Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The relationship between mothers' attitudes towards child rearing and their children's emotion management skills

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.21, no.1, pp.87-92, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The relationship between various familial characteristics and peer bullying of 12-15 years old delinquent and nondelinquent children

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.12, no.1, pp.76-83, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A study of the self-concepts of 9-14 year-old children with acute and chronic diseases

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.35, no.3, pp.329-338, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Okul Öncesi Çocuklarının Psikolojik Sağlamlıklarının Akran Zorbalığı Davranışları ile İlişkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.20, no.1, pp.107-123, 2022 (Other Refereed National Journals)

Öğretimde Bilinçli Farkındalık: Okul Öncesi Öğretmenleri Örneği

The Journal of International Educational Sciences, vol.9, no.30, pp.85-110, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AHLAKİ KURAL ALGISI İLE ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

PESA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL STUDIES, vol.8, no.1, pp.17-26, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Annelerinin Empati Becerileri İle İlişkisi.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.77, pp.134-151, 2021 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Dönem Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.24, no.83, pp.323-342, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi.

Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, no.2, pp.157-173, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öz Düzenleme Düzeylerinin Annelerinin Empatik Becerileri İle İlişkisi.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research,, vol.13, no.70, pp.633-643, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation of the Effect of Preschool Children’s Prosocial Behaviors on Their Peer Plays, I 5(12): 763-788.

İnternational Journal of Education Technology and Scientific Researches,, vol.5, no.12, pp.763-788, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation of The Relationship Between Social Skills and Self-Regulation Skills of 4-5-Year Old Children

Educational Research International, vol.8, no.3, pp.16-27, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Peer Bullying During (Bully-Vıctım-Passıve Bully) Preschool Period

Educational Research International, vol.8, no.4, pp.1-10, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

5-6 Yaş Çocuklarının Öz Düzenleme Becerilerinin Okul Uyumu İle İlişkisi. The Relatıonshıp Between School Adaptatıon Of Self-Regulatory Skılls Of 5-6 Years Of Chıldren

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research,, vol.12, no.63, pp.867-883, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of the Safety of Children’s Playgrounds: The Case of Ankara and Samsun.

Turkish Studies Educational Sciences, vol.13, no.19, pp.1313-1329, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Review of Relationship Between Children’sAttachment Styles and Their Social Behaviors.

Educational Research International, vol.7, no.2, pp.33-42, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

School Phobia and Adaptation Problem in Preschool Perıod.

Academic Research International., vol.8, no.3, pp.167-177, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The factors affecting the Science Arts Center administrators.

Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol.5, no.2, pp.41-53, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yasa ve Yönetmelikler Işığında Geçmişten Günümüze Özel Yetenekli Çocukların Hakları.

Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-11, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Review of Relationship Between Children’xxs Attachment Styles and Moral Rule Perception

Academic Research International, vol.8, no.2, pp.174-182, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Analysis of The Influence of Mother Attachment Styles of Children on Their Level of Emphatic Skills.

Academic Research International, vol.8, no.2, pp.89-96, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Review of Relationship Between Children’xxs Attachment Styles And Their Social Rule Perception.

Educational Research International, vol.6, no.4, pp.1-10, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of The Attitudes of The Parents Towards Sexually Abused Children in Terms of Different Variables

Educational Research International, vol.6, no.2, pp.1-17, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yasa ve yönetmelikler ışığında geçmişten günümüze özel yetenekli çocukların hakları

Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-11, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The factors affecting the Science Arts Center administrators. Journal for the Education of Gifted Young Scientists

Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol.5, no.2, pp.41-53, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

REVIEW OF PROFESSIONAL ETHICS UNDERSTANDING OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF SOME VARIABLES

Academic Research International, vol.7, no.4, pp.77-94, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Methods of Dealing with Problematic Behaviours Faced by Pre School Teachers

Middle-East Journal of Scientific Research, vol.24, no.11, pp.3388-3394, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

6 Yaş Grubu Çocukların Duygusal Zekalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.22, pp.368-384, 2016 (Other Refereed National Journals)

6 Yaş Grubu Çocukların Duygusal Zeka Düzeyleri İle Empatik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.43, pp.1353-1360, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

