Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Early childhood teacher candidates' qualifications in science teaching

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.1, pp.373-390, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Relationship between the Motivation Levels and Emotional Intelligence Levels of the Preschool Children

International Online Journal of Educational Sciences, , vol.13, no.1, pp.218-237, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarının Akademik Benlik Saygıları İle Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES),, vol.6, no.2, pp.473-494, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Effect of the Social Skill Education on the Academic Self Respect and Problem Solving Skills of the Pre-School Children

International e-Journal of Educational Studies, vol.4, no.8, pp.176-189, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

60-72 Aylık Göçmen Afgan Çocuklara Uygulanan Sosyal Uyum ve Beceri Programının Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-23, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the Relationship Between Attachment Patterns and Motivational Levels of Preschool Children

SDU International Journal of Educational Studies, vol.6, no.2, pp.101-113, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin İletişim Becerileri ile Çocuklarının Sosyal Becerileri ve Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.3, pp.1707-1734, 2019 (International Refereed University Journal)

Investigation of the Effect of Social Skills Training on the Motivation Levels of Preschool Children

lnternational Electronic Journal of Elementary Education, vol.11, no.5, pp.477-486, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

AN INVESTIGATION ON THE PEER RELATIONSHIP OF CHILDREN IN NEED OF PROTECTION

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.68, pp.987-995, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeğinin (PERİK) Geçerlik Güvenirlik Çalışması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.756-786, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Motivasyon Düzeyleri ile Sosyal Becerileri ve Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.8, pp.587-602, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Benlik Algılarının Bazı Değişkenler ve Motivasyon Düzeyi İle İlişkisinin İncelenmesi

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.4, no.12, pp.606-620, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

the Journal of Academic Social Sciences, vol.5, no.65, pp.26-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ DEĞER DAVRANIŞLARI İLE MOTİVASYON DÜZEYLER

The Journal of International Educational Sciences, vol.5, no.16, pp.1-15, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study On The Relation Between The Value Behaviour And Problem Solving Skills Of The Pre-School Children.

European Journal of Education Studies, vol.3, no.4, pp.1-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adaptation Study of The Motivation Scale for The Preschool Children (DMQ18)

International Journal of Academic Research, vol.4, no.2, pp.1-14, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on Preschool Children's Perceptions of Moral and Social Rules.

International Journal of Humanities and Social Science , vol.4, no.11, pp.149-159, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Research on Pre-School Teacher Canditates About Individual Values and Social Problem Solving Skills

. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.10, pp.366-383, 2014 (International Refereed University Journal)

Effects of Parents’ Marital Adjustment And Perceived Socıal Support on Preschool Chıldren’s Social Skills

Educational Research International, vol.1, no.2, pp.95-105, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

). Valıdity and Reliability Study of The Social Support Scale for Preschool Children

Asian Journal of Management Sciences and Education,, vol.2, no.1, pp.19-28, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investıgatıon On The Relatıonshıps Among Burnout Levels Of Preschool Teacher Traınees, Certaın Varıables And Socıal Support.

Internatıonal Journal of Academıc Research, vol.4, no.1, pp.154-161, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An Investigation on Couples’ Perceived Social Support In Terms of Some Certain Characteristics of the Family

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.167-181, 2012 (International Refereed University Journal)

Impact Of Socıal Skıll And Problem Behavıor Traınıng Program On Chıldren Attendıng Preschool; A Survey

Academic Research International, vol.2, no.2, pp.321-330, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Parent Involvement Activities From Parents’ Point of View.

International Journal of Academic Research, vol.6, pp.421-425, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Öncesi Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleriyle Başa Çıkmada Ailenin Rolü

Aile ve Toplum, vol.6, no.22, pp.9-18, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.6, pp.493-517, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerin Eğitim Programlarını Planlanma Ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TheJournal of International SocialResearch, vol.2, no.6, pp.373-387, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması.

Mesleki Eğitim Dergisi, vol.4, no.1, pp.173-198, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitim Programında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi

Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, vol.5, no.17, pp.30-39, 2009 (Other Refereed National Journals)

Identifying the General Ideas, Attitudes and Expectations Pertaining to Science Activities of the Teachers Employed in Preschool Education

Journal of Turkish Science Education, vol.5, no.2, pp.82-94, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Why Has There Been A Requirement for parent education Programmes? Why are parent education programmes important?

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.7, pp.7-12, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aile Eğitim Programlarına Baba Katılımının Önemi.

