Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dördüncü Sanayi Devriminde Çalışmanın Anlamı ve Kariyer Psikolojik Danışmanlığı

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.1-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk, Yalnızlık ve Sabır Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.22, ss.878-894, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zorbalıkta Seyirci Müdahale Ölçeği’nin (ZSMÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.9, sa.54, ss.965-985, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Review on University Students’ Resilience and Levels of SocialExclusion and Forgiveness

International Education Studies (IES), cilt.12, sa.10, ss.50-59, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Facebook Yoğunluğunun Bazı Kişilik Özellikleri ile İlişkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.121-139, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öznel Niteliklerine Göre Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.47-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarında Kendini Toparlama Gücünün Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.29-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the Relationships between Facebook Intensity, Fear of Missing Out, and Smartphone Addiction

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.6, sa.1, ss.91-113, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Üniversite öğrencilerinin risk alma tutumları ile kimlik statüleri ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The predictor role of commitment to career choices in career adaptability and career optimism.

Researcher: Social Science Studies, cilt.6, sa.1, ss.302-314, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Facebook Yoğunluğu Ölçeği’nin (FYÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Faktör yapısı ve güvenirliğinin incelenmesi.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.91-101, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Five-Factor Personality Characteristics and Self-Esteem as Predictors of Personal Indecisiveness

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.31, sa.1, ss.112-124, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Duygusal ve kişilik ilişkili kariyer karar verme güçlükleri ölçeğinin kısa formu

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.5, sa.42, ss.244-255, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Yordayıcıları Olarak Algılanan Sosyal Destek ve Cinsiyet

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.241-257, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of Career Indecision Level of High School Students Relationships with Personal Indecisiveness and Anxiety

THE ONLINE JOURNAL OF COUNSELING AND EDUCATION, cilt.2, sa.3, ss.46-58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kariyer Kararsızlığı ile Mesleki Karar Verme Öz Yetkinlik ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiler

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.32, sa.2, ss.459-477, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma anlayışı envanterinin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.4, sa.38, ss.147-158, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Çalışma Anlayışının Yordayıcıları

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, sa.1, ss.205-226, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Çalısma Anlayısının Yordayıcıları

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.205-226, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi

POLİTEKNİK, cilt.13, sa.4, ss.319-325, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite öğrencilerinin çalışma anlayışının temel psikolojik ihtiyaçlarla ilişkisi

3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES’xx11), 22 - 25 Haziran 2010

Kariyer karar verme belirsizliğine tolerans ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

VIth International Eurasian Educational Research Congress/ EJERCongress 2019, 19 - 22 Haziran 2019

Ortaokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

Üniversite öğrencilerinin bağlanma stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 13 - 15 Haziran 2019

Facebook kullanım yoğunluğunun bazı kişilik özellikleri ile ilişkisi

III. INES International Education and Social Science Congress (ESS - 2018)., 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımlarının bazı demografik değişkenler açısından İncelenmesi.

III. INES International Education and Social Science Congress (ESS - 2018), 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Kariyer uyumluluğunda mutluluk, sosyal destek ve gelecek zaman yöneliminin yordayıcı rolü.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH-2017), 7 - 08 Aralık 2017, ss.133

Facebook kullanımı, akıllı telefon bağımlılığı ve gelişmeleri kaçırma korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi.

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Alanya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.333

Kariyer karar verme güçlükleri ve kariyer karar verme profilleri arasındaki ilişkiler.

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Alanya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.336

Kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliğinin kariyer seçimlerine bağlılık ile ilişkisi.

IV th International Eurasian Educational Research Congress., 11 - 14 Mayıs 2017, ss.910-911

Facebook Yoğunluğu Ölçeği’nin (FYÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Faktör yapısı ve güvenirliğinin incelenmesi.

IV th International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1538-1540

Kariyer karar verme profilleri ölçeğinin genç yetişkin örnekleminde faktör yapısının ve güvenirliğinin incelenmesiç

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2017, ss.2967-2969

Career decision making profiles of Turkish adolescents

2016 Biennial Conference: Society for Vocational Psychology, 16 - 17 Mayıs 2016

Ergenlerin kariyer gelişiminde akran kariyer eğitim modeli

II.ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2014, ss.115-118

KİŞİLİK ve BELİRLİ ALANLARA ÖZGÜ RİSK TUTUMLARI

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Kişilik ve risk alma arasındaki ilişkilerin incelenmesi

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Üniversite öğrencilerinin çalışma anlayışının yordayıcıları olarak kişisel kararsızlık ve öz saygı

Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler ve Yansımaları Konferansı (ICONTE), 11 - 13 Kasım 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Teknoloji bağımlılığına yönelik ölçekler

Teknoloji bağımlılıkları, Şahin Cengiz,Selim Günüç, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.315-353, 2020

Yansıtma becerileri: Başka sözcüklerle açıklama

Yardım sanatını öğrenme: Temel yardım becerileri ve teknikleri, Bacanlı Feride, Yüksel Galip, Editör, Pegem, Ankara, ss.88-104, 2019

Öğrenme Psikolojisi

Eğitim Psikolojisi, Şahin, Cengiz, Editör, Nobel, Ankara, ss.157-173, 2019

Yaşam boyu gelişim

Psikolojiye giriş, Şerife Işık, Editör, Pegem, Ankara, ss.216-269, 2019

Ergen kariyer gelişimi.

Kariyer gelişim kuramlarının kariyer danışmasına uygulanması., Bacanlı Feride, Öztemel Kemal, Editör, Pegem, ss.209-239, 2017

Sınıfın fiziksel çevresinin düzenlenmesi

Sınıf yönetimi, Yüksel Galip, Büyükalan Filiz Sevil, Editör, Pegem, ss.89-116, 2017

Davranışçı Terapi

Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları:Kavramlar ve Örnek Olaylar, Nilifer Voltan Acar, Editör, Nobel, Ankara, ss.250-295, 2014