6 Yaş Grubu Çocukların Duygusal Zekaları İle Annelerinin Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Journal of Family, Child and Education, vol.8, no.1, pp.34-46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE OF CHILDREN IN 6 AGES AND THEIR MOTHERS STYLE OF HUMOR

Academic Research International, vol.7, no.3, pp.87-101, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerinde Problem Çözme Becerisi Kazandırmaya Yönelik Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

INESJOURNAL (The Journal of International Education Science, vol.2, no.3, pp.102-114, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri ile Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.37, pp.673-683, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation Of The Relationship Between Social Skill Levels Of 60 Month Children And Over With Preschool Education And Child Rearing Attitudes Of Their Mothers

Academic Research International, Part-II: Social Sciences and Humanities, vol.6, no.2, pp.222-231, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul öncesi sosyal beceri destek projesinde geliştirilen ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin tanıtımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.74-83, 2015 (Other Refereed National Journals)

Engelli Çocukların Eğitim Hakkı Ulusal Yasalar Ve Yönetmelikler İle Uluslararası Sözleşmeler Açısından Engelli Çocukların Eğitim Hakkı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.153-160, 2015 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Eğitimi Alan 60 Ay Ve Üzeri Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Kırıkkale İli Örneği

ACED Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.3, no.5, pp.61-81, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysıs Of The Attıtudes Of The Preschool Teachers Towards Sexually Abused Chıldren In Terms Of Dıfferent Varıables

Academic Research International, Part-II: Social Sciences and Humanities,, vol.6, no.3, pp.183-194, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Babalarin Babalik Rolü Algilari İle Eş Destek Düzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.38, pp.1059-1070, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SPORA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

International journal of Science Culture and Sport, vol.3, no.11, pp.103-115, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitimi Alan 60 Ay Ve Üzeri Çocukların Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Kırıkkale İli Örneği

UHBAB Uluslararası Hakemli Akademik Beşeri Bilimler Dergisi, vol.4, no.14, pp.77-101, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Portfolyo İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

ACED Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.3, no.6, pp.35-59, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Sosyal Beceri Eğitim Programı Pilot Çalışmasının Değerlendirilmesi

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi,, vol.7, pp.72-89, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Beceri Eğitici Eğitim Programının Etkililiği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.1, no.1, pp.74-83, 2014 (Other Refereed National Journals)

Üniversitelerin Okul Öncesi Lisans ve Lisans Üstü Programlarında Çocuk Hakları Dersi ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

ACED Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.2, no.1, pp.56-68, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Okul öncesi dönem çocuğu olan babaların babalık rollerini algılamaları ile çocuklarının davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

ACED Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-17, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığının İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.23, no.1, pp.121-138, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Eğitiminde Disiplin ve Çocuk İstismarı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.79-89, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Analysing the Perception of Fathers Who Bring Their Children for Paternity Test Relating to Family Atmosphere

Middle-East Journal of Scientific Research, vol.5, no.5, pp.316-320, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on Peer Abuse Among Children at Boarding and Day Schools

World Applied Sciences Journal, vol.10, no.2, pp.219-224, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

15 17 Yaş Grubu Ergenlerin Akran İstismarına Maruz Kalma Düzeyleri İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.1, no.1, pp.13-20, 2010 (Other Refereed National Journals)

Erken Çocukluk Döneminde Kardeş İstismarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.24, pp.115-126, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

7 14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerleri

Kuramsal Eğitimbilim, vol.3, no.2, pp.13-26, 2010 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Uyguladıkları Disiplin Yöntemlerinin Çocuk İstismarı Açısından Değerlendirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.31-43, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Suça Karışan Çocuklarda Akran İstismarının İşlediği Suçun Özellikleri Göç Ve Okul Durumu Değişkenleri Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.14, pp.33-41, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Çocuklar ve Trafik Kazaları

Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, vol.3, no.1, pp.25-29, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Trafik Kazalarının Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, vol.3, no.1, pp.16-24, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda Trafik Güvenliği Eğitiminin Önemi

Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, vol.3, no.1, pp.5-15, 2009 (Other Refereed National Journals)

The depression levels of delinquent children in Turkey

The Social Sciences, vol.3, no.3, pp.273-278, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk İhmali İstismarı ve Adli Diş Hekimliği

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,, vol.6, no.5, pp.389-394, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çocuklarda Akran İstismarı ve Benlik Saygısı İlişkisi

Adli Psikiyatri Dergisi, vol.5, no.1, pp.5-10, 2007 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda Kendilik Algısı ve Saldırganlık Eğilimi İlişkisi

Adli Psikiyatri Dergisi, vol.4, no.3, pp.3-12, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ergen suçluluğunda bazı kişisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi

Türk Pediatri Arşivi, vol.42, no.4, pp.156-161, 2007 (Other Refereed National Journals)

The self perception of delinquent children in Turkey

P. Journal of Social Sciences, vol.4, no.2, pp.224-229, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

aile ve yakın çevre ilişkilerinin çocuk resimlerine yansıması

Çoluk Çocuk dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

yaşlı ihmali ve istismarı

Adli Psikiyatri Dergisi, vol.3, no.1, pp.3-8, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çocuk ve cinsel istismar

Adli Psikiyatri Dergisi, vol.3, no.1, pp.9-14, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çocuk ve ergenlerde intihar

Adli Psikiyatri Dergisi,, vol.3, no.4, pp.7-13, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sigara kullanan ve kullanmayan gençlerin kaygı düzeylerinin incelenmesi

Adli Psikiyatri Dergisi, vol.2, no.3, pp.23-31, 2005 (Other Refereed National Journals)

Çocukları tanımada çocuk resimlerinin önemi

Adli Psikiyatri Dergisi, vol.2, no.2, pp.23-30, 2005 (Other Refereed National Journals)

9 14 yaş grubu akut ve kronik hastalığa sahip çocukların denetim odağı düzeylerinin incelenmesi

Türk Pediatri Arşivi, vol.40, no.3, pp.211-220, 2005 (Other Refereed National Journals)

Hastalık ve çocuk

Aile ve Toplum Dergisi, vol.2, no.8, pp.61-68, 2005 (Other Refereed National Journals)

Aile ilişkilerinin çocuk suçluluğuna etkisi

Adli Psikiyatri Dergisi,, vol.2, no.1, pp.9-15, 2005 (Other Refereed National Journals)

Aile içi şiddet ve hukuki düzenlemeler

Adli Psikiyatri Dergisi, vol.1, no.4, pp.17-30, 2004 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çocuklarda saldırganlık

Adli Psikiyatri Dergisi, vol.1, no.4, pp.5-10, 2004 (Other Refereed National Journals)

Çocuk fahişeliği çocuk pornografisi ve hukuki düzenlemeler

Adli Psikiyatri Dergisi,, vol.1, no.3, pp.29-38, 2004 (Other Refereed National Journals)

Ebeveynlerin duygusal istismar olarak kabul edilen davranışları

Adli Psikiyatri Dergisi, vol.1, no.2, pp.13-18, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Kaygıyı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.

USVES 5. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu ., Ankara, Turkey, 12 March 2022, pp.169-192

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Psikolojik Dayanıklılığa Yönelik Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması.

USVES 5. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 March 2022, pp.87-101

Okul Öncesı̇ Dönem Çocuklarının 21. Yüzyıl Becerı̇lerı̇nı̇n İncelenmesı̇.

13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri – (UBAK), Ankara, Turkey, 11 March 2022, pp.49-59

Okul Öncesi Dönem Çocukların Öz Düzenleme Becerileri ile Akademik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

III.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi/ Education Research and Teacher Education Congress. (ERTE), Uşak, Turkey, 03 December 2021, pp.497-502

Examınatıon Of Peer Bullyıng Behavıors Of Preschool Chıldren Accordıng To Some Famılıal Characterıstıcs..

2nd Internatıonal Multı-Dıscıplınary Chıldren's Studıes Congress, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2021, pp.284-294

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Erken Akademik Becerilerinin Ev Ortamına İlişkin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.

