analysis

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.3, pp.637-651, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Reading Difficulty and its Remediation: A Case Study

European Journal of Educational Research, vol.8, no.4, pp.1269-1286, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

BİTİŞİK EĞİK YAZI BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ

Turkısh Studies, vol.13, no.4, pp.299-320, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship between Fourth-Grade Primary School Students’xx Story-writing Skills and Their Motivation to Write

Universal Journal of Educational Research, pp.2772-2779, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Rehberli Okuma Yöntemi: Bir Eylem Araştırması ,

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.1633-1658, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of an Enrichment Reading Program on the Cognitive Processes and Neural Structures of Children Having Reading Difficulties.

International Electronic Journal of Elementary Education, vol.9, no.4, pp.809-828, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Teaching Mental Imagery on Reading Comprehension, Reading Attitude, and Vividness of Mental Imagery Skills of 4th Graders

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, no.1, pp.63-80, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Effects of Repetitive Reading and PQRS Strategy in the Development of Reading Skill

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.63, pp.225-242, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Okuma Güçlüğünün Giderilmesine Yönelik Bir Uygulama Akıcı Okuma Stratejilerinin Kullanımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.7-21, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Improving Reading Skills of Fourth Grade Elemantary Student Who Has Reading Disability

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.4, no.2, pp.4-16, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yapılandırılmış Akıcı Okuma Yönteminin 3. Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma ile Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.125-141, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Özetleme Stratejileri

International Journal of Language Academy, vol.4, no.5, pp.36-48, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türkçe Dersi Öğrenme Öğretme Sürecinin Anlama Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.268-300, 2013 (Other Refereed National Journals)

Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesineyönelik bir program önerisi.

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anlamaya Yönelik Nasıl Sorular Soruyoruz?

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma Motivasyonu ve Okuma Aışkanlıkları Arasındaki İlişki

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 5 sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.3, pp.793-815, 2011 (Other Refereed National Journals)

Metinlerden Anlam Kurma

TÜBAR, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Okulları 5. Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Okuma Metinleriyle İlgili Soruların Analizi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yazı Öğretimi

Milli Eğitim, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hikaye Haritası Yöntemiyle Metin Öğretimi

Mili Eğitim, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okuma Metinlerindeki Soruların Sınıflandırılması

Egitim Ve Bilim-Education And Science, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Becerilerin Gelişimi Açısından İş Birliğine Dayalı Öğrenme

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 20 October 2019

Okuma, Okuduğunu Anlama ve Okuma Motivasyonunun Geliştirilmesi: Bir EylemAraştırması

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.169-170

ZAYIF OKUYUCULARIN ÇEVRİMİÇİ ANLAMA SÜRECİ HAKKINDA BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

18. Uluslararası Sını Öğretmenliği Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019

Öğretmen Yetiştirme: Sorunlar ve Öneriler

Öğretmen Yetiştirme: Sorunlar ve Öneriler, 24 November 2017

4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerin Kalem Tutuşlarının İncelenmesi.

9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 2017., 2 November - 04 December 2017

21. Yüzyılda Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 19 - 21 October 2017

Sınıf Öğretmenliği ve Sorunlar

4. Uluslararası İlköğretim Eğitimi Konferansı, 18 - 24 September 2017

OKUMA YAZMA GÜÇLÜĞÜNÜN GİDERİLMESİNE ODAKLI EYLEM ARAŞTIRMASI: İKİNCİ SINIF ÖRNEĞİ

16th International Primary Teacher Education SymposiumEuropean University of Lefke, 8 - 11 May 2017

Okuma-yazma güçlüğü yaşayan bir ilkokul öğrencisinin okuma-yazma becerilerinin geliştirilmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KKTC, Turkey, 8 - 11 May 2017

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 24 - 26 April 2017

Sınıf Öğretmenliği

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 18 - 24 April 2017

OKUMA VE OKUMA GÜÇLÜKLERİ NÖROGÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

1 5 . U L U S L A R A R A S I S I N I F Ö Ğ R E T M E N L İ Ğ İ E Ğ İ T İ M İ SEMPOZYUMU, 11 - 14 May 2016

İLKOKUL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE NİTELİK ARAYIŞI

1 5 . U L U S L A R A R A S I S I N I F Ö Ğ R E T M E N L İ Ğ İ E Ğ İ T İ M İ SEMPOZYUMU, 11 - 14 May 2016

OKUMA GÜÇLÜĞÜ PROBLEMİ YAŞAYAN BİR ÖĞRENCİNİN OKUMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNEYÖNELİK BİR ÇALIŞMA

1 5 . U L U S L A R A R A S I S I N I F Ö Ğ R E T M E N L İ Ğ İ E Ğ İ T İ M İ S E M P O Y U M U, 11 - 14 May 2016

PERİ MASALLARI ÜZERİNE METİNLERARASI YAZMA ÇALIŞMALARI

1 5 . U L U S L A R A R A S I S I N I F Ö Ğ R E T M E N L İ Ğ İ E Ğ İ T İ M İ S E M P O Y U M U, 11 - 14 May 2016

KELİME OKUMA BECERİSİ VE SÖZEL ÇALIŞMA BELLEĞİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİ YORDAMASI

1 5 . U L U S L A R A R A S I S I N I F Ö Ğ R E T M E N L İ Ğ İ E Ğ İ T İ M İ S E M P O Y U M U, 11 - 14 May 2016

Sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve yeterlik algıları Türkiye Örneği

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2015

Books & Book Chapters

Okuma Yazma Güçlüğünün Giderilmesine Yönelik Bir Öğretmen Araştırması

in: İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk, Sinan Olkun, Mehmet Engin Deniz, Mehmet Toran, Mehmet Hayri Sarı, Halil Kamışlı, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.385-408, 2019

Metinlerarası Öğretim ve Anlam Kurma

in: Türkçe Öğretimi: Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin, Hayati Akyol, Ayfer Şahin, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.183-210, 2019

Dil Bilgisi ve İmla Öğretimi

in: Türkçe Öğretimi:Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin, Hayati Akyol, Ayfer Şahin, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.213-241, 2019

Development of The Reading and Writing Skills of a 2nd Grade Student with Reading and Writing Difficulties

in: New Horizons in Educational Sciences I, Turhan Çetin, Ayfer Şahin, Almasa Mulalic, Nudzejma Obralic, Editor, Lambert Academic Publishing, Riga, pp.40-71, 2018

Türkçe Öğretim Yöntemleri

PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2016

Towards small-group mentoring in Turkey

in: Bridge over troubled water New perspectives on teacher induction, H. L. Heikkinen, L. Swachten, & H. Akyol , Editor, PEGEM, Ankara, pp.164-183, 2015