Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nurses' Knowledge and Practices Related to Pressure Injury A Cross-sectional Study

JOURNAL OF WOUND OSTOMY AND CONTINENCE NURSING, cilt.46, sa.2, ss.117-123, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An evaluation of nurses' professional autonomy in Turkey

NURSING ETHICS, cilt.21, sa.4, ss.447-460, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Colostomy Irrigation: An Important Issue for Muslim Individuals

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.10, sa.6, ss.1189-1190, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19 PANDEMİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.17, ss.1-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Mesleki Özerkliğe Yönelik Tutum Ölçeği’ninTürkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.206-215, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERİFERİK İNTRAVENÖZ KATATER İLİŞKİLİ FLEBİT VE ÖNLEMEDEHEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.30-36, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Mesleğinin Gazetelere Yansıması: Onbeş Yıllık Değişim

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.41-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of nursing students' moral sensitivity on their levels of professional attitude

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, sa.3, ss.712-722, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Akran eğitiminin hemşirelik becerilerinin öğretimine etkisi.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mahremiyet Bilinci Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Mahremiyet Bilinci Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması, cilt.27, sa.1, ss.57-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The use of nursing theories and models: a qualitative study

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.281-289, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Zor Bir Stomanın Yönetimi: Olgu Sunumu

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.63-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin tüple enteralbeslenme konusunda bilgidüzeylerinin belirlenmesi

InternationalJournal of Human Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ZOR BİR STOMANIN YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stomalı Bireylerde Mahremiyet: Hassas Bir Konu

Kolon ve rektum Hastalıkları Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YOİHD Etkinlikleri: Basınç Ülserini Durduralım

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekimlik ve Hemşirelik Eğitiminde İhmal Edilmiş Alan: Ölüm

türkiye klinikleri tıp etiği hukuku tarihi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEKİMLİK VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE İHMAL EDİLMİŞ ALAN ÖLÜM

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.66-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Importance of Simulation in Nursing Education

World Journal on Educational Technology, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining professionalism in Turkish students nurses

International Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.1, ss.674-682, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The opinions of nursing students regarding the first implementation of distance education

World Journal on Educational Technology: Current Issues, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biomedical ethical evaluation of Turkish newspaper articles on face transplants

İnternational Journal of Human Sciences, cilt.12, sa.1, ss.426-442, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peristomal Cilt Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing-Special Topics, cilt.1, sa.1, ss.38-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Bakımı Kavramı

Türkiye Biyoetik Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.92-99, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of the case analysis method on nursing students assessment skills of ethical problems

International Journal of Human Sciences, cilt.11, sa.1, ss.1355-1365, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi

Journal of Human Sciences, cilt.11, sa.1, ss.236-255, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelikte Mesleki Özerklik Kavramının İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi / Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, cilt.16, sa.3, ss.176-181, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Longitudinal Study of Perceptions of Self Concept and Professional Self Concept in Turkish Nursing Students

International Journal of Human Sciences, cilt.10, sa.1, ss.1555-1565, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stomalı Bireylerin Özerkliklerini Kullanabilme Durumları

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, cilt.20, sa.1, ss.16-23, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of periodic training on the clinical application of nursing student psychomotor skills

Procedia- Social and Behavioral Sciences, cilt.47, ss.786-791, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ostomili Bireylere Yönelik Uyum Ölçeğinin Türkçe Uyarlanması

Ulusal Cerrahi Dergisi, cilt.27, sa.4, ss.206-211, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Gazetenin Sağlık Haberlerinin Sağlık Hastalık Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi

Lokman Hekim Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.11-15, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kompleks Bir Stomanın Bakımı

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.138-141, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stoma Bakım Hemşireliğinin Gelişimi

Cerrahi Ostomi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.5-10, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stoması Kapatılan Bireylerin İlk Barsak Boşaltımına İlişkin Duygu ve Düşünceleri Bir Pilot Çalışma

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.76-81, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik Becerilerinin Öğretimine Teknolojinin Entegrasyonu

5. ULUSAL VE 1. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ, 6 - 09 Aralık 2019

Öz-bakım Yetersizliği Teorisi-NANDA, NIC, NOC Uygulaması: Kronik Böbrek Yetmezliği Örneğiyle