III.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi/ Education Research and Teacher Education Congress. (ERTE), Uşak, Turkey, 1 - 03 December 2021, pp.375-391

Okul öncesi öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin aile özellikleri açısından incelenmesi.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Kongresi: Dijitalleşen Dünyada Eğitim ve İnsan, İstanbul, Turkey, 27 March 2021

Töre cinayetlerine bakış

Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo-Hukuki Perspektifte Kadının Yeri., 5 - 09 December 2018 Sustainable Development

Öğretmen adaylarının töre cinayetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi.

Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo-Hukuki Perspektifte Kadının Yeri., Samsun, Turkey, 5 - 09 December 2018 Sustainable Development

Okul Öncesi Dönem Çocuklarin Akran Zorbaliğina Maruz Kalma Durumlari İle Duygularini Yönetme Becerileri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi. Samsun.30 kasım-2aralık 2018

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies. 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu., Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018

. Ailelerin Mahremiyet Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018

Okul Öncesi Çocuklar ve Akran Zorbalığı. 9-11 Kasım 2018, Ankara.

Al-Farabı 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi., 9 - 11 November 2018

Siber Güvenlik: Sosyal Paylaşım Sitelerinde Aile Mahremiyetine İlişkin Bir İnceleme.

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi: 50 Yılda Çocuk Gelişiminin İz Bırakan Yolculuğu, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018

Ailelerin, Sosyal Medyada Çocuğun Haklarına ve Mahremiyetine İlişkin Görüşleri

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.195-201

Dünyada ve Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi: 54 Ülkenin Analizi

6.Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.347-360

Türkiye, Çin ve Rusya’da Erken Çocukluk Eğitim sistemi, 326-346. ISBN

6.Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.326-346

Türkiye, Çin ve Rusya’da Erken Çocukluk Eğitim Sistemi

6.Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, vol.1, pp.326-346

Çocuk Oyun Parklarının TSE Güvenlik Kriterlerine Göre Güvenli Olup Olmadığının İncelenmesi.

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 November 2017, pp.372-373

3-36 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocukların Uyku Alışkanlıklarının İncelenmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ALANYA, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.611

Üstün Yetenekli Çocukların Aileleri ve Kardeş İlişkileri

Uluslararası Üstün Yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uyarlamalar, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.92

Geçmişten Günümüze Üstün Yetenekli Çocukların Hakları.

Uluslararası Üstün Yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uyarlamalar, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.40

İki Kere Özel Gereksinimli Çocuklar.

Uluslararası Üstün Yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uyarlamalar, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.95

Üstün Yetenekli Çocukların Tanılanması.

Uluslararası Üstün Yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uyarlamalar, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.51

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme. 4-6 Mayıs 2017, Gazi Üniversitesi, Ankara.Sf. 19.

Uluslararası Üstün Yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uyarlamalar, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.19

Çocuk İhmali ve İstismarında Adli Diş Hekimliğinin Önemi

13. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi., Samsun, Turkey, 19 - 24 June 2006, pp.124-126 Sustainable Development

EXAMİNİNG THE RELATİONSHİP BETWEEN SPOUSE SUPPORT LEVEL PERCEİVED BY FATHERS WİTH CHİLDREN IN PRESCHOOL PERİOD AND SOCİAL SKİLLS OF THEİR CHİLDREN

IInd International Eurasian Educational Research Congress2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8 - 10 June 2015

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Spora İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Ohrid, Macedonia, 22 - 26 May 2015, pp.129-130

Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Beceri Temelli Eğitim Programını Geliştirme Süreci

I. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012

Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi Early Childhood Social Skills Developmen Project

III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2011

Okullarda Akran İstismarı ve Öğretmenin Rolü

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu., Baku, Azerbaijan, 12 - 14 May 2007, pp.812-816

Okullarda Şiddet ve Akran İstismarı 8 10 Eylül 2006 Samsun 47

V. Anadolu Adli Bilimler Kongresi., Turkey, 8 - 10 September 2006, pp.47

Çocuk ve Ergenlerde İntihar

V. Anadolu Adli Bilimler Kongresi., Samsun, Turkey, 8 - 10 September 2006, pp.49 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Zorbalığın Önlenmesi.