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, vol.18, no.1, pp.39-47, 2007 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

1st Internatıonal Hazar Scıentıfıc Research Conference, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, vol.5, pp.267-276

Okul Öncesi Dönemdeki Korunmaya Muhtaç Çocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma Durumları Üzerine Bir İnceleme

1. Internatıonal Baku Conference of Scıentıfıc., Baku, Azerbaijan, 21 - 22 August 2020, vol.5, pp.279-293

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançları Üzerine Bir İnceleme

IV. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi’, Ankara, Turkey, 4 - 05 April 2019, pp.106-119

Korunmaya muhtaç çocukların akran ilişkileri üzerine bir inceleme.

6.Uuslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi-IECEC-UOEK-2-5 Ekim-2019,Kars/Türkiye., Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, vol.12, pp.987-995

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Epistemik İnançları ile Yılmazlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

6.Uuslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi-IECEC-UOEK-, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, vol.1, pp.1030-1031 Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-72 Aylık Çocukların Yaşam Kalitesi ile Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi.18-21 Ekim 2017.Ankara-Türkiye., Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.5, pp.157-173

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Duygusal Zeka Düzeylerinin Öğretmenlerinin Bazı Özelliklerine Göre İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, vol.2, pp.84-110

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygusal Zeka Düzeyleri İle Akran İlişkileri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

International Science Symposium”Quality in Science”, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 2016, vol.12, pp.40-57

Research On The Correlations Between Emotional Questioning Eq Level And Life Satisfactions Of Parents And Social Skills Of Pre School Children

The 1st International Conference on Studies in Education (ICOSEDU’2016), Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016 Creative Commons License

2013 Okul Öncesi Eğitim Programı ve Denetiminde Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler

Eğitim Yönetiminde ve Denetiminde Yeni Yaklaşımlar. GAIQUVET Comenius Reggio Projesi Uluslararsı Konferans, Ankara, Turkey, 14 - 15 May 2015 Creative Commons License

An Investigation of Preservice Pre-School Teachers' Resilience Skills

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.4040-4046 identifier

ANALYSIS OF THE LIFE SATISFACTION OF PRESCHOOL PROSPECTIVE TEACHERS ACCORDING TO SOME VARIABLES

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.4175-4181 identifier

An Investigation on Candidate Preschool Teachers’ Communication Skills and Emotional Intelligence

New trends on Global Education Conference (GEC–12). 2012, September 24- 26. Girne-Kıbrıs, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 26 September 2013, vol.14, pp.297-305 Creative Commons License

Öğretmenlerin Programlarında Yer Verdikleri Aile Katılım Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi.

Uluslararası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim Kongresi, , Trabzon, Turkey, 30 April - 03 May 2008, pp.301-309

Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Çocuk İletişimi.

Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu IV. Özel Tevfik Fikret Okulları, Ankara, Turkey, 17 November 2007, vol.1, pp.103-105

Books & Book Chapters

Matematik ve Müzik.14. Bölüm..

in: Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi, Elif Dağlıoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.279-300, 2020

Matematik ve Fen. 9. Bölüm.

in: Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi., Elif Dağlıoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.159-178, 2020

Overview of DMQ 18, current research, and preliminary norms.

in: Assessing mastery motivation in children using the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ, G. A. Morgan, H.-F. Liao, K. Józsa, Editor, Gödöllő: Szent István Egyetem.., Gödöllő, pp.65-85, 2020

Okul Öncesi Eğitimde Yaklaşımlar ve Programa Yansımaları

in: Okul Öncesi Eğitimde Program, Saide ÖzbeySerap Demiriz, Editor, Lisans, İstanbul, pp.387-404, 2019

Fransa

in: Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi Bölüm , Yasemin Aydoğan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-495, 2017

Okul Öncesi Eğitim Programı.

in: ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Konu Anlatımlı Kitap. , b, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.387-404, 2016

Davranış Bozulukları

in: Davranış Yönetimi, Arzu Özyürek, Editor, Vize, pp.62-92, 2016

Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleri

in: Çocuk Ruh Sağlığı, Yasemin Aydoğan Gülümser Gültekin AKDUMAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.173-178, 2015

A study on the attitudes of pre-schoolteacher candidates towards cheating,

in: Multidisciplinary Perspectives on Education, Hasan Arslan,Georgeta Raţă,Ercan Kocayörük and Mehmet Ali İçbay, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle Upon Tyne, pp.105-119, 2014

Okul Öncesi Eğitimde Program.

in: İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. , Fatma Alisinanoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.118-131, 2013

5 7 Yaş Çocukları İçin Dil Etkinlikleri

Efil Yayınevi, Erken Çocukluk Eğitimi Dizisi 3, Ankara, Ankara, 2012

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında İç Mekânların Düzenlenmesi.

in: Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri. , fatma alisinanoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.147-170, 2012