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019

İaç Uygulama Hatalarının Önlenmesine Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Belirlenmesi

5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019

Hemşirelik Becerilerinin Öğretimine Teknolojinin Entegrasyonu

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019

Osmanlı Tıbbında Hasta Mahremiyeti

8.Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, 14 - 16 Kasım 2019

Stoma ile yaşamak: Stomalı bireyler için stomanın anlamı

XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi ve X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 9 - 13 Nisan 2019

İSLAM TARİHİNDE LİDER BİR HEMŞİRE: RUFEYDE BİNT-İ SAD EL ESLEMİYYE

2. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ, Afyonkarahisar, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2018

Hemşirelik Eğitiminde İnovatif Yaklaşımlar

I. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018

Examınatıon Of Postgraduate Dıssertatıons On Nursıng Ethıcs In Turkey

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017

Hemşirelikte etik dersi deneyim paylaşımı

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017

Integration of Technology into Ethics Education

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017

Ethical Problems Observed by Nursing Students in Clinical Settings.

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2017

Ethıcs Lesson In Nursıng: Experıence Sharıng

Internatıonal Congress On Ethıcs In Nursıng Applıcatıons, 11 - 12 Eylül 2017

Zor Bir Stomanın Yönetimi: Olgu Sunumu

IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2017

Hemşirelik Esaslari Dersi Öğretiminde Farkli Bir Uygulama: Hikâyeleme Tekniği

Uluslararası Katılımlı 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Bir stomaterapi ünitesinde izlenen stomalı hastaların stoma bölgesi işaretlenmesinin komplikasyondurumuna etkisi

XVl. Türk Kolon veRektum cerrahisi kongresi ve IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2017

The importance of simulations in nursing education

4 th. Cyprus İnternational Conference on Educational research, 19 - 21 Mart 2015

Stoma ve Yara Bakım Ünitesi Organizasyon ve İşlev Standartları Oluşturma Süreci

15. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 8. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELERİETİK İLKELERİ

XV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

Kolostomi İrrigasyonunun Bireylerin Yaşam Kalitesine ve Stomaya Uyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

XV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Faaliyetleri Kuruluşundan Günümüze

XV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

Stomaterapi Ünitesinin Önemi 14 Yıllık İzlem Sonuçları

XV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

Temel stoma ve yara bakım hemşireliği kursu na katılan kursiyerlerin profili

XV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

Stoma Bölgesinin İşaretlenmesinin Stomal ve Parastomal Komplikasyonlar Gelişmesi Üzerine Etkisi Çok Merkezli Prospektif Bir Araştırma

XV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

The Effect of Moral Sensitivity Training on Students Noticing Ethical Viollations Experienced at Hospital

2. International Conference on Ethics Education, Ankara, Türkiye, 21 Mayıs - 23 Nisan 2014, ss.61

Yüksekten Düşme Nedeniyle Stoması ve Perianal Yarası Olan Bireyin Bakımı: Olgu Sunumu

14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Stoma Bölgesinin İşaretlenmesinin Stomal Ve Parastomal Komplikasyonlar Üzerine Etkisi

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013, ss.266-267

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinikte Yara Değerlendirmesine İlişkin Gözlemleri

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013, ss.26

Türkiye de Yayınlanan Üç Gazetenin Yüz Nakline İlişkin Haberlerinin Etik Açıdan İncelenmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı 7. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2012

The effect of periodic training on the clinical application of nursing students' psychomotor skills

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.786-791 identifier

Project for The Trainıng of Nurses to Provide Home Care A Study From Turkey Fifth International Conference on Health Care Systems

Fifth International Conference on Health Care Systems, Milwaukee - Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Eylül 2007, ss.327-331

Kitap & Kitap Bölümleri

Cerrahi ve Etik

Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı, Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ, Prof. Dr. Hülya Bulut, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.427-450, 2019

Bağırsak (Dışkı) İnkontinansı

Sparks ve Taylor’ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Karahan Azize, Kav Sultan, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.163-175, 2019

Sezaryen Doğumda Bakım

Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC), Firdevs Erdemir, Sultan Kav, Arzu Akman Yılmaz, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.335-336, 2017