in: Küçük Çocuklarda Saldırganlık ve Zorbalık , Hülya Gülay Ogelman, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.265-292, 2022

Sosyal ve Duygusal Gelişimde Mizaç ve Kişilik,

in: Sosyal ve Duygusal Gelişim, H.G.Ogelman, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.71-97, 2021

Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Eğitim,

in: Sosyal ve Duygusal Gelişim, H.G.Ogelman, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.319-348, 2021

Sosyal Duygusal Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

in: Sosyal ve Duygusal Gelişim, H.G.Ogelman (ed.), Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-23, 2021

Kuramsal Bakış açısıyla Ahlak Gelişimi

in: Sosyal ve Duygusal Gelişim, H.G.Ogelman, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.349-386, 2021

Okul Öncesi Dönemde Aile

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, H.G.Ogelman (ed.),, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.381-396, 2021

Erken Çocukluk Eğitiminin Tanımı, Amaçları, Yararları

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, H.G.Ogelman (ed.),, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-36, 2021

Çocuk Hakları ve Eğitimi

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, H.G.Ogelman (ed.),, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.439-499, 2021

Güneydoğu Asya Kültürel Alanı

in: Farklı Kültürlerde Aile ve Çocuk, A. Özyürek ve A. Çetin (ed.),, Editor, Vize Basın Yayın, Ankara, pp.205-229, 2021

Etkili İletişimci Öğretmen

in: Yeni Nesil Öğretmen, H.G. Ogelman, S.Saraç, D.A. Toklu (ed.),, Editor, Vizetek Yayıncılık,, Ankara, pp.53-84, 2021

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında İç Mekân Özellikleri

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, H.G.Ogelman (ed.), Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.233-258, 2021

Demokratik Öğretmen

in: Yeni Nesil Öğretmen, H.G. Ogelman, S.Saraç, D.A. Toklu (ed.),, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.383-406, 2021

Süreğen Hastalığı olan Çocuklar.

in: Dezavantajlı Çocuklar, H.G. Ogelman, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.405-454, 2020

ÖZ DÜZENLEME VE OKULA UYUM

in: YAŞAMIN İLK YILLARINDA OKULA UYUM, HÜLYA GÜLAY OGELMAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.269-306, 2020

OKULA UYUM KAVRAMI

in: YAŞAMIN İLK YILLARINDA OKULA UYUM, HÜLYA GÜLAY OGELMAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.138, 2020

Dezavantajlı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar

in: Dezavantajlı Çocuklar, H.G. Ogelman (ed.), Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.475-494, 2020

Risk Altındaki Çocuklar İçin Yeni Bütüncül Hizmet Modelleri.

in: Dezavantajlı Çocuklar., H.G. Ogelman (ed.),, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.563-582, 2020

Çocuk Hakları Bağlamında Çevre Eğitimi

in: Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi., H.G. Ogelman (ed.),, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.413-454, 2020

Risk Altındaki Çocukların Korunması ve Rehabilitasyonu.

in: Dezavantajlı Çocuklar., H.G. Ogelman (ed.),, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.549-562, 2020

Çocuk Hakları Açısından Dezavantajlı Çocukların Değerlendirilmesi.

in: Dezavantajlı Çocuklar., H.G. Ogelman (ed.), Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.583-600, 2020

Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Çevre Eğitimi

in: Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi, H.G. Ogelman (ed.), Editor, Eğiten Kitap,, Ankara, pp.455-470, 2020

Eğitim Kurumlarında Psikolojik Güvenlik,

in: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sağlık ve Güvenlik, A. Özyürek (ed.), Editor, Antalya: Çukurova Nobel Tıp., pp.131-146, 2019 Sustainable Development

Erken müdahalede izleme ve değerlendirme

in: Çocukluk Döneminde Erken Müdahale., A. Özyürek, E. Sezgin (ed.),, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık., Ankara, pp.195-216, 2019

Analysis of School Orientation Skills of Children Aged 5-6

in: Theory and Practice in Social Sciences, V. Krystev, R. Efe, E. Atasoy (ed.)., Editor, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press,, Sofija, pp.31-43, 2019

An Analysis of Self-Regulation Skills of 48 Months an Over Children in Terms of Various Variabilities

in: Educational Sciences Research in the Globalizing World., I. Koleva, H.A. Başal, M.Tufan, R. Efe, E. Atasoy (ed.)., Editor, St. Kliment Ohridski University Press,, Sofija, pp.366-373, 2018

Üniversitedeki Kız Öğrencilerin Korku Düzeylerinin İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği

in: Şiddet Ve Sosyal Travmalar, Adem Solak, Editor, Hegem Yayınları, Ankara, pp.342-359, 2018

Annelerin Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklara Yönelik Tutumları: Nitel ve Nicel Değerlendirme

in: Şiddet Ve Sosyal Travmalar, Adem Solak, Editor, Hegem Yayınları, Ankara, pp.239-256, 2018

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Cinsiyet Rollerine İlişkin Algılarının İncelenmesi,

in: İnsan Hak İhlalleri ve Sosyal Travmalar, Adem Solak.Akaemik edt: Ftime Güneş, Editor, Hegem Yayınları, Ankara, pp.21-41, 2018

. Death Concept and Death Education in Preschool Period.

in: Recent Researches in Education., in: R. Efe, I. Koleva, E. Atasoy (ed.)., Editor, UK: Cambridge Scholars Publishing, 569-582., Cambridge, pp.569-582, 2018

Examination on the Degree of Organizational Socialization of Preschool Teachers

in: Educational Sciences Research in the Globalizing World., I. Koleva, H.A. Başal, M.Tufan, R. Efe, E. Atasoy (ed.)., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.443-451, 2018

Investigating the Relationship between the Teacher-Child Relationship and Academic Self-Esteem as well as Social Adaptation to School of 48-60 Months Preschool Children

in: Educational Sciences Research in the Globalizing World., I. Koleva, H.A. Başal, M.Tufan, R. Efe, E. Atasoy (ed.)., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.93-105, 2018

Annelerin Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklara Yönelik Tutumları: Nitel ve Nicel Değerlendirme

in: Aile Eksenli Şiddetten Sosyal Travmalara, Adem Solak, Editor, HEGEM, Ankara, pp.239-256, 2018

Üniversitedeki Kız Öğrencilerin Korku Düzeylerinin İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği

in: Suç Mağdurları ve Sosyal Travmalar, Adem SOLAK, Ömer BİLEN Mehmet Şamil GÜNEŞ, Mehmet GÜR, Editor, HEGEM, Ankara, pp.342-359, 2018 Sustainable Development

The Analysis of the Influence of Mother Attachment Styles of Children.

in: Recent Researches in Education., in: R. Efe, I. Koleva, E. Atasoy (ed.)., Editor, UK : Cambridge Scholars Publishing,, Cambridge, pp.555-568, 2018

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Cinsiyet Rollerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

in: İnsan Hak İhlalleri ve Sosyal Travmalar, Adem Solak, Fatime Güneş, Editor, HEGEM, Ankara, pp.26-50, 2018

Rusya

in: Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, Yasemin Aydoğan, Editor, Nobel, Ankara, pp.225-234, 2017

The Analysis of The Influence of Emphatic Skills of Children on Their Level of Emotional and Social Skills.

in: Current Trends in Educational Sciences, R. Efe, I. Koleva, E. Atasoy, V. Kotseva (ed.), Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.195-206, 2017

Mobbing in Educational Institutions

in: Educational Reseach and Practice., I. Koleva, G. Duman, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.487-493, 2017

Peer Relationships in Preschool Period.

in: Current Advances in Education, E. Atasoy, R. Efe, I Jażdżewska, H Yaldır (ed.), Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.408-414, 2016

Emotional Intelligence in Children

in: Current Advances in Education, : E. Atasoy, R. Efe, I Jażdżewska, H Yaldır (ed.),, Editor, St. Kliment Ohridski University Press,, Sofija, pp.347-354, 2016

Davraniş Yönetimi İle İlgili Kavramlar Ve Çocuklarda Davraniş Problemlerini Etkileyen Faktörler

in: Çocuklarda Davranış Yönetimi, Arzu Özyürek (ed.), Editor, Vize Yayıncılık., Ankara, pp.2-20, 2016

Peer-Bullying During the Pre-School Period

in: Current Advances in Education, E. Atasoy, R. Efe, I Jażdżewska, H Yaldır (ed.), Editor, : St. Kliment Ohridski University Press,, Sofija, pp.420-427, 2016

Erken Çocukluk Döneminde Savunma Mekanizmaları

in: Çocuk Ruh Sağlığı, Doç. Dr. Yasemin Aydoğan, Doç Dr. Gülümser Gültekin Akduman, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.191-206, 2015

Kişilik Gelişimi

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Y.Aydoğan A. Özyürek G.G.Akduman, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.169-184, 2015

Çocukları Tanıma ve Değerlendirme

in: Çocuk Ruh Sağlığı, Yasemin Aydoğan, Gülümser Gültekin Akduman, Editor, Eğiten Kitap, pp.43-71, 2015

Sosyal Gelişim

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Y. Aydoğan A.Özyürek, G.G. Akduman, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.189-200, 2015

Aile İçindeki Özel Durumlar ve Çocuk

in: Çocuk Ruh Sağlığı, Yasemin Aydoğan, Gülümser Gültekin Akduman, Editor, Eğiten Kitap, pp.103-130, 2015

Erken Çocukluk Döneminde Savunma Mekanizmaları,

in: Çocuk Ruh Sağlığı, Yasemin Aydoğan, Gülümser Gültekin Akduman (ed.),, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.191-206, 2015

Çocukları Tanıma ve Değerlendirme

in: Çocuk Ruh Sağlığı, Aydoğan, Y., Gültekin Akduman, G., Editor, Eğiten Kitap, pp.43-70, 2015

Recognition and Evaluation of Preschool Children

in: Education in the 21st Century Theory and Practice, I. Koleva, R. Efe, E. Atasoy, Z. Kostova(ed.),, Editor, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press,, Sofija, pp.272-277, 2015

Okul Öncesi Eğitim ve Çocuk Hakları

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Doç. Dr. Gülden Uyanık Balat, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.235-251, 2015

Duygusal Gelişim

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Y. Aydoğan A. Özyürek G.G.Akduman, Editor, Vize, Ankara, pp.206-221, 2015

Okul Öncesi Eğitim ve Çocuk Hakları

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Gülden Uyanık Balat (ed.), Editor, Nobel Akademik Yayıncılık,, Ankara, pp.235-252, 2015

Aile İçindeki Özel Durumlar ve Çocuk

in: Çocuk Ruh Sağlığı, Yasemin Aydoğan, Gülümser Gültekin Akduman (ed.),, Editor, Eğiten Kitap,, Ankara, pp.103-130, 2015

Social Skills in Preschool Period,

in: Preschool Education in Turkey and in the World A Theorical and Empirical Perspective, in: H. A. Başal, E. Ömeroğlu, Zdravka Kostova (ed.),, Editor, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press,, pp.10-14, 2014

Çocukluk Döneminde Ruhsal Sorunlar

in: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim Ruh Sağlığı içinde, Abide Güngör Aytar (ed.),, Editor, Hedef CS Basın Yayın,, pp.124-159, 2014 Sustainable Development

Çocuklarda Görülen Uyum ve Davranış Sorunları

in: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim Ruh Sağlığı, Abide Güngör Aytar (ed.),, Editor, Hedef CS Basın Yayın, pp.88-123, 2014 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitimin Tanımı ve Önemi,

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Gülden Uyanık Balat (ed.), Editor, Pegem Akademi,, pp.2-15, 2013

Çocuk Suçluluğu, Akran İstismarı ve Kendilik Algısı İlişkisi.

in: Kanunla İhtilaf Halindeki Çocuklar Sorunların Çözümünde Çok Disiplinli İşbirliği ve İyi Uygulama Örnekleri, Şener Uludağ, Cemil Doğutaş, Osman Dolu, Hasan Büker (Ed.), Editor, TBMM Basımevi,, pp.49-76, 2009 Sustainable Development